Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2015
CiteertitelLegesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 216
 2. Gemeentewet, artikel 219
 3. Gemeentewet, artikel 229 lid 1 sub b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201401-01-2016nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad, jaargang 2014, nr. 78713

14/20122

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelet op artikel 216, 219, 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handeling is verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • b.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden

betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in

geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2.Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet

1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het

eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de

vaststelling van de aanslag.

3.De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  en gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 a Hardheidsclausule

Het college kan voor bepaalde gevallen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel

 • 1.

  De ‘1e wijziging Legesverordening 2014 vastgesteld bij raadsbesluit van 4 maart 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening 2015’.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 16 december 2014.

 

de raadsgriffier, de voorzitter,

A.Middelkamp H. Jager

 

 

Tarieventabel leges 2015

 

Algemeen

Daar waar omzetbelasting verschuldigd is, zijn de tarieven in deze tarieventabel exclusief omzetbelasting.

 

art.nr.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015

Tarief in €

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

maandag vanaf 12.00 uur tot en met 16.30 uur

€ 354,00

1.1.1.2

dinsdag tot en met vrijdag op de openingstijden van de Burgerlijke Stand als genoemd in het reglement Burgerlijke Stand

€ 354,00

1.1.1.3

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen

€ 703,50

1.1.1.4

maandagmiddag tot en met vrijdag buiten de openingsuren als geregeld in het reglement Burgerlijke Stand

€ 703,50

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

maandag vanaf 12.00 uur tot en met 16.30 uur

€ 354,00

1.1.2.2

dinsdag tot en met vrijdag op de openingstijden van de Burgerlijke Stand als genoemd in het reglement Burgerlijke Stand

€ 354,00

1.1.2.3

zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen

€ 703,50

1.1.2.4

maandagmiddag tot en met vrijdag buiten de openingsuren als geregeld in het reglement Burgerlijke Stand

€ 703,50

1.1.2.5

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.2.4 wordt bij gebruik van een vrije locatie vermeerderd met een bedrag van

€ 118,65

1.1.2.6

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 en 1.1.2.1 tot en met 1.1.2.4 wordt, indien het voltrekken van een huwelijk/het bevestigen van een geregistreerd partnerschap plaatsvindt door een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand, die voor één dag benoemd wordt verhoogd met:

€ 100,00

1.1.2.7

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.1.1.1 en 1.1.2.1 wordt op vrijdag in de even weken, indien het huwelijk of partnerschapregistratie op die dag plaatsvindt in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 1 te Diever, verhoogd met:

€ 349,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 221,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek:

€ 221,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 23,10

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,00

1.1.7

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het beschikbaar stellen van getuigen vanuit de gemeentelijke organisatie, per getuige

€ 25,00

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,05

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,35

1.2.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4

€ 8,25

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,05

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 38,45

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen:

€ 9,70

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,30

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens (per verstrekking)

€ 7,30

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 22,69

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

 

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 25,00

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet:

€ 7,20

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,50

 

 

met een maximum bedrag per bericht van

€ 20,00

 

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

 

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

 

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

 

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,50

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting.

€ 25,00

 

1.7.1.2

een exemplaar van de perspectiefnota.

€ 25,00

 

1.7.1.3

een exemplaar van de bestuursrapportage.

€ 25,00

 

1.7.1.4

een exemplaar van de programmarekening/-verslag.

€ 25,00

 

1.7.1.5

een afschrift van het burgerjaarverslag.

€ 25,00

 

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het afsluiten van een abonnement op de raadsvoorstellen en –notulen, met uitzondering van de financiële stukken bedoeld in artikel 1.7.1.1, 1.7.2.1 en 1.7.2.2, per jaar.

€ 175,00

 

1.7.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1

een afschrift van een (gemeentelijke) verordening, per pagina.

€ 0,50

 

1.7.3.1.1

een afschrift door of vanwege de gemeente gemaakt rapport, nota of ander document, per pagina.

€ 0,50

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier.

€ 25,00

 

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding, per inlichting (Gemeentelijke Kadastrale Balie).

€ 9,55

 

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart.

€ 4,30

 

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.4.1

tot het verstrekken van een fotokopie A4

€ 0,50

 

1.8.4.2

tot het verstrekken van een fotokopie A3

€ 1,00

 

1.8.4.3

tot het verstrekken van een lichtdruk

8,40

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt het tarief gerekend dat is opgenomen in de ‘Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen’.

 

 

1.9.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita.

€ 7,30

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening.

€ 7,30

 

1.9.4

tot het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld.

€ 7,30

 

1.9.5

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier.

€ 7,30

 

1.9.6

tot de afgifte van overige verklaringen omtrent personen.

€ 7,30

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier.

