Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 2.1.3.1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2.1.3.1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2.1.3.1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Westervoort 2006, art. 2.1.3.1, lid 1
 2. Algemene plaatselijke verordening Westervoort 2006, art. 2.1.3.1, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-199903-01-2012nieuwe regeling

29-06-1999

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2.1.3.1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

<vet>Het college van burgemeester en wethouders;</vet>overwegende dat de gemeenteraad van Westervoort op 9 maart 1998 de AlgemenePlaatselijke Verordening voor de gemeente Westervoort heeft vastgesteld, welke verordeningvoor het eerst is gewijzigd op 12 oktober 1998;overwegende dat ter uitvoering van bepaalde artikelen in deze verordening een naderuitvoerings- c.q. aanwijzingsbesluit door burgemeester en wethouders dient te wordengenomen;overwegende dat artikel 2.1.3.1 van bedoelde verordening een artikel als hiervoor bedoeld is;<vet>besluit:</vet>

Artikel 1  

 • a.

  Aan te wijzen als wegen zoals bedoeld in artikel 2.1.3.1, eerste lid: de navolgende wegen, voor zover gelegen binnen de in artikel 20a Wegenverkeerswet bedoelde bebouwde kom van de gemeente Westervoort:a. Brugweg;b. Dorpstraat;c. Hamersestraat;d. Rivierstraat;e. Heilweg;f. Kerkstraat;g. Klapstraat;h. Broeklanden;i. Dorpsplein.

 • b.

  1. Aan te duiden als dagen zoals bedoeld in artikel 2.1.3.1, tweede lid: alle dagen in de week.2. Aan te duiden als uren zoals bedoeld in artikel 2.1.3.1, tweede lid: alle uren van de dag.

 • c.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, die volgt op de bekendmaking daarvan.

 

Westervoort, 29 juni 1999

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,                     de burgemeester,

A. Vink                              J.A.F van Osch