Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet investeren in jongeren
CiteertitelHandhavingsverordening Wet investeren in jongeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2009nieuwe regeling

21-09-2009

Westervoort Post, 30-09-2009

8

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren

Onderwerp : Wet investeren in jongeren (WIJ) - handhavingsverordeningDe raad van de gemeente Westervoort;besluit vast te stellen:Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand en de Algemene wet bestuursrecht.In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet investeren in jongeren (WIJ);

 • b.

  de afstemmingverordening: de Afstemmingsverordening Wet investeren in jongeren zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zevenaar;

 • c.

  het handhavingsbeleidsplan: het beleidsplan gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de wet;

 • d.

  de beleidsregels terugvordering: de uitvoeringsvoorschriften zoals beschreven in het Debiteurenbeleidsplan en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders inzake de terugvordering van ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand.

Artikel 2 Handhavingsbeleidsplan

Het college van burgemeester en wethouders draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet zorg voor het opstellen van een handhavingsbeleidsplan.

Artikel 3 Inhoud handhavingsbeleidsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsbeleidsplan komt in ieder geval tot uitdrukking;- een gemeentelijke visie op handhaving;- aanpak fraudepreventie;- aanpak frauderepressie. 

Artikel 4 Afstemming en terugvordering

 • 1

   Bij ten onrechte ontvangen bijstand ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet verlaagt het college de bijstand, conform hetgeen hierover is bepaald in de afstemmingsverordening;

 • 2

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand vindt plaats overeenkomstig de wet en de beleidsregels terugvordering.

Artikel 5 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening rust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 21 september 2009,de griffier, de voorzitter,

ing. J.A.M.G. van Bodegom mr. J.J.G.M. Geukers