Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende belastingregels voor lijkbezorging Verordening lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende belastingregels voor lijkbezorging Verordening lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2002
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 226 Gemeentewet
 2. art. 229 lid 1 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018artikel 4, 5, 5A, 6, 7

12-12-2016

Gemeenteblad 2016, 180301

Z-10857
01-01-201501-01-2017art. 4, 5, 5A, 6, 7

15-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 24-12-2014

Z-05949
20-12-201201-01-2015art. 4, 5, 5a, 6, 7

12-12-2011

Westervoort Post, 19-12-2012

19F
27-12-200117-12-2002nieuwe regeling

10-12-2001

Westervoort Post, 19-12-2001

5g/101201

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2002

Onderwerp: 11e wijziging verordening lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2002

De raad van de gemeente Westervoort;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

gelet op de Gemeentewet artikelen 226 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, eerste lid, aanhef en onderdelen a en  b;

besluit vast te stellen de elfde wijziging van de:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2002, 11e wijziging

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

begraafplaats :

de begraafplaats aan de Brouwerslaan;

eigen graf :

een graf, bestaande uit twee grafruimten, waarvoor voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden;

uitsluitend recht : 

het recht om in een eigen graf voor een tijdsduur van twintig jaar te begraven, gerekend vanaf het tijdstip van het verkrijgen van het recht;

algemeen graf :

een graf, bestaande uit twee grafruimten, niet zijnde een eigen graf;

columbarium :

een bewaarplaats van urnen;

urnennis :

een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen.

asbus :

een bus ter berging van as van een overledene;

urn :

een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

urnenveld :

een afzonderlijke gedeelte van de begraafplaats bestemd voor het bijzetten van asbussen;

urnengraf :

de ruimte op een urnenveld waar het uitsluitend recht om daarin voor bepaalde tijd asbussen bij te zetten.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel te behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Begraafrechten

 • 1.

  Het recht voor het gebruik van de begraafplaats bedraagt:

  • a.

   voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf € 2.786,00

  • b.

   voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf tot en met 17 jaar € 1.393,00

  • c.

   voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon in een algemene  grafruimte, niet zijnde een eigen grafruimte € 2.152,00.

  • d.

   voor het plaatsen van een asbus in een bestaand graf € 150,00 (de grafrechten van het graf zijn op deze bijplaatsing van toepassing)

 • 2.
  • a.

   Het tarief voor het delven en dichten van een eigen grafruimte bedraagt € 760,00.

  • b.

   Het tarief voor het delven en dichten van een kindergraf tot en met 17 jaar bedraagt € 380,00.

  • c.

   In de in het eerste lid, letter c, opgenomen tarieven is begrepen het delven en het dichten van een graf.

 • 3.

  Zolang de begraafplaats niet gesloten is verklaard, kunnen de eigen grafruimten, na het tijdsverloop van 20 (twintig) jaren als bedoeld in artikel 4, eerste lid, letter a, telkenmale worden ingekocht door de eigenaar of diens erfgenaam voor de tijdsduur van 10 (tien) jaar

  of 5(vijf) jaar Voor deze wederinkoop wordt telkenmale een recht per eigen familiegraf geheven van respectievelijk € 1.394,00 voor 10 jaar en € 697,00 voor 5 jaar.

  Voor wederinkoop wordt telkenmale een recht per kindergraf geheven van € 698,00 voor 10 10 jaar en € 349,00 voor vijf jaar.

 • 4.

  Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve van crematie of herbegraving € 760,00.

Artikel 5 Rechten gebruik columbarium

 • 1.

  Voor het verkrijgen voor de tijd van 10 (tien) jaar of 5 (vijf) jaar van het uitsluitend recht om asbussen in

  een nis van het columbarium te bewaren wordt geheven:

  • a.

   voor het plaatsen van één asbus(één overledene) in een enkelvoudige nis € 1.264,00 voor 10 jaar en € 632,00 voor 5 jaar.

  • b.

   voor het plaatsen van één c.q. twee asbus(sen)(ten hoogste 2 overledenen) in een dubbele nis € 2.526,00 voor 10 jaar en € 1.263,00 voor vijf jaar.

 • 2.

  In de in het eerste lid bedoelde tarieven zijn begrepen de kosten van het bijzetten van de

  sierurn(en).

 • 3.

  Voor verlenging van de in het eerste lid, onderdelen a. en b. bedoelde rechten, mits de begraafplaats niet gesloten is verklaard, wordt voor elke periode van 10 (tien) jaar geheven respectievelijk € 1.264,00 en € 2.528,00.

 • 4.

  Voor de verlenging van de in het eerste lid, onderdelen a. en b. bedoelde rechten, mits de begraafplaats niet gesloten is verklaard, wordt voor een periode van 5 (vijf) jaar geheven respectievelijk € 632,00 en € 1264,00.

Artikel 5A Rechten gebruik urnenveld

 • 1.

  Voor het verkrijgen voor de tijd van 10 jaar van het uitsluitend recht om asbussen in het urnenveld te bewaren wordt geheven voor het plaatsen van een asbus € 1.264,00.

 • 2.

  In het in lid 1 bedoelde tarief is begrepen de kostprijs van het bijzetten van de 1e asbus in het urnenveld.

 • 3.

  Voor het bijzetten van volgende urnen in een urnengraf wordt per urn geheven € 175,00.

 • 4.

  Voor de verlenging van het in lid 1 bedoelde recht, mits de begraafplaats niet gesloten is verklaard, wordt voor elke periode van 10 jaar geheven € 1.264,00.

Artikel 6 Lichten en ruimen van graven

 • 1.

  Voor het lichten van een lijk € 1.517,00.

 • 2.

  Voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven € 760,00.

 • 3.

  Voor het lichten van een asbus uit een urnennis of het urnenveld wordt geheven € 148,00.

 • 4.

  Bij het weer terugplaatsen van de asbus in een urnennis of het urnenveld wordt geheven € 148,00.

 • 5.

  Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven € 1.517,00.

Artikel 7 Plaatsen van gedenktekens

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een eigen graf, kindergraf of een algemeen graf wordt geheven € 159,00.

Artikel 8 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

a. het lichten van een stoffelijk overschot of asbus op rechterlijk gezag;

b. het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in een kist worden begraven.

Artikel 9 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 10 Termijn van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen dertig (30) dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

 • 1

  De Verordening lijkbezorgingsrechten, 10e wijziging, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2010, blijft van toepassing op de belastbare feiten zoals die zich vóór 1 januari 2013 hebben voorgedaan.

 • 2

  In afwijking van het in de voorgaande artikelen bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken artikelen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de begrafenisrechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in Westervoort Post.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 3.

  In afwijking van het in de voorgaande artikelen bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken artikelen gelden voor de in de tussenliggende periode

  plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de begrafenisrechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de `Verordening lijkbezorgingsrechten Brouwerslaan 2002'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 10 december 2012,

de griffier,                                         de voorzitter,

mevr. drs. D.E. van der Kamp           mr. J.J.G.M. Geukers