Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2018
CiteertitelLegesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216,219
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en sub b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201715-03-2018nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad, 22-12-2017

209741

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017;

gelet op artikel 216, 219, 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. 'maand': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag inde volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

c. een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handeling is verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 3.2.1.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en voldoet aan het door hetcollege van burgemeester en wethouders gestelde voorwaarden.

Artikel 5 Tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges wordenbetaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de

 • vaststelling van de aanslag.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst

wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van de verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. en gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 a Hardheidsclausule

Het college kan voor bepaalde gevallen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel
 • 1.

  De ‘Eerste gewijzigde Legesverordening 2017’ vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2018’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 19 december 2017.

 

de raadsgriffier, de voorzitter,

R. J. van der Veen H. Jager

Tarieventabel leges 2018

Algemeen

Daar waar omzetbelasting verschuldigd is, zijn de tarieven in deze tarieventabel exclusief omzetbelasting.

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

Art.nr.OmschrijvingTarief in €

1.1.1Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.1.1maandag vanaf 12.00 uur tot en met 16.30 uur€ 365,10

1.1.1.2dinsdag tot en met vrijdag op de openingstijden van de Burgerlijke Stand als genoemd in het reglement Burgerlijke Stand€ 365,10

1.1.1.3zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen€ 725,55

1.1.1.4maandagmiddag tot en met vrijdag buiten de openingstijden als geregeld in het reglement Burgerlijke Stand€ 725,55

1.1.2Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1maandag vanaf 12.00 uur tot en met 16.30 uur€ 365,10

1.1.2.2dinsdag tot en met vrijdag op de openingstijden van de Burgerlijke Stand als genoemd in het reglement Burgerlijke Stand€ 365,10

1.1.2.3zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen€ 725,55

1.1.2.4maandagmiddag tot en met vrijdag buiten de openingstijden als geregeld in het reglement Burgerlijke Stand€ 725,55

1.1.2.5Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, gelijk aan de openingstijden van de Burgerlijke Stand, zoals genoemd in het reglement Burgelijke Stand bij gebruik van een vrije locatie: € 487,50

1.1.2.6Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk buiten de openingstijden zoals genoemd in het regelement Burgelijke Stand, alsmede op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen, bij gebruik van een vrije locatie:

€ 624,05

1.1.2.7Het tarief als genoemd in onderdeel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 en 1.1.2.1 tot en met 1.1.2.6 wordt, indien het voltrekken van een huwelijk/het bevestigen van een geregistreerd partnerschap plaatsvindt door een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand, die voor één dag benoemd wordt verhoogd met:€ 103,10

1.1.3Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek€ 227,90

1.1.4Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek€ 227,90

1.1.5Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1een trouwboekje of partnerschapboekje€ 23,80

1.1.6Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 25,80

1.1.7Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Het tarief bedraagt ter zake van het beschikbaar stellen van getuigen vanuit de gemeentelijke organisatie, per getuige€ 25,80

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1van een nationaal paspoort:

1.2.1.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 65,30

1.2.1.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 52,00

1.2.2van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 65,30

1.2.2.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 52,00

1.2.3van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 65,30

1.2.3.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 52,00

1.2.4van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen€ 52,00

1.2.5van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is€ 51,05

1.2.5.2voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt€ 29,05

1.2.5.3voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon€ 29,05

1.2.6tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4€ 8,35

1.2.7 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van€ 47,55

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,95

1.3.2Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

1.3.2.1bij een spoedlevering vermeerderd met€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1tot het verstrekkenvan gegevens, per verstrekking€ 7,55

1.4.3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

1.4.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking€ 7,55

1.4.5In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:€ 23,15

1.4.6In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijkverstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:€ 7,50

1.4.7Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,80

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet€ 7,45

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1ten hoogste 100 pagina’s, per pagina€ 0,25

met een maximum per bericht van€ 5,10

1.6.1.1.2meer dan 100 pagina’s€ 23,00

1.6.1.2bij verstrekking anders dan op papier€ 5,10

1.6.1.3dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking€ 23,00

1.6.2Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,60

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1een exemplaar van de programmabegroting€ 25,75

