Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanvraagformulier voor een subsidie i.h.k.v. het innovatiefonds leefbaarheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvraagformulier voor een subsidie i.h.k.v. het innovatiefonds leefbaarheid
CiteertitelAanvraagformulier voor een subsidie i.h.k.v. het innovatiefonds leefbaarheid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2015Wijziging

10-02-2015

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-13166.html, 16-02-2015

Onbekend.
17-12-201417-02-2015nieuwe regeling

17-12-2014

zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-76260.html, 17-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvraagformulier voor een subsidie i.h.k.v. het innovatiefonds leefbaarheid

 

 

Aanvraagformulier voor een subsidie i.h.k.v. het innovatiefonds leefbaarheid

1. Gegevens aanvrager

Naam organisatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Rechtsvorm

Adres volgens de Kamer van Koophandel

Doelstelling van de organisatie

Adres accommodatie

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer

IBAN nummer (volledig invullen anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen)

Ten name van

Naam contactpersoon

Functie in de organisatie

Correspondentieadres

Postcode en plaats

E-mailadres

Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren

Mobiel nummer

2.A Waarvoor vraagt u subsidie aan?

(activiteitenplan als bijlage toevoegen. Hier volstaat een verwijzing naar de bijlage, of een korte toelichting.)

2.B Onderbouw dat er draagvlak is voor uw idee onder (een deel van) de Wijchense bevolking?

(toon dit aan met een document, bijv. een handtekeningenlijst, of verslag met getekende aanwezigheidslijst, of anderszins)

3.A Wanneer wilt u de activiteit uitvoeren?

Startdatum :

Einddatum :

3.B Wat is de hoogte van de subsidie die u vraagt? €

4.A Zijn er termijnen van belang met betrekking tot de uitbetaling Ja/nee

van de subsidie?

€voor d.d. - 2015

€voor d.d. - 2015

4.B Zo ja, welke data zijn van belang?

5. Ondertekening

Plaats en datum ondertekening Plaats en datum ondertekening

Naam en handtekening penningmeester/secretaris

Naam

Naam en handtekening voorzitter/secretaris

Naam

……………………………………………. …………………………………………….

Functie Functie

…………………………………………. ………………………………………….

Handtekening Handtekening

………………………………… …………………………………

Vergeet niet vereiste bijlagen bij te voegen. z.o.z.

Vereiste bijlagen

Bij deze subsidieaanvraag in het kader van het innovatiefonds moet u een aantal bijlagen voegen:

 • 1.

  Een kopie van de statuten en huishoudelijk reglement van uw organisatie;

 • 2.

  Een lijst van namen, adressen en telefoonnummers van de zittende bestuursleden;

 • 3.

  Een activiteitenplan met nagestreefde doelstellingen, een toelichting op het innovatieve karakter van uw idee, al dan niet ondersteund met beeldmateriaal, beoogd effect en tijdplanning. Per activiteit vermeldt het plan de daarvoor benodigde personele en materiële middelen en de cofinanciering;

 • 4.

  Indien van toepassing: een overzicht van instanties waar andere financiële ondersteuning is aangevraagd/verworven;

 • 5.

  Een document waaruit het draagvlak blijkt voor uw idee/initiatief; bijvoorbeeld verslag van een overleg met aanwezigen, handtekeningenlijst, etc.

Leidraad subsidietender innovatiefonds leefbaarheid

Deze leidraad bevat een omschrijving van de procedure om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van het innovatiefonds leefbaarheid. Het wettelijke kader wordt gevormd door de Algemene wet bestuursrechtexterne site, de Algemene Subsidieverordening 2008 en de beleidsregel subsidieverstrekkingen.

Er worden subsidies verstrekt aan activiteiten die tot doel hebben het versterken van de leefbaarheid van de Wijchense dorpen en een innovatief karakter hebben op sociaal maatschappelijk gebied.

Onder leefbaarheid wordt verstaan: de aantrekkelijk- en/of geschiktheid van een gebied of gemeenschap om er te wonen, of te verblijven.

Onder innovatie wordt verstaan: vernieuwend voor de gemeente Wijchen op sociaal-maatschappelijk vlak.

Onder sociaal-maatschappelijk vlak wordt verstaan: datgene wat betrekking heeft op intermenselijke (sociale) verhoudingen al dan niet in relatie tot hun leefomgeving, zoals de buurt/wijk/dorp, etc.

Georganiseerde burgers die geen winstoogmerk hebben en organisaties zonder winstoogmerk komen hiervoor in aanmerking.

De uitzetting van het innovatiefonds vindt in één keer plaats. Als na deze uitzetting het fonds nog middelen bevat, volgt een tweede uitzetting. Het wijzigingsbesluit Beleidsregel subsidieverstrekkingen 2013 en deze leidraad zien toe op de uitzetting.

A. Aanvraagprocedure:

 • 1.

  een aanvraag voor een waarderingssubsidie innovatiefonds leefbaarheid kan worden ingediend vanaf 18 december 2014 tot en met 12 maart 2015;

 • 2.

  over de subsidieregeling kunnen schriftelijke vragen worden gesteld via het mailadres innovatiefondsleefbaarheid@wijchen.nl. Vragen kunnen worden ingediend tot en met 18 januari 2015. Op 24 februari 2015 wordt een inloopavond georganiseerd waar mondeling en plenair vragen kunnen worden gesteld die plenair worden beantwoord; 

 • 3.