€ 25,00

 

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4

€ 0,50

 

1.10.2.2

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A3

€ 1,00

 

1.10.3

Het tarief bedraagt ter zake van de afgifte van een inlichting, bestaande uit de verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon uit één van de registers van de burgerlijke stand, welke niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, als bedoeld in de Archiefwet 1995:

€ 7,20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11

Winkeltijdenwet

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 100,00

 

1.11.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 100,00

 

1.11.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing

€ 100,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Kansspelen

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.12.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

 

1.12.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

 

en voor de tweede kansspelautomaat

€ 34,00

 

1.12.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,00

 

1.12.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,00

 

 

en voor de tweede kansspelautomaat

€ 136,00

 

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 50,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Telecommunicatie

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet:

€ 90,40

 

1.13.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,95

 

1.13.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,95

 

1.13.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 90,40

 

1.13.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.13.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.13.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming voor het hebben onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van kabels, buizen en leidingen ten behoeve van nutsbedrijven:

€ 47,10

 

1.13.3.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,95

 

1.13.3.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,95

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Verkeer en vervoer

 

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.14.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 61,25

 

1.14.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 61,25

 

1.14.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 71,00

 

1.14.4

tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 21,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Leegstandwet

 

 

1.15

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.15.1

a.het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 15 lid 1 van de Leegstandwet i.v.m. het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst

€ 100,00

 

1.15.2

b.verlenging van de onder a genoemde vergunning

€ 50,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Diversen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst:

€ 50,00

 

1.16.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek uitvoeren van wachtdiensten door de gemeentelijke brandweer per persoon per half uur of gedeelte daarvan:

€ 25,00

 

1.16.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening (straatartiest):

€ 50,00

 

1.16.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (plaatsen van voorwerpen op of aan de weg):

€ 50,00

 

1.16.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot verkrijging van een gewaarmerkt register als bedoeld in artikel 2.67 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoopregister):

€ 50,00

 

1.16.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van recreatief verblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 50,00

 

1.16.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

€ 50,00

 

1.16.8

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning c.q. ontheffing zoals bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing stookverbod) ten behoeve van o.a. het aanleggen en stoken van een vreugde- of kampvuur:

€ 50,00

 

1.16.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven op de wachtlijst als bedoeld in artikel 4 van het Marktregelement:

€ 25,00

 

1.16.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor het mogen opstijgen en/of landen van een luchtballon op of vanaf niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen bedraagt:

€ 100,00

 

1.16.11

(Vervallen)

 

 

1.16.12

Het tarief bedraagt ter zake van het geven van hulp bij het raadplegen van registers (al dan niet geautomatiseerd), kaarten, dossiers, tekeningen, schetsen, kadastrale plans en leggers - voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen- per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:

€ 25,00

 

1.16.13

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.16.13.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,75

 

1.16.14

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.16.14.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

 

1.16.14.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,00

 

1.16.15

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.16.12 en 1.16.13 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

8,40

 

1.1 6.15.1

vermeerderd met voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 100  dm2 te boven gaat;

€ 0,40

 

1.16.16

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 7,45

 

1.16.17

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,45

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijving

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De bouwkosten worden door ons berekend volgens de meest recente uitgave van `Basisbedragen Gebouwen` Moors Bouw Calculatie Prijzen in opdracht van het Nederlands Bouwkosten Instituut

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

 

(Vervallen)

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

2.1.4

Voor de berekening van de hoogte van de leges worden de bouwkosten respectievelijk de aanlegkosten afgerond op hele euro's.

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 350,00

 

2.2.2

Het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

 

 

2.2.2.1

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

€ 350,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.1.1

3,0% van de bouwkosten, welke maximaal € 7.000.000,-- bedragen, met dien verstande dat het tarief nooit minder bedraagt dan:

200,00

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1.1 of onderdeel 2.3.2 wordt, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw of aanlegactiviteiten, verhoogd met:

 

 

 

100% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van:

€ 1.000,00

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 200,00

 

2.3.2.1

tot € 50.000,00 - 2,59% van de aanlegkosten;

 

 

 

Vanaf € 50.000,00 - 2% over het hele bedrag.

 

 

 

Indien de verwachte behandeling van de aanvraag niet meer dan 1 uur is bedraagt het tarief

€ 100,00

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 300,00

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 300,00

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.400,00

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 300,00

 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 300,00

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 300,00

 

2.3.3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek tot wijziging van een bestemmingsplan:

€ 600,00

 

 2.3.3.10

Indien bij de aanvraag blijkt dat door een kennelijke fout in het bestemmingsplan artikel 2.12 eerste lid, onder a onder 1 º, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 º, artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3 º, artikel 2.12, tweede lid, artikel 2.12 eerste lid onder b, of artikel 2.12 eerste lid onder d van de Wabo dient te worden toegepast, hetgeen niet het geval zou zijn geweest indien de kennelijk fout zich niet had voorgedaan, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de tarieven zoals vermeld onder 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.9 niet in rekening te brengen.