1.7.1.2een exemplaar van de perspectiefnota€ 25,75

1.7.1.3een exemplaar van de bestuursrapportage€ 25,75

1.7.1.4een exemplaar van de programmarekening/-verslag€ 25,75

1.7.1.5een afschrift van het burgerjaarverslag€ 25,75

1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1tot het afsluiten van een abonnement op de raadsvoorstellen en –notulen, met uitzondering van de financiële stukken bedoeld in artikel 1.7.1.1, t/m 1.7.1.4, per jaar.€ 180,45

1.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.3.1een afschrift van een (gemeentelijke)verordening, per pagina

€ 0,50

1.7.3.1.1een afschrift door of vanwege de gemeente gemaakt rapport, nota of ander document, per pagina€ 0,50

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1Vervallen

1.8.2Vervallen

1.8.3Vervallen

1.8.4Vervallen

1.8.4.1Vervallen

1.8.4.2Vervallen

1.8.4.3Vervallen

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1Voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag wordt het tarief gerekend dat is opgenomen in de ‘Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden’

1.9.2tot het verkrijgen van een attestatie de vita€ 7,60

1.9.3tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening€ 7,60

1.9.4tot het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk, het portret is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld.€ 7,60

1.9.5tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier€ 7,60

1.9.6tot de afgifte van overige verklaringen omtrent personen€ 7,60

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier€ 25,75

1.10.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.2.1een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A4€ 0,50

1.10.2.2een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina A3€ 1,00

1.10.3Het tarief bedraagt ter zake van de afgifte van een inlichting, bestaande uit de verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon uit één van de registers van de burgerlijke stand, welke niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats, als bedoeld in de Archiefwet 1995.€ 7,45

 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet

 

1.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet€ 103,00

1.11.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander € 103,00

1.11.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing€ 103,00

 

Hoofdstuk 12 Kansspelen

 

1.12.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.12.1.1voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat€ 56,50

1.12.1.2voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat€ 22,50

1.12.1.3voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd € 226,50

1.12.1.4voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat 90,50

1.12.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)€ 50,00

 

Hoofdstuk 13 Kabels en leidingen

1.13.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een instemmingsbesluit of vergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Westerveld.€ 93,20

1.13.1.1indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met€ 2,00

1.13.1.2indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met€ 2,00

1.13.1.3indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de beheerder van het netwerk, verhoogd met€ 93,20

1.13.1.4indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.13.2Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.13.1.4 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.13.3Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 2 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Westerveld€ 48,60

1.13.3.1Vervallen

1.13.3.2Vervallen

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

 

1.14Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990€ 63,20

1.14.2tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen€ 63,20

1.14.3tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€ 73,25

1.14.4tot verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)€ 21,65

 

Hoofdstuk 15 Leegstandwet

 

1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet€ 103,00

1.15.1.2Vervallen

1.15.2Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.15.1.1 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

Hoofdstuk 16 Diversen

 

1.16.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en grof huisafval door anderen dan de inzameldienst:

€ 51,50

1.16.2Vervallen

1.16.3Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening (straatartiest):€ 51,50

1.16.4Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (plaatsen van voorwerpen op of aan de weg):€ 51,50

1.16.5Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van de aanvraag tot verkrijging van een gewaarmerkt register als bedoeld in artikel 2.67 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verkoopregister):

€ 51,50

1.16.6Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van recreatief verblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening:€ 51,50

1.16.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een collectevergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de Algemene Plaatselijke Verordening:€ 51,50

1.16.8Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning c.q. ontheffing zoals bedoeld in artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing stookverbod) ten behoeve van o.a. het aanleggen en stoken van een vreugde- of kampvuur:€ 51,50

1.16.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven op de wachtlijst als bedoeld in artikel 4 van het Marktregelement:€ 25,75

1.16.10Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar voor het mogen opstijgen en/of landen van een luchtballon op of vanaf niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen bedraagt:€ 103,00

1.16.11Vervallen

1.16.12Het tarief bedraagt ter zake van het geven van hulp bij het raadplegen van registers (al dan niet geautomatiseerd), kaarten, dossiers, tekeningen, schetsen, kadastrale plans en leggers - voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen- per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:€ 25,75

