Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening seniorenraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening seniorenraad
CiteertitelVerordening seniorenraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum inwerkingtreding is bij benadering bepaald.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84 
 2. Gemeentewet, art. 147 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2008nieuwe regeling

26-06-2008

Wegwijs, onbekend

08/1872

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening seniorenraad

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

Gemeente de gemeente Wijchen

College het college van burgemeester en wethouders van Wijchen

Platform Burgerparticipatie Wijchen het samenwerkingsverband waaraan tenminste de cliëntenraad Wet werk en bijstand, de cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid Wijchen en de seniorenraad deelnemen en waarin genoemde partijen hun activiteiten en adviezen naar het college op elkaar afstemmen.

Artikel 2 Naam commissie

Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De seniorenraad bestaat uit negen leden.

 • 2.

  Alleen ingezetenen van de gemeente Wijchen die de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt kunnen lid worden van de seniorenraad.

 • 3.

  Lidmaatschap van de seniorenraad is niet verenigbaar met;

  • a.

   Het lidmaatschap van de gemeenteraad Wijchen of het college.

  • b.

   Een andere door het bestuur van de gemeente Wijchen ingestelde advies- of bestuurscommissie.

  • c.

   Een dienstverband bij een organisatie die direct belang heeft bij beleid waarover de seniorenraad adviseert.

 • 4.

  De seniorenraad streeft naar een samenstelling die in redelijke mate een afspiegeling is van de ouderen van de gemeente Wijchen en waarin zoveel mogelijk kennis en deskundigheid aanwezig is op alle voor ouderen relevante beleidsterreinen.

 • 5.

  De leden van de seniorenraad worden benoemd door het college;

  • a.

   Zes leden worden benoemd op voordracht van maatschappelijke organisaties.

  • b.

   Drie leden worden benoemd op persoonlijke titel vanwege hun specifieke bekwaamheden dan wel affiniteit met van belang zijnde aspecten van de ouderenproblematiek, nadat terzake een voordracht is gedaan door de seniorenraad.

 • 6.

  Bij meer kandidaten dan beschikbare zetels voor lidmaatschap op persoonlijke titel van de seniorenraad zal een door de seniorenraad aangewezen commissie een selectieprocedure starten.

 • 7.

  De seniorenraad vaardigt twee leden af naar het Platform Burgerparticipatie Wijchen.

Artikel 4 Duur en beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  De leden van de seniorenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn terstond, doch slechts één maal, herbenoembaar.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de seniorenraad kan te allen tijde op eigen verzoek worden beëindigd. Dit verzoek wordt schriftelijk bij de seniorenraad ingediend, die daarvan zo spoedig mogelijk kennis geeft aan het college. Het lid dat ontslag heeft genomen blijft lid totdat het college het ontslag heeft aanvaard.

 • 3.

  Het lidmaatschap eindigt van rechtswege zodra het lid de hoedanigheid verliest op grond waarvan het is benoemd dan wel niet langer beantwoord aan de bepalingen zoals opgenomen in artikel 3 lid 2 en 3 van deze verordening.

 • 4.

  Op voorstel van de seniorenraad kan het college een lid van de seniorenraad ongevraagd ontslag verlenen. Zowel het voorstel als het besluit dienen met redenen omkleed te zijn.

 • 5.

  In geval van een tussentijdse vacature draagt de seniorenraad er zorg voor dat binnen drie maanden een voordracht voor de vervulling van de vacature aan het college wordt gedaan.

 • 6.

  Bij vervulling van een tussentijdse vacature heeft de nieuw benoemde zitting voor een periode van vier jaren.

Artikel 5 Taken en bevoegdheden van de seniorenraad

 • 1.

  De seniorenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over zaken die de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk ouderenbeleid betreffen, alsmede over voor ouderen van belang zijnde aspecten van andere terreinen van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Tot de adviesfunctie van de seniorenraad behoren in ieder geval procedures, regelingen en alle andere zaken met een algemeen karakter.

 • 3.

  Tot deze onderwerpen horen niet:

  • a.

   klachten, bezwaarschriften en zaken die op individuele personen betrekking hebben;

  • b.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften voor zover bij deze uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten.

 • 4.

  De seniorenraad draagt zorg voor het instellen en in stand houden van het ‘Platform Burgerparticipatie Wijchen’, tezamen met de andere aan dit platform deelnemende partijen.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat alle voorstellen op het terrein van ouderenbeleid dan wel voorstellen die ouderen als groep in het bijzonder raken, voorafgaande aan zijn beslissing, via het Platform Burgerparticipatie Wijchen, ter advisering worden voorgelegd aan de seniorenraad.

