Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

Beleidsregels 2009-2012 Welzijn, Zorg, Cultuur, Sport

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels 2009-2012 Welzijn, Zorg, Cultuur, Sport
CiteertitelBeleidsregels 2009-2012 Welzijn, Zorg, Cultuur, Sport
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gemeente Westerveld 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201501-01-2018art.10 beleidsregel Peuterspeelzaalwerk

27-10-2015

Da's Mooi, 22-12-2015

2015_BW_00708
05-09-200826-01-2011Nieuwe regeling

19-08-2008

Da's Mooi, 04-09-2008

08/15264

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels 2009-2012 Welzijn, Zorg, Cultuur, Sport

 

 

Beleidsregels 2009-2012 Welzijn, Zorg, Cultuur, Sport
Beleidsregel “Dorpsbelangen”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: waarderen van plaatselijke verenigingen voor het behartigen van belangen van dorpsgemeenschappen.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Dorpsbelangen

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

Behartigen van dorpsbelangen;

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

Er wordt per dorpskern en dorpsbelangen maximaal één subsidie verstrekt.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 6500,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 430 ,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Dorpsplannen”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen door interactieve dorpsontwikkeling;

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Participatie

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

 • -

  Het opstellen en uitvoeren van dorpsplannen door dorpsgemeenschappen conform de gemeentelijke richtlijn “Dorpsplannen”;

 • -

  Een dorpsplan bestaat uit een visie op wenselijke, maatschappelijke, ruimtelijke, culturele en sociaal-economische ontwikkelingen van het dorp welke door bewoners en organisaties wordt vastgelegd. De resultaten en oplossingsrichtingen worden vastgesteld in een dorpsplan;

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  De subsidieaanvrager motiveert in de aanvraag waarom welke structuur/methodiek en planning wordt gehanteerd voor de uitwerking van het dorpsplan. Methodieken kunnen zijn de Dorpsagenda/dorpswaardering, dorpsbeleving onderzoek en dorpsomgevingsplannen;

 • -

  Bewoners in het dorp moeten actief worden betrokken bij de planvorming en uitvoering.

 • -

  Het dorpsplan moet rekenen op breed draagvlak binnen de bevolking;

 • -

  Recentelijk beleid of uitvoeringsplannen van de gemeente dienen binnen (de ontwikkeling van) dorpsplannen te worden gerespecteerd;

 

organisatorische criteria

-Dorpsgemeenschappen komen in aanmerking voor subsidie voor het opstellen van

dorpsplannen.

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

-Er worden maximaal 2 dorpsplannen per jaar gesubsidieerd;

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,-;

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 15.000 ,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Incidentele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt incidenteel verstrekt.

Beleidsregel “Uitvoering activiteiten uit dorpsplannen”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: bevorderen van de sociale samenhang en de leefbaarheid in dorpen door interactieve dorpsontwikkeling;

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Participatie

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

Het uitvoeren van acties en activiteiten als gevolg van een door de dorpsgemeenschap ontwikkelt dorpsplan conform de gemeentelijke richtlijn “Dorpsplannen”. Een dorpsplan bestaat uit een visie op wenselijke, maatschappelijke, ruimtelijke, culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen van het dorp welke door bewoners en organisaties wordt vastgelegd. De resultaten en oplossingsrichtingen worden vastgesteld in een dorpsplan.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

De uit te voeren acties moeten een gevolg zijn van of te herlijden zijn naar het door de dorpsgemeenschap ontwikkelde dorpsplan.

 

organisatorische criteria

Dorpsgemeenschappen komen in aanmerking voor subsidie voor het opstellen van

dorpsplannen.

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Als de uit te voeren acties uit het dorpsplan gefinancierd kunnen worden uit bestaande gereserveerde budgetten voor beheer heeft deze voorrang.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,-;

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 5.000 ,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Incidentele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt incidenteel verstrekt.

Beleidsregel “Koninginnedag”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: jaarlijkse organisatie van activiteiten ter ere van de viering van Koninginnedag op 30 april.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Vrijwillig sociaal-cultureel-werk

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

Sport- en spelactiviteiten en activiteiten gericht op ontmoeting door vrijwilligers op Koninginnedag, 30 april.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

De subsidieaanvrager dient een openbare viering te organiseren van Koninginnedag op 30 april bestaande uit sport- en spelactiviteiten en activiteiten gericht op ontmoeting.

