Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Wijchen
CiteertitelVerordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Wijchen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2010nieuwe regeling

29-04-2010

Wegwijs; 26-05-2010

1.752.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Wijchen

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op afspraak op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 1.

  Op de gemeentelijke site is een doorverwijzing naar de antidiscriminatievoorziening opgenomen.

 • 2.

  De centrale balie van de gemeente en vraagwijzer beschikken over foldermateriaal van de antidiscriminatievoorziening, wat zichtbaar wordt gepresenteerd.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers direct doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 4.

  De antidiscriminatievoorziening biedt de klager de mogelijkheid om het eerste gesprek plaats te laten vinden op een locatie in de betreffende gemeente. De gemeente stelt op verzoek van de antidiscriminatievoorziening een ruimte in het gemeentehuis of vraagwijzer ter beschikking.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na publicatie.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: ‘Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Wijchen’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 29 april 2010.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WIJCHEN,

De griffier, De burgemeester,

Toelichting

Algemeen

Artikel 1 van de wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen legt het college van burgemeester en wethouders op om toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening.

In artikel 2, tweede lid, van de wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen wordt opgedragen dat de gemeenteraad stelt “met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze wet bij verordening regels vast omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a.” De wet is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.

De wet is nader ingevuld met een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 16 september 2009, het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Het besluit is als bijlage toegevoegd aan deze verordening.

Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze verordening beknopt blijven.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 2

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 3

Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: “Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorziening gewaarborgd”. Ook op de verantwoordelijkheid met de omgang met gegevens zal worden toegezien.

De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingprotocol waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. Ook moet worden aangegeven hoe vaak van behandelaars wordt verwacht aan een opleiding deel te nemen. Het landelijke expertisebureau kan de opleidingen en cursussen verzorgen.

De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet- fysiek kan melden.

De mogelijkheid om zich fysiek op locatie te kunnen melden betekent tevens dat een burger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn waar hij of zij terecht kan om te melden. De gemeente draagt zorg voor een locatie binnen de gemeente waar de medewerker van de antidiscriminatievoorziening met de klager in gesprek kan gaan (zie ook de toelichting bij artikel 5).

Bij niet-fysiek wordt verstaan dat de mogelijkheid bestaat voor de burger via sms, telefoon (0900 landelijk en 0900 ADV), brief of email om de klacht te melden of in te dienen.

Ook hier geldt dat op de gemeente een zorgplicht rust om ervoor zorg te dragen dat burgers kennis kunnen nemen van deze mogelijkheden.

Artikel 4

Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: “De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”.

Artikel 5

De wet vermeldt dat de antidiscriminatievoorziening zich in de leefomgeving van burgers moet bevinden. De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar op een praktische wijze invulling aan te geven. De voorziening hoeft dan ook niet in de gemeente zelf aanwezig te zijn. Gemeente Wijchen sluit zich aan bij de (bestaande) regionale antidiscriminatiewetvoorziening “Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid”. Desgewenst komt een medewerker van de antidiscriminatiewetvoorziening naar de gemeente voor een eerste gesprek met de klager. Op verzoek stelt de gemeente hiervoor een ruimte beschikbaar. Om de laagdrempeligheid te waarborgen, staat er een link op de gemeentelijke website en is er foldermateriaal beschikbaar bij de centrale balie en bij Vraagwijzer. Medewerkers van de centrale balie en vraagwijzer vormen het front-office en hebben een doorgeleidingsfunctie naar het Bureau Gelijke Behandeling Zuid. In de wet is uitdrukkelijk aangegeven dat de antidiscriminatievoorziening onafhankelijk is en op geen enkele wijze onder het gezag van de (gemeentelijke) overheid kan vallen. Het gemeentelijk loket kan dan ook op geen enkele manier in de plaats treden van de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 7

Deze bepaling behoeft geen toelichting.