Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2002
CiteertitelMarktgeldverordening 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-201301-01-2018art. 3

02-12-2013

Westervoort Post, 11-12-2013

21C
20-12-201212-12-2013art. 3

10-12-2012

Westervoort Post, 19-12-2012

19C
22-12-201120-12-2012art. 3

12-12-2011

Westervoort Post, 21-12-2011

Onbekend.
23-12-201022-12-2011art. 3

13-12-2010

Westervoort Post, 22-12-2010

Onbekend.
17-12-200923-12-2010art. 3

07-12-2009

Westervoort Post, 16-12-2009

Onbekend.
11-12-200817-12-2009art. 3

01-12-2008

Westervoort Post, 10-12-2008

10A
20-12-200711-12-2008art. 3

10-12-2007

Westervoort Post, 19-12-2007

10A
21-12-200620-12-2007art. 3

11-12-2006

Westervoort Post, 20-12-2006

16A
29-12-200521-12-2006art. 3

19-12-2005

Westervoort Post, 28-12-2005

Onbekend.
23-12-200429-12-2005art. 3

06-12-2004

Westervoort Post, 15-12-2004

17e/061204
25-12-200323-12-2004art. 3

08-12-2003

Westervoort Post, 17-12-2003

6e/081203
17-12-200225-12-2003art. 3

09-12-2002

Onbekend.

e/091202
27-12-200117-12-2002nieuwe regeling

10-12-2001

Westervoort Post, 19-12-2001

5b/101201

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2002

De raad van de gemeente Westervoort;

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders behorende bij dit besluit;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

 

besluit vast te stellen:

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2002

Artikel 1 Belastbaar feit

In de gemeente Westervoort wordt onder de naam van marktgeld een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor de markt aangewezen plaatsen, ingevolge de verordening regelende het marktwezen in de gemeente Westervoort.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtige is degene, aan wie marktruimte is toegewezen, danwel degene die marktruimte inneemt.

Artikel 3 Grondslagen en tarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan per strekkende meter frontbreedte of gedeelte daarvan:

  • a.

   € 2,26 voor vaste standplaatshouders met een minimum van € 9,04 per standplaats;

  • b.

   € 3,03 voor losse standplaatshouders met een minimum van € 12,12 per standplaats.

 • 2.

  Het in het eerste lid vermelde tarief wordt verhoogd met 100% indien de markt wordt gehouden op een zaterdag, zondag of nationale erkende feestdag.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Met marktgeld, bedoeld in artikel 3, dient te worden voldaan op het moment van aanbieding van de nota of andere schriftuur, of door middel van automatische incasso, met dien verstande, dat het recht voor een vaste standplaats alsdan wordt berekend naar een periode van dertien weken (kwartaal), waarin de belastingplichtige standplaats heeft.

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening marktgeldenverordening 1998’ van 8 december 1997 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘marktgeldverordening 2002’.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d. 10 december 2001,

de secretaris, de voorzitter,

A. Vink, J.A.F. van Osch