Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent privacy Privacybeleid Gemeente Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent privacy Privacybeleid Gemeente Westervoort
CiteertitelPrivacybeleid Gemeente Westervoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-283523

45413

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent privacy Privacybeleid Gemeente Westervoort

 

 

Door de gemeente Westervoort wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden geworven bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taak. De burger moet erop kunnen vertrouwen, dat de gemeente zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen weer andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.

 

De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy en informatiebeveiliging gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

 

Het bestuur, het management en de medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. De gemeente Westervoort geeft met dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Dit privacybeleid van gemeente Westervoort is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

 

Wettelijk kader voor de omgang met gegevens

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG);

 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitgangspunten privacybeleid

 

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 

 

 • 1.

  Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie

 

 

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

 

 • 2.

  Grondslag en doelbinding

 

 

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

 

 

 • 3.

  Dataminimalisatie

 

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

 

 

 • 4.

  Bewaartermijn

 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 

 

 • 5.

  Integriteit en vertrouwelijkheid

 

De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsplan.

 

 

 • 6.

  Delen met derden

 

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De gemeente controleert deze afspraken periodiek.

 

 

 • 7.

  Subsidiariteit

 

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

 

 

 • 8.

  Proportionaliteit

 

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

 

9. Rechten van betrokkenen

De gemeente borgt de volgende rechten van betrokkenen:

 • -

  het recht op inzage;

 • -

  het recht op verbetering;

 • -

  het recht op verwijdering;

 • -

  het recht op overdraagbaarheid en

 • -

  het recht op informatie

 

door middel van voor de betrokkenen duidelijke procedures.

 

Inwerkingtreding

 

Dit privacybeleid treedt in werking één dag na de bekendmaking. Het beleid wordt iedere drie jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden aangekondigd via de website www.Westervoort.nl.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort op 18 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Westervoort,

P.J.E. (Peter) Breukers

Secretaris

drs. A.J. (Arend) van Hout

burgemeester