Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015
CiteertitelVerordening marktgelden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt per 1 januari 2015 de Verordening marktgelden 2014.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201401-01-2016nieuwe regeling

11-12-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-76305.html, 17-12-2014

14/6445

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015

De raad van de gemeente Wijchen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2015.

(Verordening marktgelden 2015)

Artikel 1 Begripsbepaling

Standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel op de weekmarkt.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie de in artikel 2 bedoelde standplaats is toegewezen, dan wel degene die de in artikel 2 bedoelde standplaats inneemt.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor vaste standplaatsen € 20,60 per strekkende meter per kwartaal, vermeerderd met € 2,06 indien een luifel bij de standplaats wordt gebruikt, en vermeerderd met € 9,37 indien een auto/cabine bij de standplaats wordt geplaatst.

 • 2.

  Het marktgeld bedraagt voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen € 11,93 per marktdag of gedeelte daarvan.

 • 3.

  Het onder lid 1 bedoelde marktgeld wordt vermeerderd met € 3,65 per vaste standplaats per marktdag voor promotiedoeleinden.

 • 4.

  Voor het gebruik van elektriciteit per dag wordt een bedrag van € 3,65 (exclusief BTW) per aansluiting in rekening gebracht. Dit is alleen van toepassing voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen.

Artikel 5 Heffingstijdvak

 • 1.

  Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.

 • 2.

  Voor vaste standplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen moet het marktgeld worden betaald bij uitreiking van de kennisgeving.

 • 2.

  Voor vaste standplaatsen moet het marktgeld worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2014' van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening marktgelden 2015”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2014,

De voorzitter,

De griffier,