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 300,00

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 300,00

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.400,00

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 300,00

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 300,00

 

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 300,00

 

2.3.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek tot wijziging van een bestemmingsplan:

€ 600,00

 

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 211,30

 

 

vermeerderd met een toeslag voor het gebruiksoppervlakte van het bouwwerk. De toeslag voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

 

0 t/m 100 m² bedraagt: € 107,20

 

 

 

101 t/m 500 m² bedraagt: € 107,20 vermeerderd met € 0,84 per m²;

 

 

 

501 t/m 2000 m² bedraagt: € 535,90 vermeerderd met € 0,29 per m²;

 

 

 

2001 t/m 5000 m² bedraagt: € 1.339,80 vermeerderd met € 0,08 per m²;

 

 

 

5001 t/m 50.000 m² bedraagt: € 1.875,80 vermeerderd met € 0,01 per m²;

 

 

 

meer dan 50.000 m² bedraagt: € 3.483,50 vermeerderd met € 0,01 per m².

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, waarbij het gebruik van tijdelijke aard is, bedraagt het tarief 10% van de overeenkomstig 2.3.5.1 berekende leges

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

 

(Vervallen)

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht, of in bestemmingsplan geregeld

 

 

2.3.7.1 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

2.3.7.2

in gevallen waarvoor op grond van hoofdstuk 8.1 van het bouwbesluit 2012 een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef van de Wabo.

€ 400,00

 

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

(Vervallen)

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

100,00

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

50,00

 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

(Vervallen)

 

 

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Andere activiteiten (vervolg)

 

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725, uitgave 1999 naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft

€ 50,00

 

2.3.16.2

indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999 naar de bodemgesteldheid betreft:

€ 100,00

 

2.3.16.3

indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft

€ 150,00

 

2.3.16.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een akoestisch onderzoeksrapport

€ 200,00

 

 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

(Vervallen)

 

 

2.3.18.1.2

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.19

Publicatiekosten Staatscourant

 

 

 

(Vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of de beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten: 5%

5%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 of meer activiteiten: 10%

10%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

(Vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 200,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijzigingen

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, juncto artikel 3.6 eerste lid onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.7.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.7.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8

Sloopmelding

 

 

 

(Vervallen)

 

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 50,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10

 Huisnummering

 

 

2.10

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het toekennen van een huisnummer en/of het vaststellen van een perceelsregistratie als bedoeld in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering.

 

 

 

(Vervallen)

 

 

 

 

 

 

Titel 3

 

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet:

€ 200,00

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet:

€ 100,00

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet:

€ 100,00

 

3.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet:

€ 50,00

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

 

 

3.2.1.1

het behandelen van een eerste aanvraag

€ 100,00

 

3.2.1.2

het behandelen van een vervolgaanvraag binnen een periode van vijf jaar

€ 50,00

 

3.2.1.3

het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor een periode van vijf jaar

€ 150,00

 

3.2.1.4

het behandelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning waarbij het verwachte aantal bezoekers op enig moment maximaal 100 bedraagt en waarbij geen goederen en/of etenswaren en/of alcoholische dranken worden verkocht, in afwijking van artikel 3.2.1.1.

€ 25,00

 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 50,00

 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 10 van de Marktverordening (marktorganisatievergunning):

 

 

3.2.3.1

het behandelen van een eerste aanvraag

€ 100,00

 

3.2.3.2

het behandelen van een vervolgaanvraag binnen een periode van vijf jaar

€ 50,00

 

3.2.4

Het tarief voor het beschikbaar stellen van dranghekken bedraagt per dranghek:

 

 

3.2.4.1

indien zelf gehaald en gebracht

gratis

 

3.2.4.2

indien gehaald en gebracht door de gemeente

€ 2,50

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vergunning tot exploitatie van een prostitutie- of escortbedrijf):

€ 862,52

 

Hoofdstuk 4

Brandbeveiligingsverordening

 

 

3.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het in brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, 1e lid van de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente Westerveld bedraagt het tarief

€ 11,20

 

 

vermeerderd met een toeslag voor het gebruiksoppervlakte van het bouwwerk

 

 

 

De toeslag voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

 

 

 

0 t/m 100 m² bedraagt: € 11,20;

 

 

 

101 t/m 500 m² bedraagt: € 11,20 vermeerderd met € 0,08 per m²;

 

 

 

501 t/m 2.000 m² bedraagt: € 43,85 vermeerderd met € 0,03 per m²;

 

 

 

meer dan 2.000 m² bedraagt: € 89,75 vermeerderd met € 0,01 per m²;

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 50,00

 

Behorende bij raadsbesluit van de gemeente Westerveld van 16 december 2014.

de raadsgriffier, A. Middelkamp