Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Privacyreglement GBA gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement GBA gemeente Wijchen
CiteertitelPrivacyreglement GBA gemeente Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen, vervalt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens welke de grondslag vormde voor de Verordening GBA. Deze regeling was gebaseerd op de Verordening GBA.

Vindplaats publicatie inwerkingtredingsbesluit: Stb. 2013/494

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
 2. Wet bescherming persoonsgegevens 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-200906-01-2014nieuwe regeling

15-12-2009

Wegwijs; Onbekend

06/6497

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement GBA gemeente Wijchen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

besluiten:

Het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Wijchen vast te stellen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de manager Publiekszaken.

 • 2.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie;

Artikel 3 Authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan alle binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de bevolkingsadministratie

 • 1.

  Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

  • a.

   de beheerder en de door hem aangewezen medewerkers van het cluster Burgerzaken;

  • b.

   voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in Bijlage 1 bij dit reglement vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 • 2.

  De in bijlage 1 genoemde binnengemeentelijke afnemers hebben rechtstreekse toegang tot de in die bijlage vermelde gegevens. Zij mogen deze gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de hun bij wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

 • 3.

  Zij hebben de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te volgen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in Bijlage 2 vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de in die tabel aangegeven gegevens systematisch verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verband brengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in Bijlage 3 beheerders van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 7 Telefonische verzoeken om gegevensverstrekking

Aan buitengemeentelijke afnemers, verplichte derden, als bedoeld in artikel 98 van de wet, en andere gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, inlichtingen verstrekt.

Artikel 8 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in Bijlage 4 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens van andere gemeenten of de GBA-V, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan;

 • 3.

  De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een melding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het Besluit.

 • 4.

  In bijlage 5 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangegeven wordt welke gegevens het betreft.

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het vastgestelde Informatiebeveiligingsplan.

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement GBA gemeente Wijchen”.

 • 2.

  Het reglement ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

de secretaris, de burgemeester,

de heer drs. J.W.M. van der Knaap de heer G.H.W. Noordewier

BIJLAGE 1

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid

De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Wijchen hebben rechtstreekse toegang tot de basisadministratie:

Organisatie onderdeel

Wettelijk kader

Gegevensset

Burgerzaken zelf

Wet GBA, Kieswet, Besluit Burgerlijke Stand, Burgerlijk wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wet op de lijkbezorging, Wet justitiële documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen. Toekennen van onderscheidingen en huwelijksjubilarissen. Wet 29/09/1815 Instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw Wet 29/9/1815 instelling van de Orde van Oranje-Nassau en het Besluit van 10 mei 1995, nadere regels Orde van de Nederlandse Leeuw. Verordening lijkbezorgingsrechten Wet ramopen en zware ongevallen,CRIB Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en artikel 95 Gemeentewet

Alle gegevens op PL en verwijsgegevens

Afdeling Publiekszaken, cluster Vraagwijzer

WMO, Art 2 Wet voorzieningen gehandicapten en Verordening voorziening gemeente Wijchen.

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens,reisdocumentgegevens en verblijfstitel

Afdeling Publiekszaken, cluster informatiecentrum

BW, besluit gevonden voorwerpen

Persoonsgegevens. huwelijksgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens

Afdeling Bouwen en Leefomgeving

Gemeentelijke WOZ verordening, Woningwet, BW, APV,Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen,WABO

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens,reisdocumentgegevens en verblijfstitel.

Afdeling Welzijn en Onderwijs

Artikel 19 van de Leerplichtwet en artikel 3 van de Leerplichtregeling 1995, artikel 2 en 22 Leerplichtwet, Wet inburgering

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens,reisdocumentgegevens en verblijfstitel.

Afdeling Sociale Zaken

Wet Werk en Bijstand Wet inburgering

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens,reisdocumentgegevens en verblijfstitel.

Medewerkers van het instituut Bijzonder Onderzoek t.b.v. fraudebestrijding (onderdeel van Sociale Zaken)

BW

Persoonsgegevens, ouders, nationaliteit, overlijden, verblijfplaatsgegevens, kindgegevens, verblijfstitelgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Ruimtelijke Ordening, Milieu en Economie

Wet milieubeheer, Wet verontreiniging Oppervlaktewater, Woningwet Ter uitvoering van opgedragen taken

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens,reisdocumentgegevens en verblijfstitel

Afdeling Financiën

Gemeentelijke WOZ verordening, BW, Titel IV, Hoofdstuk XV Gemeentewet, Invorderingswet, Wet milieubeheer

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens, verwijsgegevens

Afdeling Facilitaire zaken

Ter uitvoering van de opgedragen taken, postregistratie Artikel 15,derde lid, Archiefwet 1995