 

organisatorische criteria

Per dorpskern wordt maximaal één subsidie verleend.

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidieren van de bestaande vieringen en subsidierelaties in Havelte, Diever, Dwingeloo, Wapserveen, Frederiksoord/ Wilhelminaoord.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1500,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 300,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks

begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Herdenken”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: jaarlijks herdenken van de gevallenen in kader van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Herdenking op 4 mei.

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

Openbare herdenkingsactiviteiten in kader van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

De activiteit is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidieren van de bestaande herdenkingen in Havelte, Dwingeloo, Vledder en Diever.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1200,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 300,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks

begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Ouderenbeleid”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is:

 • -

  Het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen en hun deelname aan de samenleving;

 • -

  Het treffen van maatregelen die voorkomen dat kwetsbare ouderen in een sociaal isolement raken;

 • -

  Het stimuleren van voorzieningen en het aanbrengen van samenhang in voorzieningen voor kwetsbare thuiswonende ouderen zodat zij in staat worden gesteld zo lang en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woonomgeving te functioneren.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Ouderenwerk

 

Doelgroep

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

 • -

  ontmoeting;

 • -

  informatie en advies;

 • -

  educatie;

 • -

  beweging;

 • -

  ondersteuning (zorgflankerend);

 • -

  sociale activering en bestrijding eenzaamheid.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

-In de gemeente worden vanuit de vier grote kernen activiteiten in de breedte van het ouderenwerk aangeboden zodat er een bereikbaar aanbod in de gemeente als geheel bestaat.

 

organisatorische criteria

-Samenwerking en afstemming tussen de instellingen die activiteiten in het kader van het gemeentelijk ouderenbeleid uitvoeren.

 

financiële criteria: eigen bijdrage of cofinanciering

-Ontmoetingsactiviteiten dienen zoveel mogelijk (ten minste 50%) budgettair neutraal georganiseerd te worden

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidiëren van de bestaande subsidierelaties die activiteiten organiseren in het kader van het ouderenbeleid

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten

-kosten direct gelieerd aan activiteiten zoals aangegeven onder artikel 3, waarbij ontmoetingsactiviteiten voor ten hoogste 50% worden gesubsidieerd;

 • -

  huisvesting van activiteiten;

 • -

  coördinatie van activiteiten;

 

Niet subsidiabele kosten

 • -

  belangenbehartiging voor ouderen;

 • -

  activiteiten voor ouderen niet woonachtig in de gemeente Westerveld

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 156.163,-, waarvan:

 • -

  € 48.275,-- voor de bekostiging van huisvesting ten behoeve van het uitvoeren van de ouderenactiviteiten

 • -

  € 70.500,-- voor de organisatie van de activiteiten genoemd onder artikel 3;

 • -

  € 37.388,-- voor het ouderenadvieswerk / ouderenopbouwwerk,-

 

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

Niet van toepassing

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Structurele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Beleidsregel “Peuterspeelzaalwerk”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: aanbieden van laagdrempelig peuterspeelzaalwerk

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Peuterspeelzaalwerk

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

 

Activiteiten

Het opvangen van peuters vanaf twee tot vier jaar.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  Het peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd op 8 locaties op basis van het landelijk vastgelegde ambitieniveau 1: spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren;

 • -

  Minimaal 9 en maximaal 14 peuters per groep worden opgevangen.

 

organisatorische criteria

Er is één gekwalificeerde leidster per groep die wordt ondersteund door een ouderhulp of vaste vrijwilliger;

 

financiële criteria: eigen bijdrage of cofinanciering

De eigen bijdrage van ouders bedraagt € 36,30 per maand;

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

De raad heeft op 11 - 12 - 2007 besloten de bestaande subsidierelatie met Stichting Speelwerk tot en met 2009 te willen continueren.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 196.227,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 196.227 ,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Budgetsubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie kan bij beëindiging ook voor een deel van een kalenderjaar worden verstrekt

Beleidsregel “Speeltuinverenigingen”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: waarderen van de speeltuinverenigingen

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Speeltuinvereniging

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

 

Activiteiten

 • -

  in stand houden van een speeltuin;

 • -

  sport- en spelactiviteiten in de speeltuin;

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

-De speeltuinvereniging dient maandelijks minimaal één sport- en spelactiviteit in de speeltuin te organiseren.

-De speeltuin dient openbaar toegankelijk te zijn.

