Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Westervoort
CiteertitelReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Westervoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van deze regeling is niet te achterhalen.

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 52

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-1994nieuwe regeling

05-07-1994

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Westervoort

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

Reglement van orde voor de vergaderingen en ander werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders van Westervoort

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderling vervanging

 • 1

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één der wethouders.

 • 3

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee wethouders het nodig achten.

 • 2

  Indien twee wethouders een vergadering nodig achten verzoeken zij onder opgave van redenen aan de voorzitter deze bijeen te roepen.

 • 3

  De vergaderingen worden als regel in het gemeentehuis gehouden.

Artikel 3 Agenda

Voor elke vergadering wordt, als regel twee maal 24 uur van tevoren, door de secretaris aan de leden van het college een agenda toegezonden.

Artikel 4 Verslaglegging

 • 1

  De secretaris draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

 • 2

  Het verslag bevat tenminste:

  • a.

   de namen van de aan- en afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e.

   een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 3

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 4

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 5 Stemmingen

 • 1

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2

  indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd tenzij het derde lid wordt toegepast

 • 3
  • a.

   indien een lid van het college dat verlangt wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b.

   Indien daarbij een stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken beslisthet lot.

  • c.

   Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen dan heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 6 Openbare vergadering

 • 1

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

het college van burgemeester en wethouders

Op 5 juli 1994

De secretaris,                de burgemeester,

A. Vink                              J.A.F. van Osch

Dit reglement van orde is op 31 augustus 1994 aan de commissie Beheer en op 12 september 1994 aan de gemeenteraad medegedeeld.

Toelichting 1  

Algemeen

Ingevolge artikel 52 Gemeentewet stelt het college van burgemeester en wethouders een reglement van orde voor zijn vergaderingen en ander werkzaamheden vast. Onder andere werkzaamheden wordt blijkens de Memorie van Toelichting bij de nieuwe Gemeentewet onder meer verstaan de bekendmaking van besluiten. Ook bijvoorbeeld de onderlinge vervanging tussen de wethouders behoort daartoe.

Het college stelt dit reglement zelfstandig vast. Hoewel de raad uiteraard zijn oordeel zal kunnen geven over het reglement is hij echter, gelet op het bepaalde in artikel 54 Gemeentewet, niet bevoegd regels te stellen ten aanzien van bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de vergaderingen. Wel kunnen algemene regels worden gesteld met betrekking tot de overige in het reglement geregelde werkzaamheden van het college. Wanneer de raad invloed wil uitoefenen op het reglement met betrekking tot de vergaderingen kan het langs de weg van een motie aandringen op een bepaalde regeling. Het is echter aan het college om te bepalen wat het met de motie doet.

Artikel 52

Het college van burgemeester en wethouders stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan de raad wordt toegezonden.

Artikel 54, derde lid

Ten aanzien van bepalingen in het reglement van orde die betrekking hebben op vergaderingen vindt artikel 148 geen toepassing.

Artikel 1

In het eerste lid van dit artikel wordt een onderwerp geregeld zoals dat aan de orde zal zijn in het zgn. constituerend beraad, de eerste vergadering van het college direct na de raadsvergadering waarin de wethouders zijn benoemd. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het college als geheel de verantwoordelijkheid draagt voor de uitgeoefende taken, dit ondanks de portefeuilleverdeling en het eventueel gebruik maken van de mogelijkheid die in artikel 168 Gemeentewet geboden wordt (mandaat aan individuele leden van het college).

Naast de verdeling van de werkzaamheden zal de onderlinge vervanging kunnen worden geregeld. In dit verband wordt gewezen op het gestelde in artikel 51 Gemeentewet waarin aan de raad de bevoegdheid (niet een plicht) wordt toegekend een waarnemer aan te wijzen. Wanneer tussen de leden van het college goede afspraken worden gemaakt over de onderlinge vervanging zal aan de toepassing van genoemd artikel weinig behoefte ontstaan en zal daarvan slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik worden gemaakt (bijv. op verzoek van het college bij langdurige afwezigheid van één van de leden als gevolg van ziekte).