1.16.13Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.16.13.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina€ 3,90

1.16.14afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.16.14.1per pagina op papier van A4-formaat€ 0,50

1.16.14.2per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,00

1.16.15kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in subonderdelen 1.16.12 en 1.16.13 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk€ 8,65

1.16.15.1vermeerderd met voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of lichtdruk de 100 dm² te boven gaat€ 0,40

1.16.16een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen€ 7,60

1.16.17stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,60

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3Vervallen

2.1.1.4Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4Voor de berekening van de hoogte van de leges worden de bouwkosten respectievelijk de aanlegkosten afgerond op hele euro's.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

2.2.2Het beoordelen van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

2.2.2.1van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

€ 361,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1Bouwactiviteiten

2.3.1.1.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:3,03% van de bouwkosten, welke maximaal € 7.000.000,00 bedragen, met dien verstande dat het tarief nooit minder bedraagt dan:

€ 206,00

2.3.1.1.2Het tarief dat voortvloeit uit de berekening in onderdeel 2.3.1.1.1 wordt verminderd met 10% wanneer de aanvraag mede dient te worden getoetst aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting uit artikel 3.1 lid 2 Wet Ruimtelijke ordening.

2.3.1.2Welstandstoets

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1.1 bedraag het tarief voor advieskosten van de welstandscommissie, ongeacht of de omgevingsvergunning wordt verleend, gebaseerd op de bouwkosten afgerond op hele euro’s:

2.3.1.2.1van € 0,00 tot € 5.000,00€ 50,00

2.3.1.2.2boven de € 5.000,00€ 25,00

2.3.1.2.2.1van € 5.000, 00 tot € 230.000,00

vermeerderd met:van de bouwkosten boven de € 5.000,002,5 ‰

2.3.1.2.2.2van € 230.000, 00 tot € 460.000,00

vermeerderd met:van de bouwkosten boven de € 230.000,00

€ 587,501,0 ‰

2.3.1.2.2.3van € 460.000, 00 tot € 700.000,00

vermeerderd met:van de bouwkosten boven de € 460.000,00

€ 817,500,5 ‰

2.3.1.2.2.4van € 700.000, 00 tot € 1.200.000,00

vermeerderd met:van de bouwkosten boven de € 700.000,00

€ 937,500,25 ‰

2.3.1.2.2.5van € 1.200.000,00 en meer

vermeerderd met:van de bouwkosten boven de € 1.200.000,00

€ 1062,500,125 ‰

2.3.1.3Achteraf ingediende aanvraag

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 of onderdeel 2.3.2 wordt, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw of aanlegactiviteiten, verhoogd met:

100% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van:€ 1.000,00

2.3.2Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 206,00

2.3.2.1tot € 50.000,00 - 2,62% van de aanlegkosten

vanaf € 50.000,00 vermeerderd met 2,02% over het extra bedrag vanaf € 50.000,00

Indien de verwachte behandeling van de aanvraag niet meer dan 1 uur is bedraagt het tarief:€ 103,00

Het tarief voor aanlegactiviteiten zal nooit meer bedragen, dan:

€ 25.000,00

2.3.3Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 361,00

2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 361,00

2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 1.444,00

2.3.3.4Vervallen

2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 361,00

2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 361,00

2.3.3.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek tot wijziging van een bestemmingsplan:€ 361,00

2.3.3.10Indien bij de aanvraag blijkt dat door een kennelijke fout in het bestemmingsplan artikel 2.12 eerste lid, onder a onder 1 º, artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 º, artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 3 º, artikel 2.12 eerste lid onder b, of artikel 2.12 eerste lid onder d van de Wabo dient te worden toegepast, hetgeen niet het geval zou zijn geweest indien de kennelijk fout zich niet had voorgedaan, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de tarieven zoals vermeld onder 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.9 niet in rekening te brengen.

