Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Subsidieregeling Vertrouwd Wonen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vertrouwd Wonen
CiteertitelSubsidieregeling Vertrouwd Wonen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 3.1 bevat een hardheidsclausule.

Artikel 3.2 bevat overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

07-12-2009

Westervoort Post, 16-12-2009

6

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vertrouwd Wonen

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Eigenaar: een natuurlijke persoon die tevens eigenaar is van een woning; voor de toepassing van deze verordening wordt tevens als eigenaar aangemerkt: de erfpachter, de opstaller of de vruchtgebruiker van een woning;

 • b.

  Eigenaar-bewoner: de eigenaar die tevens zelf in de woning woonachtig is;

 • c.

  Eengezinswoning: een gebouwde onroerende zaak op de begane grond, niet zijnde een woonwagen of een standplaats voor een woonwagen, waarboven of waaronder zich geen andere woonruimtes bevinden en die als zelfstandige woning als bedoeld in artikel 7:234 Burgerlijk Wetboek door de eigenaar permanent wordt bewoond;

 • d.

  Opplussen: de door burgemeester en wethouders vast te stellen voorzieningen / aanpassingen gericht op het beter toegankelijk, beter bruikbaar en veiliger maken van de woning.

 • e.

  Potentieel geschikte eengezinswoning: een eengezinswoning die door middel van de criteria uit het instrument Doorzonscan in de gemeente Westervoort als zodanig is aangemerkt. Het gaat hierbij om eengezinswoningen die beschikken over:- een bad- en slaapkamer op dezelfde verdieping;- een badkamer die voldoet aan de minimale maatvoering van 1,8m bij 2,0m;- een slaapkamer die voldoet aan de minimale maatvoering van 2,9m bij 4,1m.

 • f.

  Doorzonscan: een meetinstrument om een inschatting te maken van de hoeveelheid en locatie van woningen die potentieel geschikt zijn om met enkele relatief eenvoudige en goedkope ingrepen geschikter te maken voor het langer zelfstandig wonen;

 • g.

  Lijst van opplusvoorzieningen: een door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst met voorzieningen die in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 1.2 Subsidieplafond

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks een subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht vast voor het navolgende jaar voor de op grond van deze verordening te verstrekken subsidies.

Artikel 1.3 Werkingssfeer

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Westervoort.

 • 2.

  Deze verordening is alleen van toepassing op alle bestaande koop-eengezinswoningen op het grondgebied van de gemeente Westervoort die op basis van de criteria zoals genoemd in de Doorzonscan (zoals is uitgevoerd in de gemeente Westervoort) als ‘potentieel geschikt’ zijn aangemerkt.

 • 3.

  Deze verordening is van toepassing voor alle eigenaar-bewoners die op het moment van de subsidieaanvraag 55 jaar of ouder zijn.

Artikel 1.4 Bevoegdheid verlenen subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in het belang van het opplussen van een koop-eengezinswoning met inachtneming van het bepaalde in deze verordening subsidie te verlenen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan het verlenen van subsidie voorschriften verbinden.

Artikel 1.5 Verslag

De werking van artikel 4:24 van de Algemene wet bestuursrecht wordt uitgesloten.

Hoofdstuk 2 Aanvragen en verlenen subsidie

Artikel 2.1 Subsidiabele voorzieningen

Aan de eigenaar-bewoner kan subsidie worden verleend ter tegemoetkoming in de kosten van het aanbrengen van voorzieningen zoals opgenomen in de jaarlijks door burgemeester en wethouders vast te stellen lijst van opplusvoorzieningen om bestaande koopeengezinswoningen in de gemeente Westervoort beter toegankelijk, beter bruikbaar en veiliger te maken.

Artikel 2.2 Advies

 • 1.

  Burgemeester en wethouders leggen alle aanvragen om een beschikking tot subsidieverlening of een beschikking tot subsidievaststelling voor het aanbrengen van voorzieningen in een koop-eengezinswoning voor advies voor aan een door hen aangewezen persoon.

 • 2.

  Deze persoon brengt binnen zes weken na de adviesaanvraag advies uit aan burgemeester en wethouders.

Artikel 2.3 Aanvragen van subsidie

 • 1.