Met het derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 77 Gemeentewet. Ter wille van de nodige flexibiliteit is gekozen voor een algemene formulering.

Artikel 51

 • 1.

  Bij verhindering, ontstentenis of ontslag van een wethouder, of indien een wethouder met de waarneming van het ambt van burgemeester is belast, wordt hij zo nodig vervangen door een lid van de raad, aan te wijzen door de raad.

 • 2.

  De toekenning van een vergoeding ten laste van de gemeente aan degene die met de waarneming van het ambt van wethouder is belast, wordt geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

 • 3.

  Ten aanzien van degene die met de waarneming van het ambt van wethouders is belast, zij de artikelen 45 en 46 van overeenkomstige toepassing indien de raad zulks voorafgaande aan of bij de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, heeft bepaald.

Artikel 77

 • 1.

  Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester wordt zijn ambt waargenomen door een wethouder, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen.

 • 2.

  Bij verhindering of ontstentenis van alle wethouders wordt het ambt waargenomen doorhet oudste lid in jaren van de raad, tenzij de raad een ander lid met de waarneming belast.

 • 3.

  Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester op de dag met ingang waarvan de zittende raad is afgetreden, zal het ambt worden waargenomen door een afgetreden wethouder aan te wijzen door het afgetreden college van burgemeester en wethouders of, bij ontstentenis van alle afgetreden wethouders, door het oudste lid in jaren van de afgetreden raad, een en ander totdat in de waarneming overeenkomstig het eerste en tweede lid is voorzien.

Artikel 2

Met het eerste en derde lid wordt voldaan aan het gestelde in artikel 53, eerste lid, Gemeentewet. Ook hier is weer gekozen voor een algemene flexibele formulering waardoor de mogelijkheid bestaat in bijzondere gevallen af te wijken. Uit het tweede deel van het eerste lid en het tweede lid volgt dat ook de burgemeester, als voorzitter van het college (zie artikel 34 Gemeentewet), maar ook twee leden van het college ervoor kunnen zorgen dat een extra vergadering wordt gehouden. De formulering van het bepaalde in het tweede lid houdt overigens niet in dat de burgemeester de bevoegdheid zou toekomen een extra vergadering tegen te houden. De imperatieve formulering van het eerste lid staat daaraan in de weg.

Artikel 34

 • 1.

  De burgemeester en de wethouders wormen te zamen het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De burgemeester is voorzitter van het college.

Artikel 53, eerste lid

De burgemeester stelt, met inachtneming van hetgeen het college van burgemeester en wethouders heeft bepaald, dag en plaats van de vergadering van het college en het tijdstip van de opening vast.

Artikel 3 en artikel 4

In deze artikelen heeft de gemeentesecretaris een plaats gekregen, dit gelet op zijn taakomschrijving zoals opgenomen in de artikelen 103 en 104 Gemeentewet.

Uiteraard kan ten aanzien van de hier geregelde onderwerpen voor een volstrekt ander systematiek worden gekozen. Een en ander is sterk afhankelijk van de lokale structuur en gebruiken. Ten denken valt aan het opnemen van bepalingen over de wijze van vaststelling van de agenda, hoe om te gaan met de vergaderstukken (meesturen of terinzalgeleggen), het toezenden of terinzageleggen van e.e.a. aan/voor leden van de raad, etc.

Artikel 103

 • 1.

  De secretaris staat de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester alsmede de door het ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.

 • 2.

  De raad stelt in een instructie nadere regels van vast betreffende de taak en de bevoegdheid van de secretaris.

Artikel 104

De secretaris is in de vergadering van de raad en van het college van burgemeester en wethouders aanwezig.

Artikel 5

In de eerste plaats moet hier worden gewezen op artikel 56 Gemeentewet dat een regeling bevat met betrekking tot zowel het verader- als het besluit-quorum ten aanzien van de vergaderingen van het college. Hoewel ingevolge de Memorie van Toelichting bij dit artikel aan het college vrij staat in het reglement van orde een zwaarder quorum-vereiste te stellen is hiervoor niet gekozen; het in de wet terzake opgenomen stelsel is daarmee van toepassing.

