Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent de plaatsing van objecten Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent de plaatsing van objecten Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg
CiteertitelNadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels borden op of aan de weg gemeente Westervoort.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 2:10 APV Westervoort 2013
 2. art. 4:15 APV Westervoort 2013
 3. art. 4:16 APV Westervoort 2013
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2017nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2017, 3181

Z-11104

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort, in zijn vergadering van 20 december 2016,

 

OVERWEGENDE DAT;

 

 • -

  De gemeenteraad van Westervoort het Besluit wijziging van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westervoort 2013 (hierna: APV) heeft vastgesteld;

 • -

  In artikel 2:10 lid 3 van de APV is gesteld dat het college in aanvulling op artikel 2:10 van de APV nadere regels kan stellen;

 • -

  Dat het noodzakelijk is vast te stellen binnen welke algemene regels het plaatsen van voorwerpen op of aan de (openbare) weg, het doen van reclame-uitingen, binnen de gemeente Westervoort is toegestaan;

 • -

  De onderhavige nadere regels gelden als een nadere uitwerking van artikel 2:10, 4:15 en 4:16 van de APV;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Voor de toepassing van de onderhavige nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   Reclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

  • b.

   Gevelreclame: elke vorm van verlichte of onverlichte reclame die aan de gevel van een onroerende zaak is bevestigd;

  • c.

   Reclameobjecten: borden, spandoeken, zuilen, speeltoestellen en dergelijke, niet zijnde uitstallingen of gevelreclame, aan de buitenzijde van een onroerende zaak op of aan de weg geplaatst, met het doel om reclame te maken en/of aandacht te trekken;

  • d.

   A0-reclamedisplay: een 2-zijdige display waarin statische reclameposters aangebracht kunnen worden met een reclameoppervlakte van 88 centimeter (b) x 120 centimeter (h). Een A0-reclamedisplay heeft een vaste locatie en is gemonteerd rondom een lichtmast of geplaatst op een paal;

  • e.

   Lichtmasten: een inwendig verlicht reclameobject in een lichtmetalen frame dat op hoogte wordt opgehangen aan een lichtmast en waarin plaats is voor één of twee reclame-uitingen (één aan beide zijden van de bordconstructie).

  • f.

   Aankondigingsborden: verplaatsbare klapborden met een betonnen voet, met een minimale omvang van 4m2 en een maximale omvang van 16m2.

  • g.

   Rotonde reclame: reclame-uiting op een bord van 50 cm x 70 cm, met een maximale hoogte van 1 meter.

  • h.

   Abri reclame: reclame in de verlichte reclamevitrines in de abri’s door middel van posters met de afmetingen van ca. 120 cm x 175 cm. Abri’s zijn bushaltehokjes bij halte van openbaar vervoer.

  • i.

   Spandoek: een aankondiging op een gespannen doek langs, boven of in de directe nabijheid van de openbare weg, voor het bekendmaken van een collecte, campagnes in het kader van de verkeersveiligheid, openbare orde en veiligheid of een niet-commerciële, sportieve, sociale of culturele activiteit.

 • 2.

  Alle vormen van reclame die niet in deze uitwerking genoemd worden, zijn in beginsel niet toegestaan. In overleg met de gemeente kan bekeken worden of er toch medewerking verleend wordt.

 • 3.

  Artikel 2:42 van de APV verbiedt het om op of aan de weg aanplakbiljetten aan te brengen. Dat mag alleen op plaatsen waar dat is toegestaan door burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Vergunning voor reclame-uiting

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing/vergunning reclame op of aan de weg te hebben. De uitvoering van het beleid geschiedt door vergunningverlening en handhaving.

 • 2.

  De toetsing geschiedt via artikel 2:10 van de APV in samenhang met artikel 4:16 van de APV.

Artikel 3 Plaatsen reclame-uiting

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen plaatsen aan waar reclame-uitingen via private marktpartijen mogelijk wordt gemaakt.

Artikel 4 Meerjarencontract

 • 1.