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling BMO

Ter uitvoering van de opgedragen taken

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens en verwijsgegevens

De uitvoeringsorganisatie als bedoeld in de Gemeenschappelijke regeling, Gemeenschappelijk Belastingkantoor BHW, die organisatorisch is ondergebracht bij de gemeente Beuningen

Gemeentelijke WOZ verordening, BW, Titel IV, Hoofdstuk XV Gemeentewet, Invorderingswet, Wet milieubeheer

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens, verwijsgegevens,

Systeembeheer

Het waarborgen van een juiste werking van de computer, het netwerk en de applicaties

Toegang tot alle in het systeem aanwezige gegevens.

De verantwoordelijke (= het College van B&W) kan, indien noodzakelijk nadere aanwijzingen geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Alle binnengemeentelijke afnemers beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

BIJLAGE 2

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de GBA

Wie

Waarvoor

Gegevensset

Afdeling Publiekszaken

Vraagwijzer

Mutatiegegevens: emigraties, overlijden, binnenverhuizingen, vertrek van personen ouder dan 60 jaar.

Afdeling Sociale Zaken

Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers.

Mutatiegegevens: vestigingen uit buitenland niet Nederlandse personen van 12 jaar en ouder.

Afdeling Financiën

Uitvoering belastingwetgeving.

Mutatiegegevens: binnenverhuizingen, vestigingen, emigraties, vertrekken, overlijden, huwelijken- en geregistreerde partnerschappen, geslachtsnaamwijzigingen.

Griffie

Project te gast bij de raad

Een willekeurige trekking uit de GBA van 10 personen iedere raadscyclus; 2 keer per jaar een trekking van een specifieke doelgroep bijvoorbeeld ouderen of jongeren, naw-gegevens

Regiopolitie Wijchen

Documentatiedienst

Mutatiegegevens: vestigingen, binnenverhuizingen, vertrekken, emigraties en overlijden van personen van 16 jaar en ouder.

BIJLAGE 3

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waaraan, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, gegevens worden verstrekt.

Wie

Waarvoor

Gegevensset

 

 

 

DDS (basisregistratie)

Verschillende wettelijk taken

persoonsgegevens, burgerlijke staat gegevens, nationaliteitsgegevens, huwelijksgegevens, overlijdensgegevens, de indicatie geheimhouding van gegevens, adresgegevens , verblijfstitelgegevens en verwijsgegevens.

Afdeling Welzijn onderwijs

Koppelen van de leerlingenadministratie

Persoonsgegevens, oudergegevens. huwelijksgegevens, kindgegevens, overlijdensgegevens,verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens,reisdocumentgegevens en verblijfstitel.

Afdeling Openbare werken

Koppelen geautomatiseerd meldingen registratieprogramma

Persoonsgegevens, verblijfplaatsgegevens,verwijsgegevens

BIJLAGE 4

Lijst van vrije derden waaraan gegevens worden verstrekt.

Wie

Waarvoor

Welke categorie

Welke gegevens

Geheimhouding

Leges

Basis

Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente)

Voor de bijhouding van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse EU-overheden

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Buitenlandse niet EU-overheden (met passend beschermingsniveau Art. 76 WBP) www.cbpweb.nl

Ter uitvoering van de opgedragen taken en er moet sprake zijn van een Nederlands publiek belang! Advies: toestemming burger vragen.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA Art. 76 WBP

Buitenlandse vertegenwoordigingen hier te lande

Ter uitvoering van de opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kerken (niet zijnde de SILA)

Voor het bijhouden van de ledenadministratie

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijvoorbeeld een stichting)

Voor de aan deze organisatie opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Natuurlijke personen

Vooraf schriftelijke toestemming betrokkene (persoon/gezaghouder)

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Pensioenfondsen

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja[1]

Art. 100 Wet GBA

Reclassering/verslaafden-zorg

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Thuiszorgorganisaties

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of filantropisch doel

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Woningbouwverenigin-gen/woningcorporaties

Ten behoeve van de bijhouding van de huurdersadministratie en de woningtoewijzing

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

Ziekenhuizen

Voor het uitoefenen van patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en het innen van rekeningen ivm die zorg

Vrije derde

Maximaal de gegevens genoemd in art. 100, lid 2 Wet GBA

Mogelijk

Ja

Art. 100 Wet GBA

BIJLAGE 5

Lijst van binnengemeentelijke afnemers, die zijn aangewezen tevens mededeling te doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn.

Organisatieonderdeel

Gegevens

Alle afdelingen

Paspoort, kiesrecht en andere administratieve gegevens