Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Beleidsregels subsidieverlening ‘met betrekking tot activiteiten in de sfeer van de belangenbehartiging, ontplooiing, ontwikkeling en maatschappelijke participatie’ gemeente Westerwolde 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidieverlening ‘met betrekking tot activiteiten in de sfeer van de belangenbehartiging, ontplooiing, ontwikkeling en maatschappelijke participatie’ gemeente Westerwolde 2018
CiteertitelBeleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeleidsregels subsidieverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-133220.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-201823-05-201826-02-2019Nieuwe regeling

08-05-2018

gmb-2018-250262

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieverlening ‘met betrekking tot activiteiten in de sfeer van de belangenbehartiging, ontplooiing, ontwikkeling en maatschappelijke participatie’ gemeente Westerwolde 2018

Wat zijn beleidsregels?

Algemeen

De wettelijk grondslagen en de bevoegdheid waarop dit document ‘beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde' is gebaseerd, zijn artikel 149 van de gemeentewet, artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Westerwolde (ASV). De begripsomschrijvingen uit de ASV zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Vanouds worden er vanuit de overheid geldelijke middelen ingezet om bepaalde beleidsvoornemens te realiseren. Het begrip ‘subsidie’ is dan ook al eeuwenoud en is afgeleid van het Latijnse ‘subsidium’, dat ‘ondersteuning’, ‘hulp’ of ‘bijstand’ betekent. De gelden zijn afkomstig uit gemeenschapsmiddelen en dienen dan ook democratisch gelegitimeerd te zijn.

De wettelijke regeling van het subsidiebeleid is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht (AwB). In de praktische uitvoering worden er ‘beleidsregels’ gebruikt die – in tegenstelling tot bijvoorbeeld de subsidieverordening – niet door de gemeenteraad worden vastgesteld maar door het college.

 

De regels hebben namelijk niet de status van een algemeen verbindend voorschrift (AVV), maar geven alleen aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan wordt uitgevoerd.

De regels vormen een soort richtlijn om duidelijkheid te scheppen voor de burgers.

Tevens vormen de beleidsregels de “handleiding” bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Hoewel de beleidsregels geen AVV zijn maken de beginselen van behoorlijk bestuur dat er slechts in een beperkt aantal gevallen, gemotiveerd van kan worden afgeweken.

 

Deze beleidsregels zijn een uitwerking van artikel 7 uit de ASV.

Subsidie vrijwilligersorganisaties, gevestigd in de gemeente Westerwolde/soorten subsidies

Bij subsidiëring gaat het om een financiële bijdrage van de gemeente voor de uitvoering van bepaalde activiteiten in de gemeente Westerwolde. Hierbij zijn drie soorten van subsidies van toepassing, nl. de structurele activiteitensubsidie, de incidentele activiteiten- c.q. projectsubsidie en de basissubsidie.

 

 • 1.

  Subsidie structurele activiteiten

  Deze subsidie stimuleert of ondersteunt (waar dat nodig is) de activiteiten, die in het belang van de plaatselijke gemeenschap van jaar tot jaar plaatsvinden en een continu karakter dragen.

 • 2.

  Subsidie incidentele activiteiten/projecten

  Dit is een subsidie voor incidentele projecten of activiteiten, die zich onderscheiden van reguliere activiteiten. Deze subsidievorm kent geen zware prestatieverplichting voor de aanvrager.

  De gemeente wil met een relatief klein bedrag haar waardering uitspreken over een eenmalig te organiseren activiteit of project.

  Een incidentele subsidie bedraagt maximaal € 500,-.

  De activiteit of het project moet binnen 6 maanden na indiening van de aanvraag plaatsvinden. Wanneer dit niet gebeurt vervalt de toegezegde financiële bijdrage, tenzij schriftelijk of mondeling opschorting is aangevraagd en toegekend.

 • 3.

  Basissubsidie

  Een basissubsidie kan worden toegekend voor structurele activiteiten als die niet geheel voldoen aan de voorwaarden tot subsidieverlening (bijvoorbeeld vanwege een te gering aantal leden) maar die wel bijdragen aan het versterken van de sociale samenhang in de samenleving. De basissubsidie bedraagt maximaal € 300,- als een vaste, genormeerde, bijdrage in de onkosten.

