Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Het vellen van houtopstanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet vellen van houtopstanden
CiteertitelBeleidsregels Vellen van houtopstanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageWaardevolle bomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is op de eerste dag na publicatie.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-201401-08-2014nieuwe regeling

01-07-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-54183.html

14/3970

Tekst van de regeling

Intitulé

Het vellen van houtopstanden

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen, gelet op artikel 4:11 Apv,

besluit

de beleidsregels Het vellen van houtopstanden vast te stellen:

HET VELLEN VAN HOUTOPSTANDEN

Het vellen van houtopstand (zoals bomen) is aan regels gebonden. Deze regelgeving is opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Hierin staat onder andere omschreven dat voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning nodig is. Hierna te noemen kapvergunning.

1. Waardevolle bomen

1.1 Waarom zijn bomen waardevol?

De dorpskernen van de gemeente Wijchen kenmerken zich door hun groene karakter. Bomen dragen bij aan een leefbare omgeving en de gezondheid van mensen. Ze verhogen bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en zorgen voor geleiding van het verkeer. Deze kwaliteiten wil de gemeente graag behouden.

Een boom moet aan de basisvoorwaarden en aan minimaal één van de aanvullende voorwaarden voldoen om als ‘waardevolle boom’ te worden gewaardeerd.

1.2 Basisvoorwaarden waardevolle boom

 • a.

  Leeftijd

 • De leeftijd van de boom is minimaal 50 jaar. Een uitzondering kan gemaakt worden voor bomen die voldoen aan de aanvullende voorwaarden m.b.t. cultuurhistorie of dendrologie.

 • b.

  Vitaliteit / conditie

 • De boom mag niet in een onherstelbaar slechte conditie verkeren (d.w.z. de boom moet in beginsel weer in een redelijke conditie te brengen zijn). Volledig verval van de boom mag niet binnen tien jaar te verwachten zijn.

1.3 Aanvullende voorwaarden waardevolle boom

 • a.

  Beeldbepalend

 • De boom is door zijn verschijning beeldbepalend. Dit is het geval wanneer:

  • De boom voor minimaal 50% zichtbaar is vanaf publiek toegankelijke ruimten;

  • De boom onderdeel is van het geldende landschapsontwikkelingsplan.

 • b.

  Cultuurhistorische waarde

  • Herdenkingsboom: geplant ter gelegenheid van een belangrijke (lokale) gebeurtenis bijvoorbeeld geboorte of huwelijk van een prins(es) of geplant in geboortebos;

  • Markeringsboom: geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied of bakenbomen;

  • Kruis- of kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken;

  • Bijzondere snoeivorm: bijvoorbeeld kunstsnoeivorm;

  • Fruitbomen: aangeplant in een fruitgaard of bij boerderijen bijvoorbeeld hoogstamperenboom of -appelboom.

 • c.

  Dendrologische waarde

  • De boom is van een zeldzame soort of variëteit die gemeentelijk of landelijk weinig voorkomt;

  • De boom heeft een bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken bijvoorbeeld meerstammig.

 • d.

  Ecologische waarde

 • De boom heeft betekenis doordat er zeldzame planten of dieren in leven, bijvoorbeeld vleermuizen of uilen.

 • e.

  Wetenschappelijke waarde

 • De

  boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenbank).

 • f.

  Zeldzaamheid

 • De boom is de dikste, oudste of hoogste in de gemeente, regio, provincie of land.

N.B.: bomen die ter vervanging van een waardevolle boom worden geplant, kunnen direct op de lijst worden geplaatst. Bepalend hiervoor is of het voor een aanvullende voorwaarde een gemis is wanneer er op die plek geen boom terug komt. De nieuwe boom moet op termijn ook over voldoende groeiruimte kunnen beschikken.

1.4 Lijst van waardevolle bomen

De waardevolle bomenlijst is tot stand gekomen op basis van bovenstaande en op basis van locatie en eigendom. Boom of bomen in particuliere tuinen* van bestaande woningen welke geen onderdeel uitmaken van monumenten zijn niet opgenomen op deze lijst. Omdat waardevolle bomen soms toch gekapt moeten worden, kunnen er ieder jaar kleine wijzigingen zijn op de lijst. Indien nodig wordt de lijst jaarlijks aangepast en vastgesteld door het college.

(* particuliere tuin: siertuin die een directe relatie heeft met het particuliere woonhuis en qua gebruik gekoppeld is aan de woonfunctie)

1.5 Duurzaam behoud van waardevolle bomen

Als een boom of bomen op de lijst van waardevolle bomen staat/staan, zijn daar de volgende regels aan verbonden:

 • De waardevolle boom dient duurzaam in stand te worden gehouden door degelijk onderhoud en controle.

