Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Verordening Paracommercie gemeente Westerwolde 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Paracommercie gemeente Westerwolde 2020
CiteertitelVerordening Paracommercie gemeente Westerwolde 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Drank- en Horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-01-202001-01-2020Nieuwe regeling

18-12-2019

gmb-2020-6761

Z/18/076787/

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Paracommercie gemeente Westerwolde 2020

De raad van de gemeente Westerwolde;

 

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 december 2019, no. Z/18/076787/D-264094, afdeling Dienstverlening;

 

gelet op de bepalingen van artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening: Verordening Paracommercie gemeente Westerwolde 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   alcoholhoudende drank;

  • -

   inrichting;

  • -

   paracommerciële rechtspersoon;

  dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2. Dorps- en buurthuizen

 • 1.

  Het is toegestaan – ten behoeve van activiteiten die vallen binnen de eigen doelstelling – alcoholhoudende drank te schenken tijdens de in de Algemene Plaatselijke Verordening bepaalde openingstijden voor horecagelegenheden.

 • 2.

  Het is toegestaan om alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 3.

  Het is een paracommerciële rechtspersoon niet toegestaan alcoholhoudende drank te schenken tijdens, een uur voor en een uur na, een activiteit die gericht is op minderjarigen.

Artikel 3. Overige paracommerciële rechtspersonen

Voor overige paracommerciële rechtspersonen:

 • a.

  is het verboden om bedrijfsmatig of “anders dan om niet” (lees: niet gratis) alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 • b.

  Is het dagelijks van 12.00 uur tot 24.00 uur toegestaan, voor zover dit valt binnen hun doelstelling, de inrichting geopend te hebben dan wel alcoholhoudende drank te verstrekken.

 • c.

  Is het mogelijk ingevolge artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet een ontheffing van het sluitingstijdstip (tot max. 02.00 uur) te verkrijgen. Vanuit het oogpunt van het tegengaan van oneerlijke concurrentie t.o.v. de commerciële horecaondernemingen is aan het aantal ontheffingen een maximum verbonden van acht per kalenderjaar.

 • d.

  De rechtspersoon die een activiteit wil organiseren met gebruikmaking van een ontheffing zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d van deze verordening, dient hiervoor een aanvraag in bij de Burgemeester van Westerwolde.

 • e.

  Een aanvraag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder f van deze verordening dient tenminste vier weken voorafgaand aan de datum van de te organiseren activiteit te worden ingediend.

Artikel 4. Verbod prijsacties (verbod Happy Hour)

Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 70% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

Artikel 5. Toezicht en handhaving

Bevoegd tot het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn de daartoe door de burgemeester benoemde ambtenaren.

Artikel 6. Vangnetbepaling

 • 1.

  De burgemeester handelt overeenkomstig het bepaalde in deze verordening, tenzij dat voor één of meer situaties gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze verordening te dienen doelen.

 • 2.

  In de overige gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslist de burgemeester.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Paracommercie gemeente Westerwolde 2020”.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2019.

De raad voornoemd,

de heer P.D.Nap

raadsgriffier

de heer J.W.Velema

voorzitter