  Er worden met private marktpartijen een meerjarencontract afgesloten. Deze private marktpartijen dragen zorg voor de gehele plaatsingsprocedure van reclame-uitingen op A0-displays, lichtmasten, rotondes en in abri’s.

 • 2.

  Voor de totstandkoming van het meerjarencontract hanteert de gemeente Westervoort haar algemeen aanbestedingsbeleid. Via de internetsite van de gemeente kan dit beleid opgevraagd worden.

Artikel 5 Aankondigingsborden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen vergunning verlenen voor het plaatsen van evenementen/ activiteiten op aankondigingsborden.

 • 2.

  De vergunningen worden verleend op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders wijzen locaties aan waar aankondigingsborden toegestaan zijn. Die locaties zijn:

  • a.

   Op de hoek van Brugweg/ Dorpstraat/ Zuidelijke Parallelweg;

  • b.

   Op de noordwestelijke oksel rotonde Liemersallee/ Klapstraat/ Broeklanden;

  • c.

   Op de noordwestelijke oksel kruising Rivierweg/ Hamersestraat richting Nieuwgraaf;

  • d.

   Op de noordoostelijke oksel kruising Rivierweg/ Hamersestraat richting Het Ambacht echter slecht een aankondigingsbord van maximaal 2 bij 2 meter (mini-bord);

  • e.

   Op de Brugweg ter hoogte van de splitsing fietspaden, echter slechts een aankondigingsbord van maximaal 2 bij 2 meter (mini-bord);

  • f.

   Op de noordoostelijke oksel kruising Rivierweg/ Broeklanden kruising de Rosmolen/ Rivierweg.

 • 4.

  De vergunning wordt verleend voor maximaal twee van de aangewezen locaties.

 • 5.

  Het plaatsen van aankondigingsborden is met een maximum van vier weken voorafgaand aan het evenement of activiteit toegestaan.

 • 6.

  De aankondigingsborden moeten binnen drie werkdagen na het evenement of de activiteit zijn verwijderd.

 • 7.

  Buiten de vastgestelde locaties geplaatste aankondigingsborden, te vroeg geplaatste of niet tijdig verwijderde borden worden op kosten van de vergunninghouder door de gemeente verwijderd.

Artikel 6 Routeborden/ verwijzingsborden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen vergunning verlenen voor het plaatsen van routeborden/ verwijzingsborden voor evenementen/ activiteiten.

 • 2.

  Het plaatsen van deze borden mag geen verkeersgevaarlijke situaties veroorzaken en ook het zicht bij rotondes, kruisingen e.d. mag niet worden belemmerd.

 • 3.

  Het plaatsen van deze borden is maximaal 1 dag voorafgaand aan het evenement/ activiteit toegestaan.

 • 4.

  De borden dienen de dag na het evenement/ activiteit, niet zijnde een zon- of feestdag, te zijn verwijderd.

 • 5.

  Borden die te vroeg zijn geplaatst of niet tijdig zijn verwijderd, worden op kosten van de vergunninghouder door de gemeente verwijderd.

Artikel 7 Containers op de openbare weg

 • 1.

  Containers mogen worden geplaatst voor het tijdelijk verzamelen van afval, niet zijnde huishoudelijk afval en de tijdelijke opslag van materialen.

 • 2.

  Containers mogen maximaal 6 weken worden geplaatst.

 • 3.

  Containers mogen maximaal 6,00 meter lang, 2,45 meter breed en 2,60 meter hoog zijn.

 • 4.

  Containers moeten zodanig worden geplaatst, dat het verkeer, waaronder voetgangers, geen hinder ondervindt

 • 5.

  Bij plaatsing op het trottoir moet een vrije doorgang van minimaal 1.20 meter overblijven voor de voetgangers.

 • 6.

  Bij plaatsing in een parkeervak mag de container niet uitsteken op de rijbaan.

 • 7.

  Open containers moeten gedurende de avonden en het weekeinde en tijdens het vervoer zodanig zijn afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen.

