Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregels Subsidie klimaataanpak eigen woningen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Subsidie klimaataanpak eigen woningen 2011
CiteertitelBeleidsregels Subsidie klimaataanpak eigen woningen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling heeft terugwerkende kracht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-201101-01-201106-06-2013nieuwe regeling

05-04-2011

Wegwijs, 17-08-2011

11/2686

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Subsidie klimaataanpak eigen woningen 2011

 

 

Artikel 1. Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W;

 • c.

  eigenaar-bewoner: eigenaar van een woning die deze zelf bewoont volgens de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens;

 • d.

  gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Gelderland.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie kan slechts worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Wijchen.

Artikel 3. Subsidiabele activiteit

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning, die wordt bewoond door de eigenaar-bewoner.

 • 2.

  De loonkosten van de maatregelen door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn niet subsidiabel.

Artikel 4. Weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen;

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd voor zover voor een woning meer dan een maal subsidie wordt gevraagd voor deze regeling.

Artikel 5. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

   • 1

    door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

   • 2

    door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

 • 2

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 3

  de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,-;

 • 4

  de woning heeft een woonbestemming volgens het bestemmingsplan;

 • 5

  de werkzaamheden zijn uitgevoerd na 1 januari 2011.

Artikel 6. Subsidieplafond en behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Het subsidieplafond voor 2011 komt overeen met het bedrag dat door gedeputeerde staten voor deze jaren wordt toegekend op de aanvraag van burgemeester en wethouders voor het doel van deze regeling.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Later ingekomen aanvragen die tot overschrijding van het subsidieplafond zouden leiden worden geweigerd.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

 • 4.

  Een aanvraag wordt getoetst aan het subsidieplafond dat geldt voor het jaar waarin het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag valt.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500, - per woning.

Artikel 8. Aanvraag subsidieverlening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een aanvraagformulier vast voor de aanvraag tot subsidieverlening. Op het aanvraagformulier is vermeld welke bijkomende stukken moeten worden verstrekt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na het tijdstip van binnenkomst op de aanvraag.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid beslissen burgemeester en wethouders binnen 4 weken na de toekenning van het voor deze regeling bestemde bedrag, indien binnen 4 weken na het tijdstip van binnenkomst van een aanvraag het bedrag voor het betreffende jaar nog niet is toegekend door gedeputeerde staten.

Artikel 9. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidievertrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

Artikel 10. Bij subsidieverlening te bepalen termijn voor subsidievaststelling

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij de subsidieverlening bepalen dat de aanvrager binnen 6 maanden na het besluit tot subsidieverlening een aanvraag tot subsidievaststelling indient.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een andere dan de in het eerste lid genoemde termijn stellen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

Artikel 11. Subsidievaststelling

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een aanvraagformulier vast voor de aanvraag tot subsidievaststelling. Op het aanvraagformulier is vermeld welke bijkomende stukken moeten worden verstrekt.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.

Artikel 11. Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 14. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Beleidsregels subsidie klimaataanpak eigen woningen 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeesters en Wethouders van .

De voorzitter, De secretaris,

G.H.W. Noordewier J.W.M. van der Knaap