 • Het zodanig snoeien van de boom dat de vorm van de boom sterk verandert (bijvoorbeeld kandelaberen), is niet toegestaan. Een eventuele toestemming kan via een kapvergunning worden aangevraagd.

 • De waardevolle boom is kapvergunningsplichtig. Een kapvergunning wordt slechts verleend als:

  • -

   de vitaliteit van de boom zo slecht is, dat instandhouding niet langer verantwoord is om letsel of schade te voorkomen;

  • -

   een zwaarwegend maatschappelijk belang zwaarder weegt dan het belang van het behoud van de boom.

 • Voor veranderingen in de buurt van een waardevolle boom, zoals bouw- of graafwerkzaamheden, dient een aanlegvergunning te worden aangevraagd.

 • Bij de uitvoering van werkzaamheden onder of nabij waardevolle bomen dienen de bomen beschermd te worden volgens de poster 'Boombescherming op bouwlocaties' van de Vereniging Stadswerk.

2. Procedure kapvergunning en kapmelding

2.1 Procedure kapvergunning

Waardevolle houtopstand is kapvergunningsplichtig. Sinds 2012 is voor het kappen van waardevolle houtopstand een omgevingsvergunning, activiteit vellen van een houtopstand nodig. Aanvragen kunnen worden ingediend via www.omgevingsloket.nl. Pas na het verstrijken van de bezwaartermijn zonder dat er binnen die termijn bezwaren zijn ingediend is een verleende vergunning onherroepelijk en kan de aanvrager zonder risico overgaan tot kap.

2.2 Procedure kapmelding

Bij een kapmelding wordt de voorgenomen kap maximaal 3 maanden voor de geplande kapwerkzaamheden bij de gemeente afdeling Openbare Werken, groenbeheer gemeld via het kapmeldingsformulier. De kapmelding wordt vervolgens bekendgemaakt via de gemeentelijke website en de Wegwijs. Hierna start een reactietermijn van vier weken voor bewoners om op deze voorgenomen kap te kunnen reageren. Zijn er na vier weken geen reacties van omwonenden op de voorgenomen kap ontvangen, dan mag men de houtopstand kappen. Als er reacties van omwonenden ontvangen zijn, wordt beoordeeld of deze reacties aanleiding vormen om alsnog van de voorgenomen kap af te zien.

2.3 Procedure noodkap

In het geval zich de noodzaak tot onmiddellijke kap voordoet, kan het bevoegd gezag toestemming geven tot noodkap. De manager Openbare Werken, Ruimte Milieu en Economie is gemandateerd tot het besluit noodkap. Omwonenden worden zo mogelijk vooraf op de hoogte gebracht van de noodkap. Van noodkap is sprake indien sprake is van een dode/terminale/onstabiele boom die direct gevaar oplevert voor bebouwing, bewoners, gebruikers van het perceel of weggebruikers.

Wanneer kap wel op korte termijn moet plaatsvinden, maar geen sprake is van gevaarzetting die onmiddellijke kap nodig maakt, is geen sprake van noodkap maar kan op basis van artikel 6.2 Wabo wel een versnelde procedure plaatsvinden, waarbij het besluit direct na bekendmaking in werking treedt. Deze versnelde procedure moet worden voorafgegaan door een schriftelijke bekendmaking.

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om houtopstand die wegens ziekte besmettingsgevaar oplevert.

3. Beoordeling aanvraag kapvergunning en kapmelding

Bij de beoordeling van een kapvergunning of kapmelding wordt getoetst op de weigeringsgronden die in de Apv staan. Daarbij gaat het met name om de afweging boombehoud. Daarnaast worden de volgende verwijderingsbelangen bij de besluitvorming betrokken indien een boom er korter dan 20 jaar:

Beoordeling op verwijderingsbelangen:

 • a.

  Schade die de boom veroorzaakt.

  • De boom veroorzaakt schade aan hoofdgebouw (gevel/fundering/riool) door wortels, worteldruk of takken.

  • De boom veroorzaakt lichte schade aan hoofdgebouw (dak/dakgoot/mos) door takken, vrucht-/zaadval of schaduw.

  • De boom veroorzaakt schade aan schuur/bestrating/omheining/etc. door wortels.

 • b.

  Afstand boom van object (woning of schuur).*

  • De boom staat op minder dan twee meter van woning of bijgebouw.

  • De boom staat op twee tot vijf meter van woning of bijgebouw.

  • De boom staat op vijf tot tien meter van woning of bijgebouw.

 • (* hierbij geldt dat woning of bijgebouw er langer staat dan de boom)

 • c.

  Schaduw overlast.

  • Standplaats boom t.o.v. object is Zuid, Zuidwest of West.

  • Standplaats boom t.o.v. object is Oost of Zuidoost

  • Standplaats boom t.o.v. object is Noord, Noordwest of Noordoost

 • d.