  Een basissubsidie kan zelfstandig worden toegekend, dan wel in samenhang met een activiteitensubsidie. Voorwaarde is wel dat deelnemers een contributie/bijdrage betalen.

Structurele én incidentele subsidie

Een ontvanger van een structurele subsidie kan in hetzelfde jaar in aanmerking komen voor een extra, incidentele subsidie als de activiteit of het project waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • -

  er is geen sprake van reguliere activiteiten, waarvoor reeds structurele subsidie is verleend;

 • -

  naast doelstellingen op het eigen beleidsterrein draagt de activiteit blijkens het projectplan bij aan andere gemeentelijke doelstellingen;

Een combinatie van structurele en incidentele subsidie is niet mogelijk als het bij de aanvraag voor incidentele subsidie gaat om activiteiten die ook al plaatsvinden binnen het kader van de verleende structurele subsidie.

Subsidieplafond

Bij de subsidieverlening wordt wel een voorbehoud gemaakt voor de beschikbaarheid van financiële middelen bij de gemeente, het zgn. subsidieplafond. Deze bedragen worden jaarlijks opgenomen in de gemeente begroting.

 

Als er meer aanvragen binnenkomen dan er aan budget beschikbaar is, geldt dat alle bedragen worden afgevlakt zodat alles binnen het beschikbare budget blijft.

Beleidsregels met betrekking tot activiteiten in de sfeer van de belangenbehartiging

Artikel 1 Omschrijving/doelstelling

Het betreffen hier activiteiten welke de maatschappelijke participatie, integratie, ontplooiing en ontwikkeling van de deelnemers bevorderen door middel van ontmoeting en sociale activering. Tevens leggen de activiteiten waar mogelijk dwarsverbanden tussen cultuur en welzijn en/of andere sectoren als onderwijs, recreatie en gezondheid.

Artikel 2 Algemene voorwaarden tot subsidieverstrekking

 • 1.

  Activiteiten die worden uitgevoerd door de organisaties genoemd onder artikel 1 moeten aan het volgende voldoen:

  • a.

   Er moet een bereik zijn van minimaal 25 in de gemeente woonachtige personen

  • b.

   Iedere reeks van gelijksoortige activiteiten moet tenminste eenmaal per 14 dagen plaatsvinden.

  • c.

   Als er geen sprake is van een reeks van gelijksoortige activiteiten moet er sprake zijn van tenminste 8 activiteiten per seizoen.

  • d.

   Het seizoen omvat tenminste 30 weken.

  • e.

   De activiteit draagt bij aan de bevordering van de samenwerking tussen de kernen in de gemeente.

 • 2.

  Indien een vereniging niet voldoet aan art.2.1 a t/m e, behoudt het haar recht op de incidentele activiteitensubsidie of een basissubsidie.

Artikel 3 Hoogte van de bijdrage

Een vereniging t.b.v. belangenbehartiging, ontplooiing, ontwikkeling en maatschappelijke participatie ontvangt een (activiteiten)subsidie van structurele aard van max. € 750,-

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt € 13.896,- (onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad).

Overige bepalingen

1. Hardheidsclausule geldende voor alle beleidsregels (Noodfonds)

Soms kunnen onbeheersbare elementen (zoals bijvoorbeeld het weer) een tekort in de exploitatie voor (culturele) publieksmanifestaties veroorzaken. In dat geval kunnen de verantwoordelijke besturen een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en wethouders voor een eventuele en/of partiële aanzuivering van het tekort.

Hierbij moet worden aangetoond dat het gaat om onvoorziene en niet beheersbare omstandigheden en inzicht worden gegeven in de wijze waarop het bestuur zelf maatregelen heeft genomen en kan aantonen dat vanuit eigen midden niet kan worden voorzien in het exploitatietekort.

2. Slotbepaling

In die gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien kan het college nadere besluiten nemen en afwijken van wat in deze beleidsregels is bepaald.

3. Inwerkingtreding

 • a.

  Deze beleidsregels treden in werking op 23 mei 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regeling activiteiten en projectsubsidie Bellingwedde en de Notitie beleidsregels gemeente Vlagtwedde 2014.

 • b.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ”Beleidsregels subsidieverlening gemeente Westerwolde 2018”.

Aldus vastgesteld door het college op 08-05-2018

Gemeentesecretaris

Burgemeester