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidieren van de bestaande speeltuinverenigingen in Lhee en in Vledderveen.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1100,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 550,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Scouting”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: Scouting kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding bieden. Scouting leert kinderen wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent .

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Scouting

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

 

Activiteiten

Sport en spelactiviteiten

Artikel 4 Verdelingscriteria

organisatorische criteria

De aanvrager dient aangesloten te zijn bij Scouting Nederland.

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioritieit wordt gegeven aan het subsidieren van de bestaande scoutingsgroepen in Vledder en Diever.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 3000,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 1500 ,-

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Maatschappelijke begeleiding vergunninghouders”
Artikel 1 Beleidsterrein

Welzijn

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: het maatschappelijk begeleiden en juridisch ondersteunen van mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in Westerveld zijn komen wonen, en hen in staat te stellen zo snel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren in hun nieuwe leefomgeving

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

 • -

  maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers / inburgeraars;

 • -

  juridische begeleiding van nieuwkomers / inburgeraars;

 

Doelgroep

nieuwkomers / inburgeraars conform de Wet inburgering.

 

Activiteiten

Het uitvoeren van 5 begeleidingstrajecten maatschappelijke en juridische begeleiding waaronder in ieder geval begrepen:

- informatievoorziening rechtspositie;

- coaching met betrekking tot vestiging in de gemeente Westerveld;

- gebruik kunnen maken van een betaalpunt Openbaar Vervoer voor het declareren van reiskosten;

- budgetbegeleiding;

- informatievoorziening vreemdelingenwet;

- informatievoorziening wet inburgering.

Artikel 4 Verdelingscriteria

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidiëren van de bestaande subsidierelaties die activiteiten organiseren in het kader van de begeleiding van vergunninghouders

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 7.000,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 1.400,- per traject.

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Structurele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Algemeen maatschappelijk werk”
Artikel 1 Beleidsterrein

Zorg

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: het verlenen van eerstelijnszorg aan hen die problemen hebben op het gebied van financiën, huisvesting, werken, relaties, opvoeding, verwerking. Het AMW helpt bij het ordenen en oplossen van de problemen, waarbij psychische, sociale en materiële problemen in samenhang worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is de psychosociale weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen weer te vergroten, zodat zij weer “normaal” kunnen deelnemen aan de samenleving.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Algemeen Maatschappelijk Werk

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

 • -

  procesmatige hulpverlening;

 • -

  korte contacten

 • -

  jeugdmaatschappelijk werk;

 • -

  coördinatie buurtnetwerken en coördinatie OGGz

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  AMW coördineert en participeert in 4 buurtnetwerken in de gemeente in de hoofdkernen van de gemeente;

 • -

  AMW coördineert en participeert in het OGGz netwerk in de gemeente;

 • -

  AMW participeert in het JOT;

 • -

  AMW participeert in het 12+ netwerk;

 • -

  Ieder jaar wordt het nut (aantallen in relatie tot processen en afsluiting hulpverlening) van elk netwerk onder de loep genomen. Deze evaluatie is bepalend voor het functioneren en voortbestaan van het netwerk.

 

organisatorische criteria

 • -

  In de vier hoofdkernen van de gemeente wordt eenmaal per week spreekuur gehouden van één uur, met een gerarandeerde bezetting van 85%;

 • -

  Alle locaties in Westerveld zijn tijdens kantooruren ook centraal bereikbaar;

 • -

  De gemeente Westerveld kan gebruik maken van centrale faciliteiten, zoals crisisdienst binnen kantooruren, dagelijkse inloopspreekuren en gegarandeerde aanwezigheid van maatschappelijke werkers binnen kantooruren.

 • -

  Voor crisissituaties is het maatschappelijk werk 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar en zonodig binnen 30 tot 60 minuten beschikbaar.

 • -

  Verhouding cliëntgerichte en niet-cliëntgerichte werktijd is 65% - 35%, bij een gemiddelde tijdinvestering van 10 uur per cliënt;

 • -

  Intake vindt plaats binnen 2 week na aanmelding en vervolgens wordt binnen 4 weken met de hulpverlening gestart.