 • 2.

  Bij het opstellen van door het college gevraagde adviezen wordt door de seniorenraad vooraf afstemming gezocht met andere betrokken partijen in het Platform Burgerparticipatie Wijchen.

 • 3.

  Een door het college gevraagd advies wordt te alle tijde, mede namens de seniorenraad, via het Platform Burgerparticipatie Wijchen, binnen vier weken ter kennisname aan het college gebracht.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan het college met redenen omkleed afzien van het vragen van advies; de seniorenraad wordt via het Platform Burgerparticipatie Wijchen ter zake schriftelijk geïnformeerd.

 • 5.

  Het college kan voorstellen vertrouwelijk voorleggen aan de seniorenraad.

 • 6.

  Indien het college afwijkt van het uitgebrachte advies van de seniorenraad, stellen zij de seniorenraad daarvan gemotiveerd schriftelijk in kennis. Indien dit een door het college gevraagd advies betreft verloopt dit via het Platform Burgerparticipatie Wijchen.

Artikel 7 Vergaderingen en vergaderorde

 • 1.

  De seniorenraad vergadert tenminste 4 maal per jaar of zoveel meer dan waartoe hij besluit.

 • 2.

  De vergaderingen zijn als regel openbaar.

 • 3.

  Indien het college een voorstel vertrouwelijk voorlegt, zoals bedoeld in artikel 6 lid 5, wordt een besloten vergadering gehouden..

 • 4.

  Op verzoek van burgemeester en wethouders kan een vergadering worden bijeen geroepen.

 • 5.

  Een vergadering als bedoeld in het tweede en derde lid wordt tenminste twee weken voor het plaatsvinden van de vergadering bekend gemaakt.

 • 6.

  De gemeente kan bij het Dagelijks Bestuur onderwerpen aandragen voor de vergaderingen als bedoeld in lid 1.

 • 7.

  De gemeente benoemt een contactpersoon in de ambtelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het ouderenbeleid. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente voor de seniorenraad.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1.

  Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen (de helft plus één). Daarbij worden minderheidsstandpunten vermeld met aantallen.

 • 2.

  De leden van de seniorenraad hebben ieder één stem.

 • 3.

  Voor een geldige stemming is de aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal benoemde leden vereist.

 • 4.

  Nadere regels over de besluitvormingsprocedure worden door de seniorenraad vastgelegd in een door het college vast te stellen huishoudelijk reglement.

Artikel 9 Dagelijks bestuur

 • 1.

  De seniorenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur van de seniorenraad.

 • 2.

  De seniorenraad regelt in een door het college vast te stellen huishoudelijk reglement de benoeming van de plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend penningmeester.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur stelt de agenda op voor de vergaderingen zoals bedoeld in artikel 7, lid 1.

 • 4.

  De voorzitter nodigt de leden van de seniorenraad uit voor de vergaderingen zoals bedoeld in artikel 7, lid 1.

Artikel 10 Subsidie

De verlening en vaststelling van de subsidie aan de seniorenraad geschiedt op basis van de geldende gemeentelijke subsidieregelingen.

Artikel 11 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, besluit het college.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening seniorenraad”

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 juni 2008.

De voorzitter, de griffier,

Toelichting verordening seniorenraad

Artikel 1

Deze verordening komt voort uit de wens om een, in principe, groot aantal partijen nauwer met elkaar te laten samenwerken in hun rol naar de gemeente, zonder dat hun herkenbaarheid en autonomie daarbij verloren gaat. In deze verordening wordt daaraan invulling gegeven via het Platform Burgerparticipatie Wijchen (PBW). Dit platform is een samenwerkingsverband van minimaal drie partijen: de cliëntenraad Wet werk en bijstand (WWB), de cliëntenraad integraal gehandicaptenbeleid Wijchen (CIGW) en de seniorenraad die in deze verordening wordt geregeld. Via dit samenwerkingsverband kan het adviesproces richting de gemeente efficiënter worden ingezet en kan men van elkaars deskundigheid gebruik maken, zodat beleidsvoornemens die verschillende doelgroepen raken integraal van advies voorzien kunnen worden. Het is de intentie van de deelnemende partijen om te bezien of meer organisaties hier (structureel of per onderwerp) bij betrokken willen worden (o.a. leefbaarheidsgroepen, Jongerenraad).

