Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren
CiteertitelVerordening werkleeraanbod WIJ gemeente Westervoort
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 10 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2009nieuwe regeling

21-09-2009

Westervoort Post, 30-09-2009

8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren

 

 

Hoofdstuk 1 AlGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  wet: de Wet investeren in jongeren;

 • 2.

  algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, niet zijnde arbeid in het kader van de Wetsociale werkvoorziening, die algemeen maatschappelijk aanvaard is en niet indruist tegende openbare orde of goede zeden;

 • 3.

  startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid,onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hogeralgemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld inartikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • 4.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westervoort.

Hoofdstuk 2 BELEID EN FINANCIËN

Artikel 2 Opdracht college

 • 1

  Het college biedt jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod, algemeengeaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of een voorziening gerichtop arbeidsinschakeling aan.

 • 2

  Het college kan het werkleeraanbod ook invullen met een combinatie van algemeengeaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling dan wel één of meerderevoorzieningen.

 • 3

  In afwijking van het tweede lid kan een werkleeraanbod ook bestaan uit eenvoorbereidingsperiode op een zelfstandig beroep of bedrijf, als bedoeld in artikel 17, zesdelid van de wet.

 • 4

  Het college stemt het werkleeraanbod af op de omstandigheden, krachten enbekwaamheden van de jongere, wiens recht op een werkleeraanbod is vastgesteld. Bij deinvulling van het werkleeraanbod onderzoekt het college de mogelijkheden enomstandigheden van de jongere. Zij beziet daarbij tevens in hoeverre de wensen van dejongere bij de invulling van het werkleeraanbod kunnen worden betrokken.

Artikel 3 Aanspraak op ondersteuning

 • 1

  Jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod komen in aanmerking voorondersteuning bij de arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het collegenoodzakelijk geachte en beschikbare voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.

 • 2

  Het college doet een werkleeraanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in dezeverordening en het in artikel 4 genoemde beleidsplan.

Artikel 4 Beleidsplan

 • 1

  De gemeenteraad stelt ter nadere uitvoering van deze verordening jaarlijks, op voorstelvan het college, een beleidsplan vast.

 • 2

  Dit beleidsplan omvat in elk geval

  • a.

   een omschrijving van het beleid ten aanzien van de arbeidsinschakeling van jongerenen de wijze waarop aandacht wordt besteed aan de verschillende doelgroepen;

  • b.

   een omschrijving van de beschikbare voorzieningen;

  • c.

   een omschrijving van de beschikbare instrumenten ter ondersteuning van dearbeidsinschakeling;

  • d.

   het beschikbare budget per voorziening;

  • e.

   de wijze waarop de voorzieningen worden ingezet voor de verschillende doelgroepen;

  • f.

   de afspraken, die met derden zijn of worden gemaakt over de arbeidsinschakeling van,

  • g.

   en het aanbieden van voorzieningen aan jongeren;

  • h.

   een omschrijving van de maatregelen die worden genomen om het niet-gebruik vanvoorzieningen tegen te gaan.

 • 3

  Het college zendt eenmaal per jaar aan de gemeenteraad een verslag over de effecten vanhet beleid.

Artikel 5 Verplichtingen van de jongere

Een jongere die gebruik maakt van een voorziening is gehouden te voldoen aan deverplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet structuur uitvoering werk en inkomen, dezeverordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorzieningheeft verbonden.

Artikel 6 Intrekking werkleeraanbod

Het college kan het werkleeraanbod intrekken of herzien, indien wijziging optreedt in deomstandigheden, krachten of bekwaamheden van de jongere dan wel indien de jongere nietvoldoet aan een of meer op hem rustende verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van dewet en hem dit te verwijten valt.

Artikel 7 Budgetplafond

 • 1

  Het college kan een of meer budgetplafonds vaststellen voor de verschillendevoorzieningen.

 • 2

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komtvoor een specifieke voorziening.

Hoofdstuk 3 SUBSIDIE EN VERGOEDINGEN

Artikel 8 Subsidies

 • 1

  Het college kan subsidie verlenen aan werkgevers die met een jongere eenarbeidsovereenkomst sluiten, als tegemoetkoming in de loonkosten en in de kosten vanvoorbereiding op een beoogd dienstverband met de jongere.

 • 2

  Het college kan nadere regels stellen over de duur van de subsidie, de hoogte, en deverplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

 • 3

  Het college kan een subsidieplafond vaststellen.

 • 4

  De betreffende artikelen van de Re-integratieverordening zijn van overeenkomstigetoepassing.

Artikel 9 Vergoedingen

Het college kan aan een jongere die ten behoeve van de uitvoering van een werkleeraanbodnoodzakelijke kosten maakt, een vergoeding voor die kosten verstrekken.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, alstoepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening werkleeraanbod WIJ gemeenteWestervoort.

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 21 september 2009,de griffier, de voorzitter,ing. J.A.M.G. van Bodegom mr. J.J.G.M. Geukers