Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020)
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019nieuwe regeling

09-12-2019

gmb-2019-312581

Z/19/057031

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020)

De raad besluit

Vast te stellen de navolgende Verordening reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 2020

 

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020

 

 

Begripsomschrijvingen.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 1. Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  een afvalstoffenheffing;

 • b.

  reinigingsrechten.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit.

 • 1.

  Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Belastingplicht.

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief.

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5. Belastingjaar.

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing.

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang.

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.

Artikel 8. Termijnen van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in één termijn welke vervalt twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 125,- doch minder dan € 2.500,- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later.

 • 4.

  Indien de automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige als bedoeld in het derde lid driemaal niet kan plaatsvinden dan wordt deze van gemeentewege stopgezet. De aanslagen moeten hierna worden betaald ingevolge het gestelde in het eerste lid.

Artikel 9. Overgangsrecht.

De “Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019”, van 10 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10. Inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 11. Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2020”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d. 10 december 2018,

de griffier,

mr. M. Smits - Jansen

de voorzitter,

drs. A.J. van Hout 

Bijlage 1 TARIEVENTABEL 2020

 

Hoofdstuk 1: Tarieven afvalstoffenheffing

 

 

 

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

160,46

 

 

 

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, bedraagt de belasting per lediging van:

 

 

2.2

een container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen:

9,24

2.3

een container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen:

7,42

 

 

 

 

3.1

in afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, bedraagt het belastingtarief voor belastingplichtigen, aan wie een verzamelcontainer beschikbaar is gesteld:

 

 

 

 

253,25

 

 

 

 

4.1

In afwijking van het bepaalde in lid 3.1 van dit artikel, bedraagt het belastingtarief voor alleenwonenden en aan wie een verzamelcontainer beschikbaar is gesteld:

 

189,94

4.2

indien zij op 1 januari van enig belastingjaar alleenwonend zijn, 75% van het belastingtarief genoemd in lid 3.1 van dit artikel, Het belastingtarief bedraagt dan:

 

 

189,94

 

4.3

Het tarief voor het ophalen van grofvuil bedraagt

26,00

 

 

 

 

5

Bij gebruik van een ondergrondse container gelden de volgende tarieven

 

 

5.1

De belasting bedraagt per perceel

160,46

5.2

De kosten per registratie/vuilniszak bedragen

1,10

5.3

De kosten voor de vervanging van een afvalpas/pasje voor een ondergrondse container bedraagt

 

 

10,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2: Tarieven reinigingsrechten

 

 

 

 

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

 

160,46

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in lid van dit artikel, bedraagt de belasting per lediging van:

 

 

2.2

een container van 240 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen:

9,24

2.3

een container van 140 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen:

7,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: Diversen

 

3.1

Wisseling van een mini-container per container1

14,00

 

Hoofdstuk 4: Tarieven en acceptatiecriteria Afvalbrengstation (Arnhem- Noord) Westervoort

 

Gratis afval-

soorten

Acceptatiecriteria

Tarief

Opmerkingen

Papier en karton

Gratis

-

Geen plastics, sanitair papier, behang, foto's, koffiefilters e.d.

Glas

Gratis

-

Flessen en ander verpakkingsglas

Vlak-

glas (schoon)

Gratis

-

Venster-,dubbel-,draad-, gekleurd of gefigureerd glas

Spiegel-

glas (schoon)

Gratis

-

Spiegels, geen lijsten of andere materialen

Afge-

dankte elektri-

sche en elektro-

nische appa-

raten

Gratis

-

Complete apparaten

Textiel

Gratis

-

In gesloten zakken aanleveren

Klein che-

misch afval

Gratis

-

 

Luiers

Gratis

-

 

Grof tuin-

afval

Gratis

 

Takken en overig groenafval, geen graszoden

Metaal

Gratis

-

Geen autowrakken, vaten (mits leeg en schoon)

Gas-

flessen

Gratis

-

Max. kniehoogte

Brand-

blussers

Gratis

-

CO2, Poeder, Halon e.d.

Asbest

 

€ 2,40 per strekkende meter inpakfolie

Aanlevering met asbestformulier gemeente Westervoort, in daarvoor bestemde verpakkingsmaterialen

Frituur-

vet

Gratis

-

In de originele (plastic) verpakking, geen glazen verpakkingen

PMD (ver-

pak-

kingen van plastic, metaal en drank-kar-

tons)

Gratis

 

 

Auto-

banden zonder velg

Gratis

-

Betreft standaard autoband

Piep-

schuim / EPS

Gratis

-

 

Gelimi-

teerde afval-

soorten

Acceptatiecriteria € 5 per bezoek (max. 6 keer per jaar) plús:

Tarief boven gratis hoeveelheid/ Vanaf het 7e bezoek *

Opmerkingen

Auto-

banden met velg

Per band € 2,10

Per band € 2,10

 

Overige banden

Per band € 53,-

per band € 53,-

vrachtwagenband, tractorband

Geïm-

preg-

neerd hout

Gratis tot ¼ m³

Per ¼ m³ € 15,75

Tuinhekken, speeltoestellen, tuinmeubelen

Biel-

zen

2 stuks gratis

Per biels € 8,50

 

Dak-

grind

Per ¼ m³ € 37,--

Per ¼ m³ € 37,--

Schoon dakgrind, geen resten van dakleer e.d.

Dak-

bedek-

king mix.

Per ¼ m³ € 63,25

Per ¼ m³ € 63,25

Teerhoudende dakbedekking, dakgrind, bitumen

Gas-

beton

Gratis tot ¼ m³

Per ¼ m³ € 37,--

 

Gips

Gratis tot ¼ m³

Per ¼ m³ € 37,--

 

Grond

Gratis tot ¼ m³

Per ¼ m³ € 15,75

Niet verontreinigd, maximaal 10% puin

Isolatie-

materi-

aal

Gratis tot ¼ m³

Per ¼ m³ € 15,75

 Steenwol

Puin (schoon)

2 emmers

Per ¼ m³ € 5,25

Maximaal 5% vervuild, geen asbest, dakbedekkingsmaterialen e.d.

Puin (vervuild)

2 emmers

Per ¼ m³ € 15,75

Vervuiling groter dan 5%, geen asbest, dakbedekkingsmaterialen e.d.

Grof rest-

afval (brand-

baar)

Gratis tot 1 m³

Per ¼ m³ € 5,25

Ook matrassen, bankstel

Hout-, bouw- en sloop-afval

Gratis tot ¼ m³

Per ¼ m³ € 15,75

Sloophout, houten kozijnen, pallets e.d.

Hout huis-

hou-

delijk

Gratis tot 1 m³

Per ¼ m³ € 15,75

Houten meubels (geen rotan), kasten e.d.

Vloer-

bedek-

king

Gratis tot 1 m³

Per ¼ m³ € 5,25

 

Huis-

vuil

Per zak/doos € 2,50

Per zak/doos € 2,50

 

* Vanaf het 7e bezoek per jaar betaalt u meteen de standaardtarieven, dus geen starttarief van € 5,-.


1

Afspraak met Suez