Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

Beleidsregels geharmoniseerde subsidies ten behoeve van de sporthalexploitanten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels geharmoniseerde subsidies ten behoeve van de sporthalexploitanten
CiteertitelBeleidsregels geharmoniseerde subsidies ten behoeve van de sporthalexploitanten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpculturele aangelegenheden, sport en recreatie, stads- en natuurschoon; emancipatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
  2. Algemene subsidieverordening Westland 2005, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-200731-12-2007nieuwe regeling

26-06-2007

Gemeenteblad westland 2007, nr. 41 d.d. 26-07-2007

besluitenlijst b&w d.d. 26-06-2007, nr. 5.4.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels geharmoniseerde subsidies ten behoeve van de sporthalexploitanten

 

Het college van burgemeester en wethouders van Westland;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 3 van de Algemene subsidieverordening Westland 2005

 

besluit:

in afwachting van nader te formuleren beleid op het gebied van binnensportaccommodaties de beleidsregels voor de subsidiëring van de sporthallen De Pijl, Sosefhal, J. van der Valkhal, Van de Voort / Quintushal en de Velohal voor het jaar 2007 als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Subsidieplafond

Het subsidieplafond, zijnde het maximum bedrag dat in enig jaar voor subsidiëring van sporthallen beschikbaar is, wordt vastgesteld op € 250.398, behoudens eventueel door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen indexering. Dit bedrag is gelijk aan het totaal maximum subsidiebedrag dat in 2006 voor de subsidiëring van de genoemde sporthallen beschikbaar was.

Artikel 2 Subsidiëring

De genoemde sporthallen worden in hun exploitatietekort gesubsidieerd door middel van verstrekking van een vast bedrag van € 22.950 per sporthalexploitant. Uit het restant van het subsidieplafond wordt een aanvullend bedrag per sporthalexploitant verstrekt, zodanig dat daarmee het subsidiebedrag per sporthal gelijk is aan dat van 2006, behoudens eventuele indexering.

Artikel 3 Verlenging werkingstermijn

Als het nieuw te formuleren gemeentelijk binnensportaccommodatiebeleid niet voor 1 april 2008 is vastgesteld, treedt de gemeente met de betrokken sporthalexploitanten, vertegenwoordigd in het Platform Westlandse Sporthallen, in overleg over verlenging van de werkingstermijn van deze regeling met een jaar.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26-06-2007

de secretaris - G. Buck 

de burgemeester - J. van der Tak