Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Verordening op de veemarkt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de veemarkt
CiteertitelVerordening op de veemarkt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Veewet, art. 5
 2. Wet Algemene regels herindeling, art. 28
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-1998Nieuwe regeling

22-01-1998

Westervelder, 28-01-1998

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de veemarkt

 

 

 

De raad van de gemeente Westerveld;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 1998;

gelet op artikel 5 van de Veewet juncto artikel 28 van de Wet Ahri;

 

b e s l u i t :

Artikel I

Vervallen te verklaren de Verordening op de Veemarkt vastgesteld bij raadsbesluiten van de gemeente Dwingeloo van 3 maart 1977 en 27 maart 1980.

Artikel II

Vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP DE VEEMARKT

PARAGRAAF 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  veemarktterrein : het geheel van de openbare weg gescheiden terrein, plaatselijk bekend als De Brink” te Dwingeloo, zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 • b.

  vee : herkauwende en éénhoevige dieren en varkens;

 • c.

  marktplaats : het gedeelte van het veemarktterrein dat op bij deze verordening behorende kaart is aangewezen voor het opstellen van vee ten behoeve van de verkoop;

 • d.

  voorterrein : het gedeelte van het veemarktterrein dat niet is de marktplaats;

 • e.

  keuring : klinisch onderzoek verricht door een daartoe door de gemeente aangewezen dierenarts;

 • f.

  inspecteur : inspecteur-directeur van de Rijksdienst voor Veen en Vlees van het district waarbinnen het veemarktterrein is gelegen.

Artikel 2

Het is slechts toegestaan veemarkt te houden op het veemarktterrein.

Artikel 3

Voor de afzondering van zieke, wrakke en gewonde dieren wordt de op het voorterrein aanwezige en daartoe bestemde en op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven ruimte aangewezen.

Artikel 4

Nabij de plaatsen, waar de keuring plaatsvindt, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart zijn aanwezig:

 • a.

  een lokaliteit voor de met de keuring belaste dierenarts(en) en diens hulppersoneel;

 • b.

  de nodige middelen ter reiniging en ontsmetting.

Artikel 5

Tot de marktplaats mag op de dagen, dat voor de betreffende categorie van dieren markt wordt gehouden, vee slechts worden aangevoerd van zeven uur ’s morgens tot half elf ’s morgens, met dien verstande dat in geen geval vee vroeger dan een half uur na zonsopgang tot de marktplaats mag worden aangevoerd.

Artikel 6

Het is niet toegestaan:

 • a.

  een ander gedeelte van het veemarktterrein dan het voorterrein te gebruiken voor de aanvoer van vee;

 • b.

  vee op een ander gedeelte van het veemarktterrein te lossen dan op het bij deze verordening aangegeven voorterrein;

 • c.

  gestorven vee te lossen op het veemarktterrein;

 • d.

  vee, dat is gelost en nog niet aan de keuring is onderworpen, op een andere plaats van het veemarktterrein te houden dan op het voorterrein, zoals is aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 • e.

  vee op een ander gedeelte van het veemarktterrein ten behoeve van de verkoop op te stellen dan op de voor de verschillende diersoorten op de bij deze verordening behorende kaart aangegeven gedeelten van de marktplaats;

 • f.

  een ander gedeelte van het veemarktterrein dan het op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven gedeelte van het voorterrein te gebruiken voor het reinigen en ontsmetten van veewagens, waarmee vee naar het veemarktterrein is aangevoerd.

Artikel 7

Het is niet toegestaan vee op de marktplaats te brengen of te houden dan nadat bij een onmiddellijk tevoren (ter plaatse) verrichte keuring is gebleken, dat tegen toelating tot de marktplaats geen bezwaren bestaan.

Artikel 8

De eigenaar, houder of hoeder van de aangevoerde dieren is verplicht dit vee ter keuring aan te bieden en hierbij de nodige medewerking te verlenen.

Artikel 9
 • a.

  Het aanbrengen van vee naar de marktplaats is slechts toegestaan langs de toegangen die op de bij deze verordening behorende kaart zijn aangegeven.

 • b.

  De aanvoer naar de marktplaats van:

  • -

   éénhoevige dieren en vrouwelijke runderen ouder dan één jaar is niet toegestaan anders dan afzonderlijk geleid en in niet groter aantal dan twee tegelijk langs één toegang;

  • -

   stieren ouder dan één jaar is niet toegestaan anders dan afzonderlijk geleid langs één toegang en voorzien van een neusring of knieband dan wel anderszins op zodanige wijze dat zij geen gevaar opleveren voor mens of dier;

  • -

   schapen is niet toegestaan anders dan voldoende gespreid.

Artikel 10

Zieke, wrakke en gewonde dieren en dieren die op grond van de keuring niet tot de marktplaats zijn toegelaten dienen totdat ze worden afgevoerd te worden ondergebracht in de in artikel 3 genoemde ruimte.

Artikel 11

Degene, die vee op het marktterrein aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft, dient ieder ongeval, ieder duidelijk geval van ziekte, ieder dreigend sterfgeval en ieder sterfgeval dat zich onder deze dieren voordoet, onverwijld te melden aan de met de keuring belaste dierenarts.

Artikel 12

Het is niet toegestaan reeds gebruikt strooisel op de marktplaats te brengen of, anders dan van gemeentewege, daarvan weg te voeren.

Artikel 13
 • 1.

  De marktplaats en de ten behoeve van de veemarkt gebruikte hulpmaterialen dienen na beëindiging van de markt onverwijld en deugdelijk door de gemeente te worden gereinigd en ontsmet.

 • 2.

  Het onder 1. bepaalde is eveneens van toepassing op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven gedeelten van het voorterrein, die zijn gebruikt voor het reinigen en ontsmetten van veewagens en op het gedeelte van het voorterrein dat is gebruikt voor het laden en lossen van vee.

Artikel 14

De aanvoer van en de handel in huiden en vellen is op de marktplaats niet toegestaan.

Artikel 15
 • 1.

  In bijzondere gevallen kunnen door of vanwege het gemeentebestuur, in overeenstemming met de inspecteur, één of meer gedeelten van het voorterrein worden aangewezen voor het opstellen van vee ten behoeve van de verkoop.

 • 2.

  Op vorenbedoeld gedeelte van het voorterrein zijn de bepalingen van dit besluit, welke op het marktterrein betrekking hebben, van toepassing.

PARAGRAAF 2 Slotbepalingen

Artikel 17

De handhaving van de bepalingen van deze verordening en de opsporing van overtredingen daarvan, kan worden opgedragen aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Artikel 18

Overtreding of niet nakoming van een der bepalingen van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 19

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerveld, gehouden op 22 januari 1998.

de secretaris, de voorzitter,