Ten aanzien van het stemmen wordt opgemerkt dat de praktijk is dat slechts zelden wordt gestemd. In verband hiermee en gelet op de uitgebreide regeling in de Gemeentewet ten aanzien van het stemmen was het voor ons aanleiding in het reglement alleen het strikt noodzakelijk over stemmingen te regelen. Opvallend is dat in artikel 59 Gemeentewet artikel 31 niet van overeenkomstige toepassing is verklaard. Dat artikel bepaalt dat de stemming over het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen bij gesloten en ongetekende stembriefjes geschiedt. Verder is bepaald dat indien de stemmen over persoenen tot wie de keuze door een voordracht of herstemming is beperkt, staken, er in dezelfde vergadering een herstemming wordt gehouden. Staken de stemmen dan opnieuw dat beslist het lot. Van de hierdoor geboden ruimte is in het reglement gebruikt gemaakt.

De opgenomen regeling komt er op neer dat in principe slechts wordt gestemd indien één van de leden dat wenst. In dat geval wordt mondeling gestemd (ook over personen) tenzij ten aanzien van personen om een schriftelijke stemming wordt verzocht. Over zaken wordt dus of niet of mondeling gestemd.

Artikel 56

 • 1.

  In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders kan slechts worden beraadslaagd of besloten, indien ten minste de helft van de aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2.

  Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de burgemeester, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering.

 • 3.

  Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het college kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de eerdere vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 58

De artikelen 28, eerst tot en met het derde lid, 29 en 30 zijn ten aanzien van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28, eerste tot en met derde lid

 • 1.

  Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over:a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.

 • 2.

  Bij een schriftelijk stemming wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van een stembriefje.

 • 3.

  Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming beperkt.

Artikel 29

 • 1.

  Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing:a. ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen ten aanzien van wie in een vorige vergadering een stemming op grond van dat lid niet geldig was;b. In een vergadering als bedoeld in artikel 20, tweede lid, voor zover het betreft onderwerpen die in de daaraan voorafgaande, ingevolge artikel 20, eerste lid, niet geopende vergadering aan de orde waren gesteld.

Artikel 30

 • 1.

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht.

 • 2.

  Bij een schriftelijke stemming wordt onder et uitbrengen van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.

Artikel 59

 • 1.

  Indien bij een stemming, anders dan over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen, de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.

 • 2.

  Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 6

Ingevolge artikel 54 Gemeentewet is hoofdregel dat de vergaderingen met gesloten deuren plaatsvinden. Het college kan daar zelf van afwijken. Via artikel 6 wordt dit ook uitdrukkelijk aan het college overgelaten. Indien een vergadering van het college openbaar is dan bepaalt het tweede lid van artikel 53 Gemeentewet dat de burgemeester dag, plaats en tijdstip daarvan bekend moet maken. Zie ook het derde lid van artikel 54 dat hiervoor (onder algemeen) is aangehaald.

Artikel 54 eerste en tweede lid.

 • 1.

  De vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het college niet ander heeft bepaald.

 • 2.

  Het reglement van orde voor de vergaderingen kan regels geven omtrent de openbaarheid van de vergaderingen van het college.

Artikel 53, tweede lid.

De burgemeester maakt dag en plaats van te houden openbare vergaderingen en het tijdstip van de opening bekend.

Artikel 55

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders kan op grond van een belang, genoemd in artikel van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het college worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het college haar opheft.

 • 2.

  Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de burgemeester of een commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het college overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.

Overig

Onderstaande artikelen uit de Gemeentewet zijn opgenomen omdat deze ook betrekking hebben op de vergaderingen en het verdere functioneren van het college. Daardoor ontstaat een zoveel als mogelijk volledig beeld van de toepasselijke bepalingen.

Artikel 57

De leden van het college van burgemeester en wethouders en ander personen die deelnemen aan de beraadslaging kunne niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van het college hebben gezegd of aan het college schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel 60

 • 1.

  De raad kan regelen van welke besluiten van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de raad kennisgeving wordt gedaan. Daarbij kan de raad de gevallen bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders laat de kennisgeving of terinzagelegging achterwege voor zover deze in strijd in met de openbaar belang.