Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Westervoort 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Westervoort 2020)
CiteertitelVerordening winkeltijden Westervoort 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Winkeltijden Westervoort 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

09-12-2019

gmb-2019-305907

Z/19/ 057024

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden gemeente Westervoort 2020)

De raad van de gemeente Westervoort;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 5 november, Z/19/057024;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

Gezien het advies van commissie Ruimte, bestuur en financiën d.d. 26 november 2019;

 

Overwegende dat er gebleken is uit een economische verkenning en wensen van ondernemers dat er behoefte bestaat aan een verruiming van de winkeltijden op met name zon- en feestdagen;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening winkeltijden gemeente Westervoort 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2 Vrijstelling voor zon- en feestdagen

 • 1.

  Een algemene vrijstelling voor alle winkels op alle zon- en feestdagen, van 12.00 uur tot 18.00 uur, maar niet op eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op 24 december, 4 mei en Goede Vrijdag dient de winkel vanaf 19.00 uur gesloten te zijn

 • 2.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a. en b. van de wet vervatte verboden geldt van 08.00 uur tot 12.00 uur een algemene vrijstelling voor de branche brood en banket op alle zon- en feestdagen, met uitzondering van eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Artikel 3 Incidentele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan in incidentele gevallen, voor bijzondere situaties op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van he bepaalde in artikel 2.

 • 2.

  Het college kan, overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid, ontheffing verlenen van het verbod vervat in artikel 2, aanhef en eerste lid onder c. voor werkdagen.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De Verordening Winkeltijden Westervoort 2015, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 maart 2015, wordt ingetrokken op de dag van de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden Westervoort 2020”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering voornoemd van 09-12-2019

De griffier, De voorzitter,

Toelichting  

Algemeen

De Winkeltijdenwet biedt sinds 1 juli 2013 mogelijkheden om de openingstijden van winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur als gemeente zelf te regelen. Winkels kunnen elke zondag en feestdagen open zijn, indien dit in een verordening is opgenomen.

 

De meest relevante bepalingen uit de Winkeltijdenwet

Artikel 2.

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3.

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheidverlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De Verordening winkeltijden Westervoort 2015 voorzag reeds in vrijstelling op zon- en feestdagen, in enkele bijzondere vrijstellingen en ontheffingen. Vanwege de vraag om verruiming van de openstelling van winkels en vanwege enkele juridisch-technische aanpassingen is de Verordening winkeltijden Westervoort 2020 opgesteld.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2 Vrijstelling zon- en feestdagen

In dit artikel wordt de nieuwe regeling opgenomen voor zon-, feest- en werkdagen. Het vrijlaten van de zon- en feestdagen komt tegemoet aan de wens van de winkeliers in de in Westervoort.

In de verordening is een vrijstelling opgenomen voor de gehele gemeente, zodat de winkels van de hele gemeente op alle zon- en feestdagen open kunnen gaan. De openingstijden van de winkels wordt aan de winkels zelf overgelaten, mits gelegen binnen 12.00 en 18.00 uur (en voor de branche brood en banket tussen 08.00 uur en 12.00 uur).

 

Artikel 3 Incidentele ontheffingen

Om de mogelijkheid open te houden om in voorkomende, incidentele situaties een winkel toe te staan ’s avonds of ’s nachts open te zijn voor publiek is aan het college in artikel 3 de bevoegdheid verleend om ontheffing te verlenen van het verboden uit artikel 2 van de verordening. De grondslag hiervoor ligt in artikel 3, tweede lid van de wet.