Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening percentageregeling kunst gemeente Westervoort 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening percentageregeling kunst gemeente Westervoort 2012
CiteertitelVerordening percentageregeling kunst gemeente Westervoort 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Samenhang met beleidsvisie 2011-2018 Cultuur & Ruimte.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2012nieuwe regeling

25-06-2012

Westervoort Post, 21-11-2012

17

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening percentageregeling kunst gemeente Westervoort 2012

De raad van de gemeente Westervoort,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Westervoort;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

gelezen de beleidsvisie 2011-2018 “Cultuur & Ruimte”,

overwegende dat het wenselijk is om de totstandkoming van kunstprojecten in de gemeente Westervoort te stimuleren,

besluit vast te stellen:

Verordening Percentageregeling Kunst gemeente Westervoort 2012

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  kunst: ieder ruimtelijk en fysiek proces of product waarbij een kunstenaar betrokken kan worden;

 • b.

  kunstenaar: iemand die opgeleid is tot het beroepsmatig realiseren van kunstprojecten

 • c.

  projectkosten: alle kosten die worden gemaakt voor het stichten c.q. realiseren van ruimtelijke en fysieke projecten. Projecten zijn bouwwerken en werken.

 • d.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren. Tot een bouwwerk wordt ook gerekend de installatiewerken.

 • e.

  werk: een infrastructurele voorziening dat geen bouwwerk of gebouw is.

 • f.

  Regionale Adviescommissie voor Beeldende Kunst: een vaste door de Liemerse gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar ingestelde adviescommissie als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet, bestaande uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van kunst en cultuur;

 • g.

  exploitatielasten: kosten voor het beheren van een gebouw;

 • h.

  gebouw: bouwwerk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Woningwet;

 • i.

  kunstopdracht: een verstrekte opdracht aan één of meer kunstenaars tot het vervaardigen of ontwerpen van een kunstproject;

 • j.

  kunstproject: voortbrengsel van kunst;

 • k.

  reserve: in de gemeente opgenomen reserve voor uitvoering van deze verordening, genaamd de bestemmingsreserve kunst.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  De verordening is van toepassing op de nieuwbouw, verbouw en renovatie van gemeentelijke bouwwerken en gemeentelijke gebouwen, en op de aanleg, heraanleg en renovatie van gemeentelijke werken.

 • 2.

  De verordening is tevens van toepassing op gemeentelijke bijdragen in nieuwbouw, verbouw en renovatie van niet-gemeentelijke bouwwerken en gebouwen, en op gemeentelijke bijdragen in aanleg, heraanleg en renovatie van niet-gemeentelijke werken, indien de gemeentelijke bijdrage tenminste 50% van de totale projectkosten bedraagt, of indien de exploitatielasten van deze bouwwerken, gebouwen en werken gedurende een onafgebroken periode van tenminste drie jaar voor 50% of meer worden gedragen door de gemeente Westervoort.

 • 3.

  Medekostendragers van een bouwwerk en werk worden gevraagd een deel bij te dragen in de realisatie van een kunstproject.

 • 4.

  De verordening is van toepassing als de projectkosten van de projecten vallen tussen de € 100.000,- en € 1.000.000,-.

Artikel 3 Bedrag voor kunstwerken

 • 1

  In de projectkosten als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, wordt een bedrag opgenomen voor kunstprojecten.

 • 2

  Het in het eerste lid genoemde bedrag bedraagt:

  • a.

   2% van de projectkosten over een bedrag dat ligt tussen van € 100.000,-- tot € 1.000.000,--.

 • 3

  Het in het tweede lid genoemde percentage wordt berekend over de totale projectkosten, dan wel over de gemeentelijke bijdrage in deze kosten als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

Artikel 4 Storting in de reserve

 • 1.

  Het college stort het bedrag als bedoeld in artikel 3 direct na vaststelling van de desbetreffende begrotingspost of -wijziging van de gemeentebegroting in de reserve.

 • 2.

  Er kunnen ook uit andere bronnen financiële middelen worden gestort in de reserve.

Artikel 5 Kunstopdrachten

 • 1.

  Het college geeft kunstopdrachten.

 • 2.

  Voor de hoogte van het bedrag dat met de kunstopdracht(en) is gemoeid, wordt aansluiting gezocht bij het bedrag dat in de reserve is gestort.

 • 3.

  Het college kan belanghebbenden in de gelegenheid stellen om door inspraak hun mening over het ontwerp van het kunstwerk te geven.

Artikel 6 Deskundigenadvies

Voordat het college een kunstopdracht verstrekt, wint het advies in bij de Regionale Adviescommissie voor Beeldende Kunst.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding; citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking in de Westervoort Post.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Percentageregeling Kunst gemeente Westervoort 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 25 juni 2012,

de griffier,                                       de voorzitter,

mevr. drs. D.E. van der Kamp           mr. J.J.G.M. Geukers