 

financiële criteria: eigen bijdrage of cofinanciering

-2,21 fte AMW wordt ingezet ten behoeve van reguliere hulpverleningstrajecten (korte contacten en procesmatige hulpverlening;

- 0.32 fte wordt ingezet ten behoeve wordt ingezet ten behoeve van reguliere hulpverleningstrajecten voor jeugd 0-23 jaar (korte contacten en procesmatige hulpverlening);

- 0,25 fte wordt ingezet voor plustaken:

- 8 uur coördinatie en deelname 4 buurtnetwerken;

- 1 uur coördinatie en deelname aan het OGGz netwerk

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

-Prioriteit wordt gegeven aan het subsidiëren van de bestaande subsidierelatie binnen de afgesloten uitvoeringsovereenkomst(en) die activiteiten organiseren in het kader van het AMW

Artikel 5 Subsidiabele kosten

1.Subsidiabele kosten

De kosten zoals zij zijn afgesproken binnen de uitvoeringsovereenkomst inzake het AMW

 

2.Niet subsidiabele kosten

De kosten waarover geen afspraken zijn gemaakt binnen de uitvoeringsovereenkomst inzake het AMW.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 222.400,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie bestaat uit een vast bedrag van € 80.000,- per fulltime-equivalent (fte).

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Budgetsubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 2 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2010.

Beleidsregel “Verslavingszorg”
Artikel 1 Beleidsterrein

Zorg

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: Het bevorderen van de volksgezondheid, het voorkomen van uiteenlopende vormen van verslaving waaronder begrepen opvang begeleiding en hulpverlening.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Verslavingszorg en verslavingspreventie.

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

-Projecten en initiatieven gericht op preventie en voorlichting op het gebied van de volksgezondheid.

-Voorzieningen en projecten met betrekking tot preventie en hulpverlening omtrent alcohol, drugs en gokverslaving.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  de subsidieontvanger verleent medewerking aan interne en externe cliënttevredenheidsonderzoeken;

 • -

  de subsidieontvanger gebruikt evidence-based methodieken voor zover er wetenschappelijk onderzoek verricht is naar methodieken;

 • -

  als geen onderzoek beschikbaar is naar de effectiviteit van de beschikbare methodieken kan de subsidieontvanger volstaan met practice-based methodieken.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 3.500, -

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

Niet van toepassing

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Structurele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Beleidsregel “Hulp aan slachtoffers”
Artikel 1 Beleidsterrein

Zorg

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: Het bevorderen van de opvang van individuen in de samenleving die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, ongeval, seksueel of ander geweld.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Slachtofferhulp

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

Hulp aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  Hulp wordt door vrijwilligers verricht.

 • -

  Slachtofferhulp dient gratis hulp aan slachtoffers te bieden.

 • -

  Vrijwilligers dienen eerst de zogenaamde basistraining met een theoretisch en een praktisch gedeelte te volgen.

 

organisatorische criteria

De subsidieaanvrager dient lid te zijn van Slachtofferhulp Nederland.

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Indien soortgelijke organisaties een verzoek tot subsidie verlening indienen zal aan die partij met de beste prijs/kwaliteit verhouding de subsidie verleent worden.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 5.465, -

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

Niet van toepassing

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Structurele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Beleidsregel “EHBO”
Artikel 1 Beleidsterrein

Zorg

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: Het stimuleren van kennis en vaardigheden op het terrein van de Eerste Hulp Bij Ongelukken en het uitoefenen ervan.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Burgers bekwamen en onderhouden van kennis in het uitoefenen van EHBO.

Assistentie van gediplomeerde EHBO-ers bij evenementen en bijeenkomsten

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

 • -

  Cursussen EHBO

 • -

  Assistentie bij evenementen en bijeenkomsten door gediplomeerde EHBO-ers

Artikel 4 Verdelingscriteria

organisatorische criteria

De aanvrager dient lid te zijn van de KNV EHBO (Koninklijke Nederlansche Vereniging Eerste Hulp Bij Ongevallen)

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 3.000,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 750, -

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Dagopvang ouderen”
Artikel 1 Beleidsterrein

Zorg

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: Het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen en hun deelname aan de samenleving.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Dagopvang voor ouderen

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

 • -

  ontmoeting

 • -

  ondersteuning

 • -

  sociale activering

 • -

  ontlasten van mantelzorger

 • -

  leren omgaan met fysieke beperkingen

 • -

  bestrijding eenzaamheid

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  De dagopvang draagt bij aan het zo lang mogelijk regie houden over het eigen bestaan.

