Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Westervoort 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Westervoort 2015
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging gemeente Westervoort 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-2015nieuwe regeling

09-11-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 19-11-2015

Z-08132

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Westervoort 2015

De raad van de gemeente Westervoort;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

gezien het advies van de commissie BSF van 30 november 2015;

 

overwegende dat het, vooruitlopend op een wettelijke verplichting, nodig is een wettelijke basis te bieden om te kunnen volstaan met uitsluitend een elektronische kennisgeving en, in bepaalde gevallen, elektronische terinzagelegging;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Westervoort 2015

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid kan het elektronisch gemeenteblad gebruikt worden voor de kennisgeving van berichten die tot één of meer belanghebbende(n) zijn gericht.

 • 3.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

 • 4.

  Onder berichten worden in ieder geval verstaan: kennisgevingen van meldingen, aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten.

Artikel 2 Elektronische terinzagelegging

 • 1.

  Tenzij bij wet of regelgeving een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven, kan de terinzagelegging van het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) uitsluitend elektronisch plaatsvinden in het elektronisch gemeenteblad als genoemd in artikel 1, lid 3.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, kan worden besloten om stukken fysiek ter inzage te leggen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening elektronische bekendmaking en terinzagelegging gemeente Westervoort 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 9 november 2015,

de griffier, de voorzitter,

mevr. drs. D.E. van der Kamp, drs. A.J. van Hout

Toelichting

 

Algemeen

 

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. (hierna: Awb).

Het luidt: 2. Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerde(n) is gericht, niet uitsluitend elektronisch.

 

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 Awb, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving. Dit echter alleen in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen, voor wie de kennisgeving is bedoeld, voldoende te bereiken.

 

Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze Verordening alleen de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan (artikel 3:40 Awb). Dat is uitputtend geregeld in wetten als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de Awb en dergelijke. Het gaat hier alleen om de publicatie van allerhande berichten die bestemd zijn voor “het publiek” - die soms besluiten kunnen inhouden- om te zorgen dat het publiek ervan kennis kan nemen.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. “Kennisgeven” is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten - maar ook en vooral van andere documenten - die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen.

 

Met lid 1 wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift met het doel kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (artikel 2:40, tweede lid Awb). Het bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 

In lid 1 wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar daarnaast te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet. Misschien nog wel meer voor degenen die deze toegang in theorie wel hebben, maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan degenen die mogelijk geïnteresseerd zijn.

 

Artikel 1 bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is artikel 3:12 Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van een “geschikte wijze van kennisgeving”. Deze eis houdt in dat in elk geval moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Als in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad dwingend is voorgeschreven, dan dient de kennisgeving in elk geval daarin te worden geplaatst. Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (maatwerkvoorschriften).

 

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronische gemeenteblad zijn:

 • -

  artikel  78 van de Onteigeningswet;

 • -

  artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

 • -

  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3:12), en

 • -

  de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), zie onder meer artikel 3.8, eerste en derde lid.

De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl (artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, Wro).

 

Lid 3

Gemeenten moeten met ingang van 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 Gemeentewet, zoals die luidt per genoemde datum). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor álle “officiële” wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. De gemeente Westervoort is hiervoor aangesloten op de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), met het internetadres

https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Op de gemeentelijke website is voorzien in een hyperlink naar de daar gepubliceerde regelingen, en binnenkort ook voor andere berichten.

 

Lid 4

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip “berichten” duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid Awb bedoeld.

 

 

Artikel 2. Elektronische inzagelegging

Het (ontwerp)besluit en de bij het (ontwerp)besluit horende bijlage(n) kunnen uitsluitend elektronisch ter inzage worden gelegd indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Deze verordening voorziet in een dergelijk wettelijk voorschrift. Elektronische terinzagelegging vindt plaats doordat via het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl het (ontwerp)besluit en eventuele bijlage(n) zijn te raadplegen.