 • 8.

  Containers moeten voorzien zijn van een markering die aan onderstaande voorschriften voldoet, volgens de ‘Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels’ van het CROW:

  • a.

   Minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk aan de uiterste buitenzijden van de container.

  • b.

   De afstand tussen het hoogste punt van de markering en de rijbaan waarop de container zich bevindt, bedraagt maximaal 1.55 meter.

  • c.

   De markering bestaat uit retroreflecterend materiaal van tenminste high intensity grade klasse II in de kleuren rood en wit.

  • d.

   De markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen in de kleuren rood en wit aangebracht.

  • e.

   De rode vlakken in de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar linksonder zijn gericht en in de aanrijrichting aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder gericht zijn.

 • 9.

  Containers mogen geen gevaar opleveren voor de brandveiligheid:

  • a.

   Ze mogen niet worden geplaatst op brandkranen en voor nooduitgangen.

  • b.

   Gesloten containers moeten op minimaal twee meter afstand van een gebouw geplaatst worden.

  • c.

   Open containers moeten op minimaal vijf meter van een gebouw geplaatst worden.

 • 10.

  Containers moeten zodanig worden geplaatst dat ze geen schade aanbrengen aan de weg en ze mogen alleen op een verharde ondergrond worden geplaatst.

 • 11.

  Op de containers moeten de naam en het telefoonnummer van de eigenaar/verhuurder of gebruiker zijn vermeld.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Naast de toetsingsgronden van de APV kan het bevoegde bestuursorgaan het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg verbieden:

  • a.

   Indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

  • b.

   Indien het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;

  • c.

   In het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

  • d.

   Indien de activiteit als omschreven in de melding niet voldoet aan één of meerdere van de bovenstaande voorwaarden.

Artikel 9 Openbare ruimte

 • 1.

  De openbare ruimte wordt na het weghalen van de voorwerpen schoon en onbeschadigd opgeleverd.

 • 2.

  Alle werken of eigendommen van de gemeente die door het plaatsen van een voorwerp worden beschadigd, worden op kosten van de vergunninghouder door de gemeente hersteld.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen, voor zover bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, gemotiveerd afwijken van deze nadere regels.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Na de inwerkingtreding (één dag na bekendmaking) van deze nadere regels worden alle nieuwe aanvragen, wijzigingen en veranderingen getoetst aan de nadere regels.

 • 2.

  Deze nadere regels zijn van toepassing op, al dan niet vergunningplichtige, (gevel)reclame, uitstallingen, reclameobjecten, borden en lichtmasten welke wordt / worden aangevraagd, dan wel geplaatst c.q. aangebracht dan wel aangepast na inwerkingtreding van deze nadere regels.

 • 3.

  Een vergunningaanvraag, die voor de inwerkingtreding van deze nadere regels is ingediend, maar waarop nog geen besluit is genomen op het moment dat de nadere regels inwerking treden, wordt beoordeeld op grond van deze nadere regels.

 • 4.

  (Gevel)reclame, uitstallingen, reclameobjecten, borden en lichtmasten welke voor inwerkingtreding van deze nadere regels zijn aangebracht of geplaatst zonder dat daarvoor ten tijde van het plaatsen of aanbrengen vergunning of toestemming is verleend, worden getoetst aan deze nadere regels.

 • 5.

  (Gevel)reclame, uitstallingen, spandoeken en verwijsborden waarvoor voor inwerkingtreding van deze nadere regels vergunning dan wel toestemming is verleend, mogen worden gehandhaafd.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg’.

 • 2.

  Deze nadere regels treden de dag na bekendmaking in werking. Gelijktijdig zal de navolgende regeling komen te vervallen:

  • a.

   Beleidsregels borden op of aan de weg gemeente Westervoort, bij besluit vastgesteld door burgemeester en wethouders op 15 november 2011, inwerking getreden op 1 januari 2012.

Vastgesteld op 20 december 2016

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

De secretaris, De burgemeester,

P. Breukers drs. A.J. van Hout