 • -

  De dagopvang wordt één of meerdere dagen verzorgd in zorgcentra de volgende dorpen: Dwingeloo, Diever en Havelte;

 • -

  De dagopvang wordt 5 dagen per week aangeboden;

 • -

  Het aantal deelnemers bedraagt 10 à 15 personen;

 

organisatorische criteria

-De dagopvang wordt uitgevoerd door een professionele organisatie op gebied van ouderen

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 34.750,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

Niet van toepassing

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Structurele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Beleidsregel “Bibliotheekwerk”
Artikel 1 Beleidsterrein

Bibliotheekwerk

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: stelt zich tot doel mensen toegang te bieden tot kennis, ze te stimuleren om deel te nemen aan het sociale en culturele leven en ze weerbaar en kritisch te maken. Zij nodigt burgers uit met informatie- en kennisvragen naar de bibliotheek te komen. Zij bemiddelt actief tussen de vragen van de klanten en het aanbod aan informatie en biedt ondersteuning bij taalstimulering, leesbevordering en kennisverwerving.

De bibliotheek is een plaats voor culturele vorming en ontmoeting, waar mensen elkaar treffen, en waar verschillende culturen, opvattingen en tradities samenkomen.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Bilbiotheekwerk

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

en/of toeristen.

 

1. Activiteiten

Het bibliotheekwerk heeft 5 kernfuncties:

 • 1.

  Informatiefunctie;

 • 2.

  Culturele functie;

 • 3.

  Educatieve functie;

 • 4.

  Leesbevorderingfunctie;

 • 5.

  Maatschappelijke functie.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  Het bibliotheekwerk wordt uitgevoerd door een basisbibliotheek in de zin van het Marsrouteplan bibliotheekvernieuwing 2008 van de provincie Drenthe. In het verlengde daarvan wordt uitvoering gegeven aan de lokale bibliotheekvernieuwingsagenda 2008 van de gemeente Westerveld en aan het beleidsplan van de stichting openbare bibliotheek Westerveld (binnen de beschikbare middelen)

 • -

  De bibliotheek wordt breed ingezet in de lokale gemeenschap waarbij meer samenwerking wordt bewerkstelligd met andere lokale instellingen;

 • -

  Het gebruik van de digitale bibliotheek wordt gestimuleerd;

 • -

  De kwaliteit van de dienstverlening van de bibliotheek is een continu aandachtspunt: hoogwaardige kwaliteit, flexibel en open;

 • -

  Huidig aanbod bibliotheek op het gebied van educatie handhaven en waar mogelijk uitbreiden en verbreden;

 • -

  De dienstverlening van de bibliotheek dient bereikbaar en laagdrempelig te zijn, het is belangrijk dat de bibliotheek ook voor anderen open staat (ook multifunctioneel gebruik);

 • -

  Leesbevorderingactiviteiten worden gekoppeld aan het gemeentelijke jeugdbeleid en onderwijsachterstandenbeleid;

 • -

  Cultureel ondernemerschap wordt ontwikkeld;

 

organisatorische criteria

In Westerveld zijn 4 bibliotheekvestigingen in de vier hoofdkernen van de gemeente;

Daarnaast zijn er 6 bibliobushaltes die gerelateerd zijn aan de plaatselijke basisscholen: Darp, Uffelte, Vledderveen, Wapse, Wapserveen,Wilhelminaoord

 

financiële criteria: eigen bijdrage of cofinanciering

Financieel uitgangspunt is de door de gemeente jaarlijks vastgestelde (budget)subsidie, de ondersteuningsgelden en de vernieuwingsgelden. Dit vereist van de bibliotheek een creatieve, open en innovatieve aanpak en het openstaan voor “nieuw”in plaats van “oud”.

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidiëren van de bestaande subsidierelaties die activiteiten organiseren in het kader van het bibliotheekwerk

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten

Uitvoeringskosten gerelateerd aan het uitvoeren van de in artikel 3 genoemde kerntaken, ten behoeve van

- 2.000 jeugdleden , 3.000 leden en 500 gebruikers van de bibliobussen;

- 190.000 uitleningen in de 4 vestigingen en 21.000 uitleningen in de bibliobussen;

- 92.000 bezoekers;

- 10 specifieke jeugdactiviteiten;

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 443.143,-

 

Van het subsidiebedrag van € 443.143,- is een bedrag van:

€ 4.250,- beschikbaar voor de Doorgaande Leeslijn Voorschools;

€ 32.835,- beschikbaar voor de schoolgerelateerde bibliobussen;

€ 22.026,- beschikbaar voor ondersteuning in het kader van de bibliotheekvernieuwing ( managementuren en jeugdspecialisme).

