Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Tijdelijk mandaat bestuur in oprichting Werkorganisatie Druten-Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijk mandaat bestuur in oprichting Werkorganisatie Druten-Wijchen
CiteertitelTijdelijk mandaat bestuur in oprichting Werkorganisatie Druten-Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Algemene bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-201727-09-2017Nieuwe regeling

11-04-2017

gmb-2017-64281

Z/16/001635

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijk mandaat bestuur in oprichting Werkorganisatie Druten-Wijchen

De colleges van burgemeester en wethouders van Druten en Wijchen,

 

de burgemeesters van Druten en Wijchen,

 

ieder voor zover het haar bevoegdheden betreft;

 

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de in bijlage 1 van dit besluit genoemde collegeleden, die tezamen het bestuur in oprichting gaan vormen van de gemeenschappelijke regeling, voor besluitvorming op de volgende onderwerpen:

  • a.

   de inzet van de door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen ten behoeve van de voorbereiding van de werkorganisatie, inclusief besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

  • b.

   het voorbereiden van beslissingen voor het bestuur per 1 januari 2018, waaronder het voorbereiden van verordeningen, nota’s, aanwijzingen en benoemingen van personeel;

  • c.

   uitvoering geven aan het sociaal plan alsmede het plaatsen en aanstellen van het personeel;

  • d.

   behartigen van de belangen van de toekomstige werkorganisatie Druten-Wijchen bij andere overheden, instellingen of personen.

 • 2.

  de gemeente Druten en de gemeente Wijchen in en buiten rechte te laten vertegenwoordigen door de voorzitter van het bestuur in oprichting of diens plaatsvervanger.

 • 3.

  Ondermandaat aan de in bijlage 2 van dit besluit genoemde ambtenaren, die tezamen de directie in oprichting gaan vormen van de gemeenschappelijke regeling, is toegestaan.

 • 4.

  Onder mandaat wordt tevens verstaan volmacht of machtiging.

 • 5.

  Aan dit besluit de volgende instructies te verbinden:

  • a.

   Het mandaat geldt voor zover passend binnen het bijbehorende budget en de bijbehorende beleidsdoelstellingen.

  • b.

   De leden van het bestuur in oprichting en de directie in oprichting zijn alleen bevoegd te handelen of te beslissen conform het besluitvormingsproces zoals opgenomen in de vastgestelde maar nog niet in werking getreden gemeenschappelijke regeling.

  • c.

   Het mandaat geldt alleen voor zover het besluitvorming en het aangaan van overeenkomsten betreft die direct verband houden met de voorbereiding op de totstandkoming van de werkorganisatie Druten-Wijchen.

Dit besluit treedt in werking nadat het is bekendgemaakt en eindigt op 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld op 11 april 2017,

burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

dr. G.W.Goedmakers

secretaris a.i.

mr. J.Th.C.M.Verheijen

burgemeester

Burgemeester van de gemeente Wijchen,

mr. J.Th.C.M.Verheijen

burgemeester en wethouders van de gemeente Druten,

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

secretaris,

drs. L.J.E.M.vanRiswijk

burgemeester

Burgemeester van de gemeente Druten,

drs. L.J.E.M. vanRiswijk

Bijlage 1  

Samenstelling bestuur in oprichting Werkorganisatie Druten-Wijchen

Gemeente

naam

functie

plaatsvervanger

Druten

Drs. L.J.E.M. van Riswijk

Burgemeester

G.C.M. van Elk

Druten

Drs. M.H.T. Lepoutre

Wethouder

G.C.M. van Elk

Wijchen

Mr. J.Th.C.M. Verheijen

Burgemeester

P.L.J. Loermans

Wijchen

Ir. G.W.R. Gerrits

Wethouder

P.L.J. Loermans

 

Voorzitter bestuur in oprichting: Mr. J.Th.C.M. Verheijen (Plv. voorzitter: Drs. L.J.E.M. van Riswijk)

Bijlage 2  

Samenstelling directie in oprichting Werkorganisatie Druten-Wijchen

Gemeente

naam

functie

plaatsvervanger

Druten

Mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

Secretaris/directeur

H.G.A.M. Cornelissen

Wijchen

Dr. G.W. Goedmakers

Secretaris/directeur

B. Boelens