Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Westervoort
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Westervoort
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Westervoort.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

27-02-2012

Westervoort Post,07-03-2012

7
01-07-200901-01-200901-01-2012nieuwe regeling

08-06-2009

Westervoort Post,01-07-2009

10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Westervoort

Vaststellen Verordening langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand gemeente Westervoort.De raad van de gemeente Westervoort;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2009;gelet op artikel 8 lid 1 onder d, artikel 8 lid 2 onder b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;gezien het advies van de WMO-raad;overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65, bij verordening te regelen;besluit vast te stellen:Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Westervoort

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders

  • b.

   wet: de Wet werk en bijstand

  • c.

   bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wet

  • d.

   inkomen: het inkomen bedoeld in artikel 32 van de wet, met inbegrip van een uitkering op grond van de wet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheids-toeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is 120% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen ter uitvoering van deze verordening, in het bijzonder ten aanzien van de invulling van het begrip “geen uitzicht op inkomensverbetering”.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt

  • a.

   voor gehuwden: € 498,00 per jaar;

  • b.

   voor alleenstaande ouders: € 447,00 per jaar;

  • c.

   voor alleenstaanden: € 349,00 per jaar.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden jaarlijks per 1 januari aangepast met het percentage dat de bijstandsnorm voor gehuwden is gewijzigd ten opzichte van het vorige jaar.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 18 juni 2009 en werkt terug tot 1 januari 2009.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als : Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand gemeente Westervoort.

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 8 juni 2009,de griffier,                                      waarnemend voorzitter,ing. J.A.M.G. van Bodegom        A.B.S. Boschman

Toelichting 1 verordening langdurigheidstoeslag

AlgemeenOp grond van artikel 8 lid 1 onder d en artikel 8 lid 2 onder b Wet werk en bijstand (WWB) dient de Raad bij verordening regels te stellen met betrekking tot het verlenen van langdurigheidstoeslag, zoals bedoeld in artikel 36 WWB. In de verordening dient in ieder geval de hoogte van de toeslag te worden geregeld, alsmede de invulling van de begrippen “langdurig” en “laag inkomen”.Artikelsgewijze toelichtingArtikel 1In de verordening hebben begrippen die niet nader worden gedefinieerd dezelfde betekenis als in de WWB. Andere begrippen worden wel van een definitie voorzien. Het begrip “inkomen” is in principe gelijk aan het inkomensbegrip in artikel 32 WWB. Onder het inkomen in de zin van dit artikel is niet de uitkering ingevolge de WWB zelf begrepen. Het gaat in dit artikel immers om het vaststellen van het inkomen dat gekort moet worden c.q. vrijgelaten op de uitkering ingevolge de WWB. Om mensen met een uitkering ingevolge de WWB niet onbedoeld uit te sluiten van langdurigheidstoeslag, wordt een licht afwijkende definitie gehanteerd.Artikel 2In dit artikel wordt invulling gegeven aan de begrippen “langdurig” en “laag inkomen”. Een belanghebbende komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag als hij gedurende 36 maanden een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 WWB.In artikel 8 lid 2 onder b WWB is niet opgenomen dat het begrip “geen zicht op inkomensverbetering” dient te worden ingevuld. Het college kan hiervoor wel wetsinterpreterende beleidsregels voor vaststellen om een nadere uitwerking te geven. In de verordening is een bepaling opgenomen om het vaststellen van nadere regels door het college mogelijk te maken. De zinsnede “geen zicht op inkomensverbetering” is met name bedoeld om studenten uit te sluiten, waarbij per definitie zicht op inkomstverbetering bestaat. Dit neemt niet weg dat het college altijd dient te onderzoeken of in het individuele geval van het beleid dient te worden afgeweken, zoals voortvloeit uit artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (Awb).Artikel 3In dit artikel wordt de hoogte van de toeslag geregeld. Voor 2009 is de hoogte vastgelegd op de bedragen die zouden gelden als de bedragen over 2008 (toen de bedragen nog wettelijk werden vastgesteld) geïndexeerd zouden worden. Daarmee wordt de hoogte van de toeslag ten opzichte van de wettelijke regeling niet aangetast. Jaarlijks indexeert het college de bedragen op de aangegeven wijze. Dit voorkomt dat ieder jaar de verordening dient te worden aangepast, als de bedragen wijzigen. Er wordt slechts 1 maal per jaar geïndexeerd. De bijstandsnorm wijzigt (in ieder geval) twee maal per jaar. Als echter halverwege het jaar de indexering wordt doorgevoerd, zou een aanvrager die in de tweede helft van het jaar aanvraagt meer krijgen dan de belanghebbende die reeds in het eerste helft van het jaar een aanvraag indient. Dit brengt rechtsongelijkheid met zich mee.Artikel 4Dit artikel geeft aan dat in onvoorziene gevallen het college beslist.Artikel 5De ingangsdatum van deze verordening is gesteld op 1 januari 2009, met terugwerkende kracht. In de wet is een overgangsregeling opgenomen voor belanghebbenden, die reeds in 2008 recht hadden op langdurigheidstoeslag. Dit hoeft derhalve niet meer in de verordening te worden opgenomen.Artikel 6In dit artikel is de citeertitel van deze verordening opgenomen.