2.3.4Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 361,00

2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 361,00

2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 1.444,00

2.3.4.4Vervalt

2.3.4.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):€ 361,00

2.3.4.6indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 361,00

2.3.4.7Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een principeverzoek tot wijziging van een bestemmingsplan:€ 361,00

2.3.5In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 2.3.5.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 218,00

vermeerderd met een toeslag voor het gebruiksoppervlakte van het bouwwerk. De toeslag voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

0 t/m 100 m² bedraagt: € 115,00

 101 t/m 500 m² bedraagt:€ 115,00 vermeerderd met € 1,00 per m²

 501 t/m 2000 m² bedraagt:€ 515,00 vermeerderd met € 0,55 per m²

 2001 t/m 5000 m² bedraagt:€ 1.340,00 vermeerderd met € 0,20 per m²

 5001 t/m 50.000 m² bedraagt:€ 1.940,00 vermeerderd met € 0,03 per m²

 Meer dan 50.001 m² bedraagt:€ 3.290,00 vermeerderd met € 0,01 per m²

 2.3.5.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, waarbij het gebruik van tijdelijke aard is, bedraagt het tarief 10% van de overeenkomstig 2.3.5.1 berekende leges

2.3.6Sloopactiviteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

Vervallen

2.3.7Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht, of in bestemmingsplan geregeld

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarvoor op grond van hoofdstuk 8.1 van het bouwbesluit 2012 een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 412,00

2.3.8Aanleggen of veranderen weg

Vervallen

2.3.9Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 103,00

2.3.10Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 52,00

2.3.11Opslag van roerende zaken

Vervallen

2.3.12Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet (bescherming van een Natura 2000-gebied)

2.3.12.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:€ 760,00

2.3.12.2Vervallen

2.3.13Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 760,00

2.3.14Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.2behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.2.1als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.14.2.2als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725, uitgave 1999 naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft€ 52,00

2.3.16.2indien de aanvraag verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999 naar de bodemgesteldheid betreft€ 103,00

2.3.16.3indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft€ 155,00

2.3.16.4Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een akoestisch onderzoeksrapport

€ 206,00

2.3.17Advies

2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.18Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1Vervallen

2.3.18.1.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het tarief welke door het betreffende aangewezen bestuursorgaan of andere instantie in rekening wordt gebracht.

2.3.18.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 2.3.19Publicatiekosten Staatscourant

Vervallen

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1bij 5 tot 10 activiteiten: 5 %van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2bij 10 of meer activiteiten:10 %van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Vervallen

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project.€ 206,00

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, juncto artikel 3.6 eerste lid onder a of b van de Wet ruimtelijke ordening: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.7.2Indien een begroting als bedoeld in 2.7.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

2.8Vervallen

 

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 52,00

 

Hoofdstuk 10 Huisnummering

2.10Vervallen

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet€ 206,00

3.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet€ 103,00

3.1.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet€ 103,00

3.1.4Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet€ 51,50

3.1.5Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor een periode van vijf jaar€ 154,50

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

3.2.1.1het behandelen van een eerste aanvraag€ 103,00

3.2.1.2het behandelen van een vervolgaanvraag binnen een periode van vijf jaar€ 51,50

3.2.1.3het behandelen van een aanvraag voor een vergunning voor een periode van vijf jaar€ 154,50

3.2.1.4het behandelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning waarbij het verwachte aantal bezoekers op enig moment maximaal 100 bedraagt en waarbij geen goederen en/of etenswaren en/of alcoholische dranken worden verkocht, in afwijking van artikel 3.2.1.1€ 25,75

3.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening€ 51,50

3.2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een markt als bedoeld in artikel 10 van de Marktverordening (marktorganisatievergunning):

3.2.3.1het behandelen van een eerste aanvraag€ 103,00

3.2.3.2het behandelen van een vervolgaanvraag binnen een periode van vijf jaar€ 51,50

3.2.4Het tarief voor het beschikbaar stellen van dranghekken bedraagt per dranghek:

3.2.4.1Vervallen

3.2.4.2Vervallen

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3.1Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (vergunning tot exploitatie van een prostitutie- of escortbedrijf): € 907,00

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

3.4Vervallen

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:€ 51,50

 

 

Behorende bij raadsbesluit van de gemeente Westerveld van 19 december 2017.

 

de raadsgriffier,

R. J. van der Veen