  Alle vragen worden verzameld en hierop wordt uiterlijk op 2 februari 2015 geantwoord. De nota van inlichting (vragen en antwoorden) wordt gepubliceerd op www.wijchen.nl/innovatiefondsleefbaarheid en digitaal toegezonden aan de vragenstellers. De op de inloopavond op 24 februari mondeling en plenair gestelde vragen en gegeven antwoorden worden uiterlijk op 26 februari 2015 gepubliceerd op www.wijchen.nl/innovatiefondsleefbaarheid;

 • 4.

  alle onvolledige aanvragen die vóór 1 maart 2015 zijn ingediend worden conform artikel 4:5 Awbexterne site in de gelegenheid gesteld hun aanvraag aan te vullen. Binnen vijf werkdagen wordt de hersteltermijn bekend gemaakt;

 • 5.

  na 12 maart 2015 kan geen aanvraag om subsidie meer worden ingediend;

 • 6.

  een aanvraag kan na 12 maart 2015 niet worden aangevuld met nieuwe informatie ofwel feiten of gegevens die nog niet bestonden tijdens het tijdvak;

 • 7.

  in het geval van een evidente vergissing mag een aanvraag na 12 maart 2015 wel worden gewijzigd, mits andere aanvragers hierdoor niet in hun belangen worden geschaad.

B. Beoordeling:

 • 1.

  om in aanmerking te komen dient in ieder geval voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager is een groep georganiseerde burgers: zij kunnen voor een rechtsvorm gebruik maken van een bestaande organisatie zonder winstoogmerk. De aanvrager is een organisatie zonder winstoogmerk, dat wil zeggen een rechtspersoon naar burgerlijk recht zoals een stichting of vereniging;

  • b.

   [vervallen;]

  • c.

   de organisatie dient te beschikken over een gezonde financiële huishouding. Dat wil zeggen dat dat de organisatie niet onder bewindvoering of curatele staat of zich in surseance van betaling of faillissement bevindt;

 • 2.

  de indieners van de aanvragen die aan de voorwaarden voldoen worden uitgenodigd om hun idee te presenteren aan het college en de Wijchense inwoners. ten behoeve van de beoordeling van de aanvragen kan het college geadviseerd worden door een door haar ingestelde adviescommissie innovatiefonds leefbaarheid. De adviescommissie bestaat uit burgers van de gemeente Wijchen;

 • 3.

  de werkwijze van de adviescommissie is als volgt:

  • a.

   de leden van de adviescommissies vervullen hun rol zonder vooringenomenheid;

  • b.

   indien een lid van de adviescommissie een persoonlijk belang heeft onthoudt hij zich van de beoordeling van de aanvraag;

  • c.

   elk lid van de adviescommissie beoordeeld elke aanvraag aan de hand van de beoordelingscriteria. Hierbij houdt hij rekening met de toelichting op de beoordelingscriteria;

  • d.

   vervolgens treden de commissieleden per aanvraag in overleg en stellen in gezamenlijkheid de definitieve beoordeling vast;

  • e.

   de commissie motiveert per aanvraag de definitieve beoordeling.

 • 4.

  Voor het advies kent de adviescommissie punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal punten. In totaal kunnen 100 punten worden behaald:

  • a.

   de mate waarin de activiteit innovatief/vernieuwend is (25);

  • b.

   de mate waarin er draagvlak is onder de Wijchense bevolking (30);

  • c.

   de mate waarin de activiteit een meerwaarde heeft voor de inwoners van de gemeente Wijchen (20);

  • d.

   de mate waarin de activiteit buurt overstijgend is (15);

  • e.

   de mate waarin de activiteit een voorbeeldfunctie heeft voor andere buurten/wijken (5);

  • f.

   de presentatie van de activiteit aan het college (5).

 • 5.

  De toekenning van de punten vindt plaats op basis van de volgende maatstaf per categorie:

 • Maatstaf

  toekenning punten %

 • Geen

  informatie/ informatie gaat niet over het onderwerp/ informatie is niet relevant 0%

 • Onvolledige

  informatie/ informatie heeft weinig toegevoegde waarde 20%

 • Informatie

  is niet specifiek genoeg / informatie biedt enige praktische toegevoegde waarde 50%

 • Informatie

  is goed, compleet en specifiek genoeg/ informatie is praktisch toepasbaar en volstaat. 100%

C. Toekenning en afwijzing:

 • 1.

  Na de presentatie zal de adviescommissie een advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  op basis van het advies van de adviescommissie zal het college besluiten welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen;

 • 3.

  nadat er een beslissing is genomen door het college over uw aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht (beschikking);

 • 4.

  betaling van de subsidie zal plaatvinden binnen één maand na toekenning;

 • 5.

  tegen een voor u negatief besluit kunt u bezwaar aantekenen;

 • 6.

  wanneer u geen, of slechts gedeeltelijk uitvoering geeft aan hetgeen waarvoor subsidie is aangevraagd, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

D. Aanvullende voorwaarden en voorschriften:

 • a.

  degene die subsidie ontvangt uit het innovatiefonds werkt mee aan publicitaire acties;

 • b.

  binnen een half jaar na toekenning van de subsidie wordt aangetoond op welke wijze de activiteit vorm heeft gekregen of welke processtappen er gezet zijn. Dit kan zijn middels een korte schriftelijke rapportage met foto’s, of een presentatie aan het gemeentebestuur/-raad;

 • c.

  na uitvoering van het project wordt een verslag ingediend ter verantwoording van het project, maximaal drie maanden na afronding. Dit betekent dat u financieel en inhoudelijk verslag doet van de activiteit en het behaalde resultaat en dat u de activiteit en de resultaten op een heldere manier in beeld brengt. Bij het verslag worden foto’s gevoegd.