 

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

Niet van toepassing

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Budgetsubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Beleidsregel “Amateurkunst”
Artikel 1 Beleidsterrein

Cultuur

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: het uiten van waardering voor het actief deelnemen door amateurs aan:

 • -

  de activiteiten van de Westerveldse harmonie en fanfarekorpsen en met name de activiteiten die gericht zijn op het meedoen van jeugdigen aan het beoefenen van harmonie- en fanfaremuziek;

 • -

  de activiteiten van Westerveldse zangverenigingen voor zover ze gericht zijn op deelname van jeugdigen.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

amateurkunst;

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

 

Activiteiten

 • -

  er worden minimaal drie optredens en rondgangen per muziekvereniging gehouden, mede in het kader van grootschalige dorpsactivteiten;

 • -

  er wordt per zangvereniging minimaal eenmaal per jaar een openbaar optreden verzorgd;

Artikel 4 Verdelingscriteria

organisatorische criteria

Subsidie voor muziekverenigingen wordt berekend op basis van de volgende criteria:

 

Er wordt een algemeen subsidiebedrag per jaar, per minimum aantal actieve leden berekend op basis van:

 • -

  25 tot 40 actieve leden: € 1.000,-

 • -

  41 tot 60 actieve leden: € 1.500,-

 • -

  meer dan 60 actieve leden: € 2.000,-

 • -

  per actief jeugdlid een bedrag van € 100,-

 • -

  -per actief lid een bedrag van € 40,-- ten gunste van de reservering / voorziening uniformen, herkenbaar op de balans

 

Wanneer een harmonie / fanfarevereniging geen gebruik kan maken maakt van de opleidingsmogelijkheden van Scala Meppel, dan wordt op individuele basis een aanvullende subsidieafspraak gemaakt over opleidingsbekostiging.

 

Subsidie voor zangverenigingen wordt berekend op basis van een bedrag van € 13,-- per jaar voor elk actief jeugdlid

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidiëren van de bestaande subsidierelaties die activiteiten organiseren in het kader van de amateurkunst.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 31.600,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie bestaat uit een vast bedrag.

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Cultuureducatie”
Artikel 1 Beleidsterrein

Cultuur

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: het bijdragen aan het actief of passief leren omgaan met kunst en cultuur, waarin raakvlakken zijn met zowel professionele als amateurkunstbeoefening

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

In de gemeente Westerveld ligt het accent op binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 -18 jaar. Deze activiteiten worden aangeboden in de vorm van lessen en cursussen, zowel individueel als in groepsverband, gegeven door bevoegde docenten. Het aanbod aan disciplines is in principe breed: beeldend, muziek, dans, drama, cultuur, audiovisueel, literatuur”.

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

 

Activiteiten

Het aanbieden van activiteiten op het gebied van kunst- en cultuureducatie in het voortgezet onderwijs

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

- Doel van het cultuurtraject is leerlingen in de onderbouw van het VO in aanraking te brengen met allerlei vormen van kunst en cultuur, om zo een blijvende belangstelling voor kunst en cultuur te wekken.

- Leerlingen maken kennis met de volgende disciplines: Audiovisueel, Muziek, Dans, Drama, Literatuur, Beelden en afgeleiden daarvan als architectuur en nieuwe media en met verschillende culturele instellingen. Ook cultureel erfgoed krijgt in het Cultuurtraject een plaats.

- Cultuurtraject dient aansluiting te hebben met cultuurmenu in het basisonderwijs en CKV lessen in de bovenbouw van het VO

 

organisatorische criteria

Bij het aanbieden van de activiteiten zijn nadrukkelijk de lokale aanbieders in beeld.

 

financiële criteria: eigen bijdrage of cofinanciering

Deelnemende scholen dragen € 10.50,- per leerling bij aan cultuurtraject. Gemeente en provincie in totaal € 6,- per leerling waarbij de gemeente in het schooljaar 2009 - 2010 de volledige € 6,- per leerling voor haar rekening neemt.

Overzicht gemeentelijke bijdrage:

2006-2007 € 379,60;

2007-2008 € 676,--;

2008-2009 € 969,--;

2009-2010 € 1.560;

 

prioriteiten binnen subsidieverdeling

Prioriteit wordt gegeven aan het subsidiëren van de bestaande subsidierelaties die activiteiten organiseren in het kader van cultuureducatie.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

-

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 676 ,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

De subsidie bestaat uit een vast per bedrag van € 6,- per leerling onderbouw VO

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Structurele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt voor een periode van 4 jaar verstrekt (jaarlijks begrotingsvoorbehoud) tot en met maximaal het jaar 2012.

