Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Besluit tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2015
CiteertitelBesluit tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2015-2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, art. 2.1.7
 2. Verordening maatschappeijke ondersteuning2015, art. 10a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-201501-06-2017nieuwe regeling

08-09-2015

Da's Mooi 15-09-2015

BIS 2015_BW_00585

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

 

gelet op de Wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten,

 

gelet op artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 10a van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

besluit vast te stellen

 

 

het besluit tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2015

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  CAK: Centraal Administratie Kantoor

 • b.

  collectieve zorgverzekering: collectieve zorgverzekering minima van de gemeente Westerveld;

 • c.

  inkomen: gezinsinkomen van het huishouden waartoe inwoner behoort;

 • d.

  inwoner: inwoner van de gemeente Westerveld;

 • e.

  IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • f.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • g.

  tegemoetkoming: eenmalige tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 2;

 • h.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • i.

  Wml: Wettelijk minimumloon;

 • j.

  WWB: Wet Werk en Bijstand.

Artikel 2. Doel

 • 1.

  Het realiseren van enige financiële tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen én een chronische ziekte of handicap door middel van een eenmalige tegemoetkoming.

 • 2.

  Dit besluit heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop deze tegemoetkoming gerealiseerd wordt.

Artikel 3. Eerste tegemoetkoming

De eerste tegemoetkoming wordt op aanvraag uitgekeerd aan inwoners vanaf 18 jaar uit de gemeente Westerveld

 • a.

  met een gezinsinkomen tot 120% van het Wettelijk minimumloon in 2014 en

 • b.

  die het eigen risico van de zorgverzekering in 2013 (€ 350,-) en 2014 (€ 360,-) volledig hebben benut

 • c.

  de hoogte van de eerste tegemoetkoming bedraagt € 100,- voor inwoners die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3 onder a en b.

Artikel 4. Extra tegemoetkoming

De extra tegemoetkoming wordt op aanvraag uitgekeerd

 • a.

  aan inwoners vanaf 18 jaar uit de gemeente Westerveld die naast de voorwaarde zoals gesteld in artikel 3 onder a en b ook een chronische ziekte of handicap hebben

 • b.

  aan inwoners onder de 18 jaar uit de gemeente Westerveld met een gezinsinkomen tot 120% van het Wettelijk minimumloon en een chronische ziekte of handicap hebben

 • c.

  de hoogte van de extra tegemoetkoming bedraagt € 200,- voor inwoners die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 4 onder a en b.

Artikel 5. Vaststelling inkomen

Een inwoner voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld is in artikel 3 onder a als de inwoner:

 • a.

  heel 2014 een uitkering in het kader van de WWB/IOAW/IOAZ heeft ontvangen of

 • b.

  in 2014 gebruik heeft gemaakt van de collectieve zorgverzekering minima van de gemeente Westerveld of

 • c.

  in 2014 een kwijtschelding heeft ontvangen van de gemeentelijke belastingen of

 • d.

  in 2014 een vergoeding in het kader van het minimabeleid gemeente Westerveld heeft ontvangen of

 • e.

  uit de inkomensgegevens van 2014 blijkt dat het inkomen voldoet aan de inkomenseis zoals gesteld in artikel 3 onder a.

Artikel 6. Vaststelling eigen risico

Een inwoner voldoet aan de eigen risico eis zoals gesteld is in artikel 3 onder b als de inwoner:

a.door middel van een overzicht van de zorgverzekeraar aantoont dat het wettelijk eigen risico in (€ 350,-) en 2014 (€ 360,-) volledig is gebruikt.

Artikel 7. Vaststelling chronische ziekte of handicap

Een inwoner voldoet aan de chronische ziekte of handicap eis zoals gesteld is in artikel 5 als de inwoner tenminste aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • a.

  een aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met relatief lange ziekteduur heeft (minstens negen maanden)

 • b.

  een ziekte die minstens negen maanden behandeld moet worden

 • c.

  langdurig (minstens negen maanden) een beroep op hulp of ondersteuning moet doen

 • d.

  door middel van een eigen verklaring aantonen dat aan tenminste één van de voorwaarden gesteld in artikel 8 onder a t/m c wordt voldaan.

Artikel 8. Procedure

 • 1.

