Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanwijzingsbesluit Stationsgebied Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Stationsgebied Wijchen
CiteertitelAanwijzingsbesluit Stationsgebied Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageSituatietekening behorend bij besluit stationsgebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 5:12, lid 1 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-201221-01-2020nieuwe regeling

04-06-2012

Wegwijs, 20-06-2012

12/4237

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Stationsgebied Wijchen

Aanwijzingsbesluit Stationsgebied Wijchen (op grond van artikel 5:12 lid 1 en lid 3 Apv) met betrekking tot:

- het plaatsen van (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen;

- de maximale stallingsduur in openbare (brom)fietsenstallingsgebieden.

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen;

gelet op het bepaalde in artikel 5:12, eerste en derde lid van de Algemene plaatselijke verordening;

overwegende:

 • -

  dat het om te voorkomen dat er overlast en hinder ontstaat door buiten de stallingen geplaatste (brom)fietsen gewenst is het stationsgebied aan te wijzen als gebied waar het verbod geldt om (brom)fietsen buiten de daarvoor aangewezen stallingsvoorzieningen te plaatsen;

 • -

  dat het in het belang van het beheer van de openbare ruimte gewenst is het stationsgebied aan te wijzen als gebied waar het verbod geldt om (brom)fietsen langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen.

 • -

  dat hiermee wordt beoogd de verblijfskwaliteit van deze omgeving te verhogen en mogelijke belemmeringen voor het verkeer te voorkomen;

 • -

  dat hiermee wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van de stalling.

Aanwijzingsbesluit Stationsgebied Wijchen (op grond van artikel 5:12 lid 1 en lid 3 Apv) met betrekking tot:

Besluit vast te stellen

- het plaatsen van (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen;

- de maximale stallingsduur in openbare (brom)fietsenstallingsgebieden.

Artikel 1

Het stationsgebied Wijchen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, wordt aangewezen als gebied waar het verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

Artikel 2

Het stationsgebied Wijchen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening, wordt aangewezen als openbare (brom)fietsenstallingsgebied waar het verboden is een (brom)fiets langer dan 28 dagen onafgebroken te stallen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie. Op die datum wordt het eerder genomen aanwijzingsbesluit op grond van dit artikel, vastgesteld op 20 december 2011, ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 juni 2012

De burgemeester secretaris

G.H.W. Noordewierdrs J.W.M. van der Knaap