Het PBW is een samenwerkingsverband dat volledig onder de verantwoordelijkheid en het beheer van de betrokken partijen valt. In de verordening is dan ook slechts aangegeven op welke wijze de gemeente met het platform in aanraking komt. Het is aan de aan dit platform deelnemende partijen om nader vorm te geven aan de werking en de inhoud en de mate waarin men dit wil uitbouwen. Het is ook een uitdrukkelijke wens van deze partijen dat er geen orgaan “boven hen” wordt gecreëerd, maar dat zij aan hun onderlinge samenwerking en die met mogelijke andere partijen zelfstandig vorm kunnen geven. De gemeente heeft slechts met de resultaten hiervan van doen, zoals neergelegd in artikel 6. Daarnaast heeft de seniorenraad de taak om, samen met de andere deelnemende partijen, dit platform in stand te houden (artikel 5, lid 4 en artikel 3, lid 7).

De wijze waarop de verhouding tussen gemeente, platform en seniorenraad in deze verordening is geregeld zal ook terug moeten komen in de verordeningen die ten grondslag liggen aan de cliëntenraad WWB en het CIGW.

Artikel 2

De gemeentewet spreekt niet van cliëntenraden maar van commissies (artikel 84) die worden ingesteld.

Artikel 3

Met de leeftijdsgrens wordt aangesloten bij de algemeen in Wijchen gebruikte grens van 55 jaar (o.a. vierjaren beleidsplan Wmo ‘Werken aan meedoen’, de deelverordening ouderenbonden). Wij achten dit een gerechtvaardigd leeftijdsonderscheid aangezien ook de belangenorganisaties zelf voor hun organisatie van of dienstverlening naar ouderen leeftijdsgrenzen stellen [1]. Om onzuivere belangenverstrengeling te voorkomen worden in lid 3 van dit artikel een aantal nadere criteria gesteld aan leden van de seniorenraad.

In lid 5 van dit artikel wordt een onderscheid gemaakt naar leden die worden voorgedragen door maatschappelijke organisaties en leden op persoonlijke titel. Onder maatschappelijke organisaties worden hier organisaties verstaan die direct of indirect deel uit maken van het dagelijkse leven van ouderen in Wijchen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan plaatselijke vertegenwoordigers van de unie KBO of een vakcentrale. Voor de overige drie zetels draagt de seniorenraad zelf kandidaten aan.

Artikel 4

Geen nadere uitleg noodzakelijk.

Artikel 5

De seniorenraad heeft twee hoofdtaken: één op inhoudelijk terrein (het adviseren van het college op beleidsonderwerpen die ouderen raken) en één die het integrale karakter van burger-, c.q. cliëntenparticipatie moet bewaken: het in stand houden van het platform.

Vanzelfsprekend spreekt een seniorenraad zich, richting het college, niet uit over individuele problematiek.

Artikel 6

In de verordening wordt niet geregeld hoe de seniorenraad de samenwerking met andere partijen uit PBW precies inhoud geeft, maar wel dat er bij het uitbrengen van een door het college gevraagd advies afstemming is geweest in het platform. Het staat de seniorenraad overigens vrij om buiten het PBW om een ‘ongevraagd’ advies aan het college uit te brengen.

Artikel 7, 8 en 9

Geen nadere uitleg noodzakelijk.

Artikel 10

De gemeente faciliteert de seniorenraad in de uitvoering van haar taken zoals deze in deze verordening zijn vastgelegd, zowel materieel (vergaderruimte, verzending post e.d.) als financieel. De wijze waarop de gemeente subsidies toekent wordt dit jaar vastgelegd in een aantal (vernieuwde) regelingen, waarin is uitgewerkt voor wat voor activiteiten c.q. organisaties welk type subsidie wordt toegekend. Voor deze verordening volstaat het om hier naar te verwijzen.

Het uitkeren van presentiegelden aan leden van de seniorenraad dient in het huishoudelijk reglement geregeld te worden.

 

 

Voetnoot

 

[1]

De Unie KBO hanteert voor haar lidmaatschap als leeftijdsgrens 50 jaar; de CNV kent een contributieverlaging voor 65+ en een speciale informatielijn voor deze groep; de FNV organiseert diverse acties voor 65+ en onderzoekt de mogelijkheden om de ouderenbond ANBO in haar organisatie op te nemen