Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Verordening tot stimulering van de inzameling van oud papier en karton

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot stimulering van de inzameling van oud papier en karton
CiteertitelVerordening tot stimulering van de inzameling van oud papier en karton
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene regels herindeling, art. 28

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200201-01-2021Nieuwe regeling

29-11-2001

Westervelder, 12-12-2001

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot stimulering van de inzameling van oud papier en karton

 

 

 

De raad van de gemeente Westerveld;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 30 oktober 2001;

overwegende;

dat het vanuit milieuhygiënisch perspectief gewenst is dat de inzameling van oud papier en karton gescheiden van de overige afvalfracties plaatsvindt;

dat door een historisch gegroeide situatie de inzameling door scholen en verenigingen wordt verzorgd in verband met de opbrengsten van oud papier;

dat vanwege marktontwikkelingen en daarmee veelal dalende opbrengsten van het oud papier en karton het gewenst is een stimuleringsregeling te hebben ten behoeve van de continuïteit van gescheiden inzameling van oud papier en karton;

gelet op het bepaalde van de Gemeentewet en artikel 28 van de Wet ARHI;

 

BESLUIT:

 • I.

  vervallen te verklaren de subsidieregelingen zoals is vastgesteld door de gemeenteraden van Diever d.d. 15 juli 1993, Dwingeloo d.d. 11 oktober 1994 en Vledder 27 februari 1979 ten aanzien van stimulering van de inzameling van oud papier en karton;

 • II.

  vast te stellen de navolgende “Verordening tot stimulering van de inzameling van oud papier en karton”.

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders kan aan scholen, verenigingen en instellingen die werkzaam zijn in de gemeente Westerveld een subsidie toekennen voor het inzamelen van oud papier en karton dat vrijkomt in huishoudens in de gemeente Westerveld.

Artikel 2
 • a.

  Wanneer de prijs voor oud papier en karton minder bedraagt dan € 27,23 per duizend kilogram wordt de subsidie, bedoeld in artikel 1 aangevuld.

 • b.

  De subsidie bedraagt maximaal € 27,23 per duizend kilogram.

 • c.

  Geen subsidie wordt verstrekt indien de opbrengst van de verwerker gelijk of hoger is dan € 27,23 per duizend kilogram.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde bijdrage zal worden betaald nadat de school, vereniging of instelling een daartoe strekkend verzoek aan het college van burgemeester en wethouders heeft gericht met de door de transporteur verstrekte weegbonnen en de van de verwerker ontvangen facturen.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders kan ter uitvoering van voorliggende stimuleringsregeling nadere regels stellen.

Artikel 5

Deze verordening treedt op 1 januari 2002 in werking

De verordening van 22 januari 1998 wordt met ingang van 1 januari 2002 ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerveld

gehouden op 29 november 2001.

de secretaris, de voorzitter,