  De aanvraag om subsidie voor het aanbrengen van voorzieningen als bedoeld in artikel 2.1 wordt gedaan door de eigenaar-bewoner met een door burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld ‘Subsidieaanvraagformulier Vertrouwd Wonen’.

 • 2.

  De aanvraag tot het verlenen van subsidie op basis van deze verordening wordt ingediend ter attentie van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Aanvragen voor subsidie kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend en worden op volgorde van ontvangst behandeld.

 • 4.

  Bij de vaststelling van de volgorde als bedoeld in het derde lid telt een aanvraag pas mee als deze door het college van B&W volledig is bevonden.

Artikel 2.4 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen een termijn van 12 weken na ontvangst van een volledige aanvraag tot verlening van de subsidie.

 • 2.

  De beslissing als bedoeld in het vorige lid kan éénmaal met ten hoogste drie weken worden verdaagd.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • 1.

  Aan de koop-eengezinswoning in de afgelopen twee jaar voorzieningen als bedoeld in artikel 2.1 zijn aangebracht met de maximale subsidie op grond van deze verordening.

 • 2.

  Met het aanbrengen van de voorzieningen is begonnen voordat de door burgemeester en wethouders aangewezen persoon als bedoeld in artikel 2.2 een opname heeft gemaakt van de bestaande situatie.

 • 3.

  De subsidie wordt aangevraagd voor voorzieningen die niet zijn opgenomen op de door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst van opplusvoorzieningen;

 • 4.

  De eigenaar-bewoner op het moment van de subsidieaanvraag jonger is dan 55 jaar.

 • 5.

  De woning van de aanvrager niet voldoet aan de in de Doorzonscan genoemde criteria en hiermee niet is aangewezen als ‘potentieel geschikte’ eengezinswoning.

 • 6.

  De subsidie op basis van deze regeling dan wel een andere (gemeentelijke) regeling met dezelfde doelstelling en dezelfde opplusvoorzieningen al eens verstrekt is.

 • 7.

  De gevraagde voorziening(en) reeds in de woning aanwezig is (zijn).

Artikel 2.6 Voorschriften

Aan een beschikking tot subsidieverlening kunnen de navolgende voorschriften worden verbonden:

 • 1.

  a. Het aanbrengen van de opplusvoorzieningen wordt uitgevoerd door een erkend en geregistreerd aannemers-, loodgieters- of installatiebedrijf.b. Indien de voorzieningen door de eigenaar-bewoner zelf worden aangebracht en niet door een geregistreerd aannemers-, loodgieters-, of installatiebedrijf komt uitsluitend de aanschaf van materiaal in aanmerking voor subsidie.c. Aan de namens burgemeester en wethouders met controle belaste persoon op de door deze te bepalen tijdstippen:- toegang verlenen tot de woning;- inzage verlenen op bescheiden die betrekking hebben op de aan te brengen voorzieningen;- gegevens verstrekken over de aan te brengen voorzieningen;- gelegenheid geven tot het controleren van de gegevens die betrekking hebben op de aan te brengen voorzieningen;d. Aan alle voorwaarden zoals genoemd binnen deze verordening moet worden voldaane. De voorziening moet binnen 12 maanden na de subsidieverlening zijn voltooid.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de subsidieverlening nadere voorschriften verbinden.

Artikel 2.7 Subsidiebedragen en eenmaligheid

 • 1.

  De subsidie zoals bedoeld in artikel 2.1 wordt verleend voor voorzieningen die zijn opgenomen op een door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst van opplusvoorzieningen en bedraagt 20% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 500,00 inclusief BTW.

 • 2.

  Subsidie op basis van deze regeling dan wel een andere (gemeentelijke) regeling met dezelfde doelstelling en dezelfde opplusvoorzieningen kan maximaal één maal per woning worden verleend.

Artikel 2.8 Het vaststellen en betalen van subsidie

 • 1.

  Binnen 4 weken na de voltooiing van de werkzaamheden meldt de subsidieaanvrager aan burgemeester en wethouders dat de bedoelde werkzaamheden gereed zijn.

 • 2.