  Inwoners kunnen de tegemoetkoming aanvragen door middel van een aanvraagformulier, ondertekend en voorzien van de gevraagde bewijsstukken.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt toegekend door middel van een beschikking.

 • 3.

  Een aanvraag voor de tegemoetkoming kan tot en met 23 oktober 2015 worden ingediend.

 • 4.

  De tegemoetkoming wordt uiterlijk in december 2015 uitbetaald op de bij de gemeente bekende rekeningnummers van de betrokken inwoners.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van dit besluit, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2015-2

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Westerveld op 8 september 2015,

de secretaris, de burgemeester,

Toelichting op het besluit tegemoetkoming zorgkosten Westerveld 2015-2

Artikel 3 en 4: Eerste tegemoetkoming en extra tegemoetkoming

Inwoners onder de 18 jaar met een gezinsinkomen tot 120% van het Wettelijk minimumloon en een chronische ziekte of handicap komen alleen in aanmerking voor de extra tegemoetkoming van € 200,-. Deze groep komt niet in aanmerking voor de eerste tegemoetkoming van € 100,- omdat zij geen eigen risico van de zorgverzekering hoeven te betalen.

Artikel 5. Vaststelling inkomen

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming zorgkosten mag het belastbaar inkomen van een gezin niet hoger mag zijn dan 120% van het Wettelijke minimumloon (Wml) in 2014. Het inkomen van inwonende kinderen van 18 jaar of ouder telt niet mee met het gezinsinkomen. Aan de hand van pensioenoverzicht 2014, jaaroverzicht AOW, jaaroverzicht inkomen of aangifte inkomensbelasting 2014 kan gegevens over het inkomen worden verkregen.

Het geschatte jaarinkomen wordt vergeleken met de bruto inkomensgrens in de volgende tabel (gebaseerd op de Wml-inkomens zoals die gelden vanaf 1 juli 2014):

Leeftijd

Wml per maand

 

Wml per jaar excl. 8% vak. toeslag

Wml 8% vak. toeslag

 

120% Wml

23 jaar en ouder

€ 1.495,20

 

€ 17.942,40

1.435,39

 

€ 23.253,35

22 jaar

€ 1.270,90

 

€ 15.250,80

€ 1.220,06

 

€ 19.765,03

21 jaar

€ 1.084,00

 

€ 13.008,00

€ 1.040,64

 

€ 16.858,37

20 jaar

€ 919,55

 

€ 11.034,60

€ 882,77

 

€ 14.300,13

19 jaar

€ 785,00

 

€ 9.420,00

€ 753,60

 

€ 12.207,60

18 jaar

€ 680,30

 

€ 8.163,60

€ 653,09

 

€ 10.580,03

Artikel 7. Vaststelling chronische ziekte of handicap

Om in aanmerking te komen voor de extra tegemoetkoming van € 200,- dient een inwoner bewijslast te overhandigen waarin wordt aangetoond dat hij een chronische ziekte of handicap heeft. Bewijslast bestaat uit een eigen verklaring waarin onderbouwd wordt dat de inwoner chronisch ziek of gehandicapt is en daarmee voldoet aan tenminste één van de voorwaarden gesteld in artikel 8 onder a t/m c. De eigen verklaring kan eventueel aangevuld worden met bewijsstukken zoals een AWBZ/WLZ-indicatie of een verklaring van een arts of wijkverpleegkundige.

Artikel 8. Procedure

Om alle inwoners te bereiken die mogelijk tot de doelgroep behoren, vinden de volgende acties plaats:

 • 1.

  De gemeente heeft een lijst van inwoners die zich via de antwoordkaart van het CAK hebben gemeld bij de gemeente. Inwoners die op deze lijst staan, ontvangen een brief met daarbij het aanvraagformulier. Op basis van het ingevulde aanvraagformulier en de bewijsstukken beoordeelt het college of de inwoner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. De inwoner ontvangt een beschikking en eventueel een uitkering van de tegemoetkoming;

 • 2.

  Overige inwoners kunnen een aanvraagformulier aanvragen bij het Wmo-team. Vervolgens geldt de procedure van punt 2. De inwoners worden op de hoogte gebracht van deze mogelijkheid door publicatie in Da’s mooi en via de website van de gemeente Westerveld.

Voor de overige artikelen is een toelichting niet van toepassing.