Beleidsregel “Sport”
Artikel 1 Beleidsterrein

Sport

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is:

 • -

  Het bevorderen van de Volksgezondheid

 • -

  Het bevorderen van activiteiten ter voorkoming van overgewicht en obesitas

 • -

  Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale vaardigheden

 • -

  Het voorkomen van overlast

 • -

  Het bevorderen van integratie van gehandicapten

 • -

  Het bevorderen van jeugdige sporttalenten

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

Sport

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

Hieronder worden verstaan de activiteiten, die gericht zijn op de jeugd en jongeren en op gehandicapten, woonachtig in de gemeente Westerveld in de leeftijdscategorie 0 tot en met 18 jaar op het gebied van:

 • -

  deelname aan sportactiviteiten

 • -

  activiteiten gericht op ontmoeting

 • -

  activiteiten gericht op recreatie en ontspanning

 • -

  deelname van (bestuursleden) aan kadercursussen en/of trainingen

 • -

  activiteiten voor jeugdig talent in verband met verdere doorgroei

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

Jeugdsport

 • -

  De sportvereniging dient te zijn aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale organisatie, welke lid is van het NOC*NSF;

 • -

  De sportvereniging dient zowel statutair als feitelijk in de gemeente Westerveld gevestigd te zijn.

 • -

  De leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente Westerveld

 • -

  De leden mogen op 1 januari van het kalenderjaar, waarop het verzoek betrekking heeft, niet ouder zijn dan 18 jaar

 

Minder validen

- Leden dienen woonachtig te zijn in de gemeente Westerveld

 

Jeugdige sporttalenten

 • -

  Op de eerste dag van het kalenderjaar mag het jeugdige talent niet ouder zijn dan 18 jaar;

 • -

  Het jeugdige talent dient, hetzij individueel, hetzij in teamverband, zich te richten op deelname aan Nederlandse, Europese en/ Wereldkampioenschappen, georganiseerd door een door de IOC erkende sportbond

 • -

  Het jeugdig talent dient inwoner van de gemeente Westerveld te zijn.

 

Kadervorming.

 • -

  In aanmerking komen alleen cursussen, die erkend zijn en gegeven worden door of via overkoepelende sportorganisaties

 • -

  De sportvereniging dient zowel statutair als feitelijk in de gemeente Westerveld gevestigd te zijn.

 

financiële criteria: eigen bijdrage of cofinanciering

- Van deelnemers mag een eigen bijdrage worden gevraagd, maar deze mag geen belemmering zijn voor deelname.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten

Jeugdsport

De subsidie voor de sportbeoefening door jeugdigen wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven leden in de gemeente Westerveld op 1 januari voorafgaande aan het jaar, waarvoor subsidie wordt gevraagd.

De subsidie bedraagt € 14,- per jeugdlid

 

Minder validen.

De subsidie voor de sportbeoefening door minder validen wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven leden uit de gemeente Westerveld op 1 januari voorafgaande aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

De subsidie bedraagt € 28,- per lid.

 

Jeugdige sporttalenten.

Subsidie kan worden toegekend in de buitengewone kosten, die gemaakt moeten worden om op (inter)nationaal niveau sport te kunnen beoefenen. De subsidie is een bijdrage in de kosten van:

 • -

  sportkleding

 • -

  sportmaterialen

 • -

  trainingen

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal € 500,-

 

Kadervorming

De subsidie voor het deelnemen aan kaderopleidingen/-cursussen wordt bepaald aan de hand van een percentage van de door de deelnemer te maken kosten. Dit betreft 25% van de te maken kosten. Per deelnemer kan maximaal een subsidie van € 100,-- per kalenderjaar worden toegekend.

