Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Tijdelijke beleidsregel subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke beleidsregel subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Westerwolde
CiteertitelTijdelijke subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westerwolde/CVDR610982/CVDR610982_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201901-06-2020Nieuwe regeling

15-10-2019

gmb-2019-254815

Z/19/093925

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke beleidsregel subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Westerwolde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde,

 

gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerwolde;

 

gelet op het provinciale subsidieprogramma ;

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel :

 

Tijdelijke beleidsregel subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Westerwolde

Artikel 1 Grondslag

 • 1.

  Voor alle subsidieaanvragen geldt dat de subsidie wordt verleend op basis van:

  • a.

   de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de Algemene subsidieverordening gemeente Westerwolde;

  • c.

   het voor deze tijdelijke beleidsregel door het college vastgestelde subsidieplafond.

 • 2.

  Naast deze regelgeving die voor alle subsidieaanvragen geldt, gelden de vastgestelde regels die in deze tijdelijke beleidsregel zijn vastgelegd.

Artikel 2 Subsidie

Voor alle subsidieaanvragen geldt:

 • a.

  de activiteiten moeten bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;

 • b.

  een aanvrager (rechtspersoon of natuurlijk persoon) komt voor subsidie in aanmerking als hij ten minste 10 leden heeft, of aan een activiteit minimaal 10 mensen deelnemen en;

 • c.

  geen subsidie wordt verleend als er voor de betreffende activiteit al een andere (voorliggende) regeling is waarop men een beroep kan doen.

Artikel 3 Regeling

 • 1.

  Doelstelling

  De doelstelling is om in de gemeente Westerwolde initiatieven mogelijk te maken in het kader van het herdenken van 75 jaar vrijheid in de gemeente Westerwolde. Bij deze regeling wordt nadrukkelijk aangegeven dat de activiteit past in het landelijke thema “Verhalen” en dat de lokale initiatieven ook gebruikmaken van de UIT-agenda welke eind 2019 wordt gepubliceerd. De initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen mogen geen beroepsmatig of commercieel karakter hebben.

 • 2.

  Doelgroep

  De doelgroep omvat alle organisaties en personen die gevestigd of woonachtig zijn in de gemeente Westerwolde en zonder winstoogmerk, activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in de gemeente Westerwolde organiseren. De activiteiten zijn met name gericht op de inwoners van de gemeente Westerwolde.

 • 3.

  Voorwaarden

  Het initiatief moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het initiatief is gericht op herdenken, beseffen, beleven, creëren van bewustwording of vieren rond de Tweede Wereldoorlog en/of 75 jaar vrijheid. en dan speciaal toegespitst op de gemeente Westerwolde.

  • b.

   Het initiatief is een aanvulling op de gebruikelijke herdenkings- en vieringsactiviteiten;

  • c.

   er dient een plan te zijn ingediend voorzien van een begroting met inkomsten en uitgaven.

  • d.

   Het wordt uitgevoerd in de voor dit programma geldende periode, te weten 1 maart tot 1 juni 2020

  • e.

   de activiteit vindt plaats in de gemeente Westerwolde.

 • 4.

  Subsidiegrondslag

  De subsidie voor activiteiten in het kader van de herdenking van 75 jaar vrijheid in de gemeente Westerwolde bedraagt:

  • a.

   niet meer dan 50% van het geraamde tekort.

  • b.

   Aan deze beleidsregel is een subsidieplafond van € 30.000,- verbonden. Bij overschrijding van dit subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag naar rato over het aantal aanvragen verdeeld. Aanvragen dienen uiterlijk 15 januari 2020 bij de gemeente te zijn ingediend.

 • 5.

  Weigeringsgronden

  De subsidie wordt geweigerd, als:

  • a.

   uit de subsidieaanvraag blijkt dat de activiteit ook zonder subsidie kan plaatsvinden;

  • b.

   de activiteiten het karakter van een feest hebben, zonder duidelijke verbinding aan het thema 75 jaar vrijheid in de gemeente Westerwolde;

 • 6.

  Verantwoording

  De subsidie wordt gelijk vastgesteld. Wel dient de aanvrager na afloop van de activiteit aan te tonen dat men voldaan heeft aan de voorwaarden. De aanvrager moet binnen zes weken na afronding van de activiteit twee foto’s aanleveren waaruit blijkt dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Tevens informeert de aanvrager het college over de datum waarop de activiteiten zijn gehouden en een schatting van het aantal deelnemers.

Artikel 4 Overige bepalingen

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze beleidsregel.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel Tijdelijke subsidie 75 jaar vrijheid gemeente Westerwolde treedt in werking een dag na bekendmaking en eindigt van rechtswege op 1 juni 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van de college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders van Westerwolde,