Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Vervangingsregeling gemeente Westerveld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVervangingsregeling gemeente Westerveld
CiteertitelVervangingsregeling 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2014Nieuwe regelnig

01-07-2014

Da's Mooi, 15-07-2014

14/12103

Tekst van de regeling

Intitulé

Vervangingsregeling gemeente Westerveld

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

gelet op artikel 6 van het Mandaat- en Volmachtbesluit 2013;

gelezen het voorstel van het team Bestuurs- en Management Ondersteuning van 23 juni 2014;

 

besluit vast te stellen:

 

VERVANGINGSREGELINGGEMEENTE WESTERVELD

 

1. Aanwijzing loco-secretaris:

De vervanging van de gemeentesecretaris / algemeen directeur (hierna te noemen: ‘secretaris’) is op functie geregeld.

Achtereenvolgens het hoofd Dienstverlening (strategisch manager II, de Concerncontroller (Adviseur I), het hoofd Ondersteuning (strategisch manager II ) en de teamleider Financiën/Belastingen/BMO zijn door het college aangewezen als loco-secretaris.

Deze aanwijzing geldt voor het hoofd Ondersteuning en de teamleider Financiën/Belastingen/BMO tot uiterlijk 1 januari 2016.

 

2. Aanwijzing plaatsvervangend afdelinghoofden:

Ook de vervanging van de strategisch managers II (hierna te noemen: ‘afdelinghoofden’) wordt op functie geregeld.

Voor het afdelingshoofd Dienstverlening worden achtereenvolgens de managers II (hierna te noemen: ‘teamleiders’) Openbare Werken, Leefomgeving en Maatschappelijk Welzijn aangewezen als plaatsvervangend afdelingshoofd.

Voor het afdelingshoofd Ondersteuning worden achtereenvolgens de teamleider Financiën/ Belastingen/BMO en de teamleider Faciliteiten aangewezen als plaatsvervangend afdelingshoofd.

Mocht er binnen de afdeling geen afdelingshoofd en teamleiders aanwezig zijn, dan vervangt de (loco-)secretaris het afdelingshoofd.

De vervanging van de groep veiligheid wordt geregeld door middel van de (loco-)secretaris.

 

3. Vervanging teamleider

De vervanging van een teamleider wordt op functie geregeld.

De teamleider Openbare werken wordt vervangen door de medewerker ontwerp en voorbereiding III (cultuurtechniek) van het team Openbare Werken, afdeling Dienstverlening.

De teamleider Leefomgeving wordt vervangen door de medewerker ontwikkeling I van het team Leefomgeving, afdeling Dienstverlening.

De teamleider Maatschappelijk Welzijn wordt vervangen door de medewerker ontwikkeling I van het team Maatschappelijk Welzijn, afdeling Dienstverlening.

De teamleider Financiën/Belastingen/BMO wordt vervangen door de Coördinator Financiën (Adviseur III) binnen het team Financiën en Belastingen en BMO, afdeling Ondersteuning.

De teamleider Faciliteiten wordt vervangen door de Coördinator DIV & Facilitaire Poule (medewerker gegevens II) binnen het team Faciliteiten, afdeling Ondersteuning.

De operationeel leidinggevende III van het buitenbedrijf wordt vervangen door de hiervoor aangewezen medewerker technische uitvoering I.

Mochten de vervangers niet aanwezig zijn dan vervangt het (plaatsvervangend) afdelingshoofd en anders de (loco-)secretaris.

 

4. Vervanging mandataris, niet zijnde teamleider, afdelingshoofd, of secretaris, zoals bedoeld in het mandaatbesluit.

De eerste vervanging van de mandataris, niet zijnde teamleider, afdelingshoofd of secretaris, vindt plaats door de direct leidinggevende (teamleider, afdelingshoofd, danwel secretaris).

Indien deze ook niet aanwezig is, dan vindt de verdere vervanging plaats zoals beschreven is onder de punten 1, 2 en 3.

 

5. Vervanging budgethouder, niet zijnde teamleider, afdelingshoofd, of secretaris, zoals bedoeld in het budgethoudersprotocol.

De eerste vervanging van de budgethouder, niet zijnde teamleider, afdelingshoofd of secretaris, vindt plaats door de direct leidinggevende (teamleider, afdelingshoofd, danwel secretaris).

Indien deze ook niet aanwezig is, dan vindt de verdere vervanging plaats zoals beschreven is onder de punten 1, 2 en 3.

 

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de datum na bekendmaking.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Vervangingsregeling 2014’ onder gelijktijdige intrekking van de ‘Vervangingsregeling 2013’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van

 

burgemeester en wethouders van 1 juli 2014 de secretaris, de loco burgemeester,

N.L.J.J. Dusink K.H. Smidt