  De gereedmelding is tevens een aanvraag voor de definitieve vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  Binnen vier weken na ontvangst van de gereedmelding beslissen burgemeester en wethouders of zij met de gereedmelding instemmen en stellen zij de hoogte van de subsidie vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:46 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen een besluit, als bedoeld in het derde lid, eenmaal met vier weken verdagen voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.

 • 5.

  Na de definitieve vaststelling van de subsidie wordt een beschikking gemaakt waarna het bedrag binnen vier weken wordt uitbetaald aan de aanvrager.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Als vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing gelet op het belang van het opplussen, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in de deze verordening.

Artikel 3.2 Overgangsregeling

Op aanvragen tot het verlenen van subsidie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze verordening, wordt beslist op grond van de desbetreffende, voor de inwerkingtreding van deze verordening geldende subsidieregeling.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010 en kan aangehaald worden als ‘Subsidieregeling Vertrouwd Wonen’.

Toelichting 1 Verordening Subsidieregeling Vertrouwd Wonen Westervoort

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 BegripsbepalingenLid cOnder een eengezinswoning wordt in dit verband niet verstaan een zomerwoning, seizoenverblijf, vakantiewoning en een tweede woning die na verbetering ook als tweede woning wordt gebruikt.Artikel 1.3 WerkingssfeerLid 3De eigenaar-bewoner van de subsidie moet 55 jaar of ouder zijn. De datum van ontvangst van de aanvraag wordt gebruikt als peildatum om te bepalen op de eigenaar-bewoner 55 jaar of ouder is.Hoofdstuk 2 Aanvragen en verlenen van de subsidieArtikel 2.1 Subsidiabele activiteiten

Gekozen is voor een door burgemeester en wethouders vastgestelde lijst van opplusvoorzieningen. Op die wijze kan voor wat betreft de voorzieningen, binnen de kaders van de verordening, slagvaardig worden gereageerd op ervaringen met en ontwikkelingen op het gebied van het opplussen.Artikel 2.2 AdviesMet een door burgemeester en wethouders aangewezen persoon wordt een adviseur Vertrouwd Wonen bedoeld. Deze adviseur is opgeleid voor het afleggen van huisbezoeken en voor het adviseren conform ‘de Huistest Vertrouwd Wonen Duiven-Westervoort’ op www.vertrouwdwonen.net.Artikel 2.3 Aanvragen van subsidieLid 1, 2, 3 en 4Met de aanvraag wordt een volledig ingevuld en ondertekend subsidieaanvraagformulier Vertrouwd Wonen bedoeld, voorzien van de door burgemeester en wethouders voorgeschreven bijlagen.Lid 3Niet gekozen is voor het systeem om een bepaalde einddatum te stellen waarbinnen in een bepaald jaar de subsidieaanvragen binnen moeten zijn. Dit kan dus het gehele jaar door en de afhandeling vindt plaats op volgorde van datum van binnenkomst.Artikel 2.5 WeigeringsgrondenLid 1Met de voorwaarde dat de woning niet binnen twee jaar voor de subsidieaanvraag op grond van deze verordening beter toegankelijk, beter bruikbaar of veiliger is gemaakt, wordt het opplussen met meerdere voorzieningen tegelijk gestimuleerd.Artikel 2.7 Subsidiebedragen en eenmaligheidLid 1Met subsidiabele kosten wordt bedoeld:1. indien de voorzieningen worden aangebracht door een geregistreerd aannemers- loodgieters- of installatiebedrijf: de kosten van het materiaal én het arbeidsloon.2. indien de voorzieningen worden aangebracht door de eigenaar-bewoner, een vrijwilliger of door een niet- geregistreerd aannemers-, loodgieters-, installateurs- of klussenbedrijf: de kosten van het materiaal.Lid 2Een aanvraag kan uit meerdere opplusvoorzieningen bestaan.Artikel 2.8 Het vaststellen en betalen van de subsidieLid 3Met gereedmelding wordt een volledig ingevuld en ondertekend gereedmeldingsformulier Vertrouwd Wonen bedoeld, voorzien van de door burgemeester en wethouders voorgeschreven bijlagen.Hoofdstuk 3 SlotbepalingenArtikel 3.1 HardheidsclausuleOp grond van deze hardheidsclausule kunnen burgemeester en wethouders voor bijzondere gevallen van het bepaalde in deze verordening afwijken.