Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016
CiteertitelMandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201601-01-201601-05-2018Nieuwe regeling

12-07-2016

gmb-2016-97240

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE WIJCHEN;

Overwegende, dat de gemeenteraad op 10 december 2015 de Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2016 heeft vastgesteld, die op 1 januari 2016 in werking is getreden;

dat op grond van artikel 10b, derde lid, van de Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2016, burgemeester en wethouders een noodurgentieverklaring verstrekken aan een woningzoekende die zich in een persoonlijke noodsituatie bevindt;

dat op grond van artikel 2, tweede lid, van het Mandaatbesluit voor de uitvoering van de woonruimteverdeling 2016 deze bevoegdheid is gemandateerd aan de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem;

dat burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen en de colleges van burgemeester en wethouders van de overige gemeenten in de woningmarktregio als bedoeld in de Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2016 een bestuursovereenkomst hebben gesloten;

dat partijen daarin onder meer zijn overeengekomen, dat de gemeente Arnhem, met instemming van alle deelnemende gemeenten, als contactgemeente fungeert, inhoudende, dat de gemeente Arnhem zorgdraagt voor een centrale afdoening van hiertegen ingediende bezwaarschriften;

dat het wenselijk is de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op bezwaar als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem te mandateren aan het hoofd van de afdeling Sociale Zekerheid en Omgevingsrecht van de gemeente Arnhem en het hoofd van de afdeling Juridisch Advies en Control van de gemeente Arnhem;

dat de gemeenteraad van Arnhem op 31 mei 2010 de Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010 heeft vastgesteld;

dat volgens deze regeling een algemene bezwaarschriftencommissie is belast met de voorbereiding van beslissingen op gemaakte bezwaarschriften;

dat het wenselijk is deze algemene bezwaarschriftencommissie de bevoegdheid te verlenen adviezen uit te brengen als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht over bezwaren tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010;

besluit:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

Mandaat:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

Wettelijk voorschrift:

wettelijk voorschrift, zoals dit luidt op de dag waarop dit besluit in werking treedt of zoals dit wettelijk voorschrift na wijziging zal komen te luiden.

Artikel 2 Mandaat

De uitoefening van de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem op grond van artikel 10b van de Huisvestingsverordening gemeente Wijchen 2016 wordt gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Sociale Zekerheid en Omgevingsrecht van de gemeente Arnhem en het hoofd van de afdeling Juridisch Advies en Control van de gemeente Arnhem.

Artikel 3 Uitoefening van het mandaat

Bij de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2 van dit besluit wordt het daaromtrent gestelde in het Reglement aanvragen noodurgentie woonruimteverdeling en het gestelde bij of krachtens wettelijk voorschrift, beleidsregel, circulaire, aanwijzing en richtlijn van daartoe bevoegd wetgevende organen en bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 4 Ondertekening

De uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

Namens het college,

<naam functionaris>

Hoofd van de afdeling Sociale Zekerheid en Omgevingsrecht van de gemeente Arnhem dan wel Hoofd van de afdeling Juridisch Advies en Control van de gemeente Arnhem.

Artikel 5 Adviescommissie

De algemene bezwaarschriftencommissie als bedoeld in de Regeling voor de behandeling van bezwaarschriften voor de gemeente Arnhem 2010 de bevoegdheid te verlenen adviezen uit te brengen over bezwaren tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling van de gemeente Arnhem, die zijn genomen namens burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit beslissen op bezwaar tegen besluiten van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2016".

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking tot 1 januari 2016.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

De secretaris,

dr. G.W. Goedmakers

secretaris a.i.

De burgemeester,

mr. J.Th.C.M. Verheijen

burgemeester