Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregel gevaarlijke en hinderlijke honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel gevaarlijke en hinderlijke honden
CiteertitelBeleidsregel gevaarlijke en hinderlijke honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 lid1 
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:25 
 3. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:31 lid 2 
 4. Gemeentewet, art. 160 lid 1 
 5. Gemeentewet, art. 172 lid 2 en 3 
 6. Algemene plaatselijke verordening, art. 2:59

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-201409-04-2016nieuwe regeling

25-11-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-69792.html, 03-12-2014

14.6322

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel gevaarlijke en hinderlijke honden

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op:

besluiten

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGEL GEVAARLIJKE EN HINDERLIJKE HONDEN

Artikel 1 begrippen

 • 1.

  Bijten: van bijten zoals bedoeld in deze beleidsregel is alleen sprake wanneer het bijten lichamelijk letsel bij personen of ernstig letsel bij dieren tot gevolg heeft;

 • 2.

  Hinderlijke hond: Het college acht een hond hinderlijk in de zin van artikel 2:59 Apv, als een hond schade veroorzaakt aan roerende of onroerende zaken danwel een persoon of ander dier bijt, maar daarbij geen sprake is van bijten zoals bedoeld in lid 1;

 • 3.

  Gevaarlijke hond: Het college acht een hond gevaarlijk in de zin van artikel 2:59 Apv, als een hond een persoon of ander dier bijt zoals bedoeld in lid 1.

 • 4.

  Het college acht een hond tevens gevaarlijk in de zin van artikel 2:59 Apv, als een hond meerdere keren binnen een periode van twee jaar een persoon of ander dier bijt, ook als daarbij geen sprake is van letsel zoals bedoeld in artikel 1 lid 1.

Artikel 2 Hinderlijke hond

 • 1.

  Het college kan de eigenaar of houder van een hinderlijke hond een kort aanlijngebod opleggen.

 • 2.

  De maatregel wordt opgelegd voor de duur van 1 jaar.

 • 3.

  De maatregel kan eerder worden opgeheven wanneer de eigenaar/houder aantoont dat het gedrag van de hond structureel is verbeterd.

Artikel 3 Gevaarlijke hond

 • 1.

  Het college kan de eigenaar of houder van een gevaarlijke hond een kort aanlijngebod en een muilkorfgebod opleggen.

 • 2.

  De maatregel wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.

 • 3.

  De maatregel kan worden opgeheven indien de uitslag van een risico-assessment zoals bedoeld in artikel 4 hiertoe aanleiding geeft.

 • 4.

  Wanneer sprake is van bijten met ernstig letsel bij personen of zeer ernstig letsel bij dieren kan de burgemeester in afwijking van lid 1 besluiten tot inbeslagname van de gevaarlijke hond.

 • 5.

  Inbeslagname vindt niet plaats indien de eigenaar/houder vrijwillig afstand doet van de hond.

Artikel 4 risico-assessment

 • 1.

  Een risico-assessment (gedragstest) dient te worden afgenomen door een professionele gedragsbeoordelaar.

 • 2.

  Dit risico-assessment vindt plaats in opdracht en voor rekening van de eigenaar of houder.

Artikel 5 niet nakoming

Aan de eigenaar/houder die zich niet houdt aan een opgelegde maatregel zoals bedoeld in artikel 2 of 3 wordt een boete en/of een last onder dwangsom opgelegd.

Artikel 6 In werking treding.

Deze Beleidsregel gevaarlijke en hinderlijke honden treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Toelichting

Artikel 1

Van ernstig letsel bij andere dieren is geen sprake wanneer diergeneeskundige behandeling niet noodzakelijk is.

Een aanlijngebod en/of muilkorfgebod geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom en dus ook op alle hondenuitlaatvoorzieningen.

Artikel 2

Een eigenaar/houder kan aantonen dat het gedrag van de hond structureel is verbeterd door bewijsstukken te overleggen van (honden)gedragstherapie of gerichte training welke is gevolgd nadat het hinderlijk gedrag heeft plaatsgehad.

Gedragstherapie dient plaats te vinden door een gedragstherapeut die is aangesloten bij Alpha (de vereniging van gedragstherapeuten).

De gedragstherapie of training dient expliciet gericht te zijn op het door de hond vertoonde hinderlijke gedrag.

Artikel 3

Van zeer ernstig letsel bij andere dieren is (in ieder geval) sprake als het bijten levensbedreigend is of leidt tot de dood van het dier.

Inbeslagname zoals bedoeld in artikel 3 kan plaatsvinden op grond van artikel 5:31 lid 2 Awb jo. 172 lid 3 Gemeentewet.

Artikel 4

Een risico-assessment zoals bedoeld in artikel 4 is bijvoorbeeld een MAG-test (maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag), agressietest (zoals ontwikkelt door de universiteit Utrecht) of een TOP-test (Toetsing Op Persoonlijkheid).

Een professionele bedragsbeoordelaar heeft de opleiding tot gedragskeurmeester of gedragsbeoordelaar met succes afgerond en beschikt over (voldoende recente) praktijkervaring, zoals een door de Raad van Beheer op kynologisch gebied Nederland benoemde gedragskeurmeester.

Artikel 5

De boete en de last onder dwangsom kunnen naast elkaar worden opgelegd, omdat de boete gericht is op het verleden (wordt opgelegd vanwege de overtreding die is begaan) en de last onder dwangsom gericht is op de toekomst (voorkomen dat overtreding nogmaals wordt begaan of blijft voortduren).

De boete voor de overtreding zoals genoemd in artikel 5 lid 1 bedraagt minimaal €230,--

Inbeslagname

Wanneer een gevaarlijke hond ondanks het opgelegde kort aanlijn- en muilkorfgebod opnieuw bijt zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, kan de burgemeester de hond in beslag nemen op grond van artikel 172 lid 2 Gemeentewet.