  Periode van overlast, bijv. seizoensgebonden overlast.

  • Overlast van de boom wordt het gehele jaar ervaren in de vorm van overlast genoemd onder a of c.

  • Overlast van de boom wordt seizoensgebonden ervaren in de vorm van blad-, zaad- of vruchtval of schaduw.

  • Overlast van de boom wordt enkele weken ervaren in de vorm van blad-, zaad- of vruchtval.

 • e.

  Uren overlast per dag, bijv. bij zon

  • De overlast wordt meer dan tien uur per dag ervaren in de vorm van overlast genoemd onder c of d.

  • De overlast wordt tien tot vijf uur per dag ervaren in de vorm van overlast genoemd onder c of d.

  • De overlast wordt vijf tot twee uur per dag ervaren in de vorm van overlast genoemd onder c of d.

 • f.

  Waardering overige verwijderingsbelangen, zoals allergie of vrucht-/zaadval*

  • De bloeiwijzen of zaden geven allergische klachten.

  • Overlast wordt ervaren door zaad-/vruchtval in de vorm van schade aan carport of auto op eigen terrein.

Bij bovenstaande punten weegt de eerst genoemde meting zwaarder dan de laatst genoemde, bijvoorbeeld afstand tot woning minder dan twee meter weegt zwaarder dan afstand tot woning twee tot vijf meter met uitzondering van onder f genoemde verwijderingsbelangen.

Beoordeling op conditie en vitaliteit

Naast een kapverzoek voor verwijdering van een boom als gevolg van overlast kan een aanvraag kapvergunning of kapmelding voortkomen uit beheermaatregelen. Bij de boom wordt dan een VTA-controle (Visual Tree Assesment) uitgevoerd. Dit betekent dat de boom beoordeeld wordt op vitaliteit en eventueel aanwezige gebreken en risico’s. Daarvoor wordt het boombeoordelingsformulier gebruikt.

Naast kappen vanwege beheermaatregelen of overlast kan een kapverzoek komen vanwege de realisatie van ontwikkelingsplannen. Daarbij dient dan een afweging gemaakt te worden voor behoud of verwijdering van de boom/bomen op basis van het kapbeleid en het Groenstructuurplan Wijchen.

4. Overige regelgeving en herplant

4.1 Bestemmingsplan

Waardevolle bomen zijn opgenomen in meeste bestemmingsplannen. Hierdoor worden de bomen en hun directe omgeving beschermd tegen bouwactiviteiten en graafwerkzaamheden. Voor werkzaamheden onder of nabij waardevolle bomen is een omgevingsvergunning activiteit ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’ nodig (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).

4.2 Flora- en faunawet

Bij het kappen van houtopstanden is ook de Flora- en faunawet van toepassing.

 • Kapactiviteiten mogen niet schadelijk zijn voor de in de Flora- en faunawet beschermde dieren en planten.

 • Bij de uitvoering van kapwerkzaamheden is versie 2.0 van de Gedragscode Flora- en Faunawet, Bestendig beheer groenvoorzieningen van toepassing.

Indien schade bij (kap)werkzaamheden niet te voorkomen is, mogen activiteiten alleen uitgevoerd worden met een ontheffing.

4.3 Boswet

Voor het kappen van bomen en houtopstanden buiten de bebouwde komgrenzen van de Boswet kan het verplicht zijn een melding Boswet te doen. De grenzen Boswet zijn vastgelegd op een kaart, welke te vinden is op www.wijchen.nl. Onder de Boswet valt:

 • Bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen.

 • Alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are.

 • Bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat.

 • Voor het kappen van bomen en houtopstanden buiten de bebouwde komgrenzen van de Boswet kan het verplicht zijn een melding Boswet te doen. (zie kaart grenzen Boswet op www.wijchen.nl)

4.4 Natuurbeschermingswet

In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van specifieke gebieden geregeld. De bepalingen uit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Natuurbeschermingswet verwerkt. In Wijchen bevinden zich echter geen gebieden die zijn aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet.

4.5 Subsidie

Er zijn in de gemeente Wijchen geen subsidiemogelijkheden voor het uitvoeren van onderhoud, onderzoek of maatregelen aan een waardevolle boom in particulier eigendom.

4.6 Plaatsing zonnepanelen

Bij de plaatsing van zonnepanelen dient men rekening te houden met de aanwezige bomen en hun schaduw. Is het rendement te laag, dan moet de conclusie zijn dat plaatsen van zonnepanelen niet zinvol is. De gemeente verwijdert dus in een bestaande situatie geen gemeentelijke bomen ten gunste van zonnepanelen.

5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 augustus 2014.

6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “beleidsregels Vellen van houtopstanden”.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,

De secretaris, De Burgemeester,