 

Niet subsidiabele kosten

 • -

  consumpties

 • -

  attenties

 • -

  abonnementen

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 95.000,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

Niet van toepassing

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Waarderingssubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Beleidsregel “Sportstimulering”
Artikel 1 Beleidsterrein

Sport

Artikel 2 Doel

Het algemene doel van de beleidsregel is: Het financieel ondersteunen van plaatselijke sportverenigingen met als doel deelname aan activiteiten, zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht, te verhogen. Hieronder wordt tevens verstaan eenmalige bijzondere uitgaven voor de aanschaf van sportmaterialen die van belang zijn voor het werven van nieuwe leden of voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Werksoort

De activiteiten moeten passen bij specifieke sportstimulering, zoals; kennismakingscursussen, instuiven, open dagen, wervingsactiviteiten en specifieke activiteiten, gericht op werving en behoud van leden in de eigen tak van sport. Hieronder kan ook worden verstaan de aanschaf van sportmateriaal, dat geen deel uitmaakt basisinventaris van het sportcomplex/de sportvereniging;

 • -

  De activiteiten bestaan uit inhoudelijke spel- en/of sportvormen aanbieden gericht op technisch, geestelijke en sociale ontwikkeling of;

 • -

  De activiteiten zijn gericht op de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van vrijwilligers, ouders, etc.;

 • -

  Alle inwoners van de gemeente moeten recht hebben om deel te nemen, ongeacht leeftijd, geslacht en culturele achtergrond;

 • -

  De werving van deelnemers moet zich ook richten op niet leden van de aanvragende sportvereniging;

 • -

  De aanvragende vereniging is aangesloten bij een door de NOC/NSF erkende sportbond.

 

Doelgroep

Jeugd (0 tot en met 17 jaar)

Volwassen (18 tot en met 54 jaar)

Ouderen (55 jaar en ouder)

 

Activiteiten

 • -

  Het organiseren van een thema-avond;

 • -

  Noodzakelijke huur en verhuur van materialen;

 • -

  Activiteitswaarde aanschaffen extra materiaal;

 • -

  Drukwerk programma’s en aanschaf les-materiaal;

 • -

  Huur geluidsinstallatie;

 • -

  Prijzen en/of herinneringen/certificaten;

 • -

  Inkopen van specifiek gediplomeerd technisch/opleidingskader of docenten;

 • -

  Huur van de accommodatie;

 • -

  Aanschaf nieuw sportmateriaal dat niet tot het basismateriaal van de sportaccommodatie/-vereniging behoort en die een eenmalig forse aanslag op het budget van de vereniging betekent.

Artikel 4 Verdelingscriteria

inhoudelijke criteria

 • -

  Voor het organiseren van activiteiten wordt een vergoeding verstrekt van 25% van de redelijke en aanvaardbare kosten tot een maximum van € 250,-- per activiteit;

 • -

  Voor de aanschaf van nieuw sportmateriaal wordt een vergoeding verstrekt van 25% van de redelijk en aanvaardbare kosten tot een maximum van € 1.000,-- per sportattribuut;

 • -

  Een vereniging kan maximaal twee keer per jaar in aanmerking komen voor een vergoeding in het organiseren van een activiteit;

 • -

  Een vereniging kan maximaal eens per drie jaar in aanmerking komen voor een vergoeding voor nieuw sportmateriaal (waarbij het niet gaat om vervanging van bestaand basismateriaal);

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten

 • -

  Het organiseren van een thema-avond;

 • -

  Noodzakelijke huur en verhuur van materialen;

 • -

  Activiteitswaarde aanschaffen extra materiaal;

 • -

  Drukwerk programma’s en aanschaf lesmateriaal;

 • -

  Huur geluidsinstallatie;

 • -

  Prijzen en/of herinneringen/certificaten;

 • -

  Inkopen van specifiek gediplomeerd technisch/opleidingskader of docenten;

 • -

  Huur van de accommodatie;

 

Niet subsidiabele kosten

 • -

  Activiteiten, die zich in regulier competitieverband afspelen;

 • -

  Activiteiten, waaraan uitsluitend leden van een sportbond in toernooivorm deelnemen;

 • -

  Activiteiten, die een overwegend commercieel karakter dragen;

 • -

  Activiteiten, die uit oogpunt van opleiding, vorming en/of zelfontplooiing niet verantwoord zijn.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 5000,-

De raad stelt, na het door haar vaststellen van de begroting, het subsidieplafond vast. Er is een begrotingsvoorbehoud van toepassing.

Artikel 7 Maximaal bedrag

Niet van toepassing

Artikel 8 Algemene Subsidieverordening

Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening 2007, voorzover niet nader geregeld in deze beleidsregel.

Artikel 9 Soort subsidie

Incidentele activiteitensubsidie

Artikel 10 Aanvullende voorwaarden

De subsidie wordt incidenteel verstrekt.

.