Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Aanwijzingsbesluit centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen 4:15 Apv

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen 4:15 Apv
CiteertitelAanwijzingsbesluit centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen 4:15 Apv
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit handelsreclame Wijchen Centrum en Bijsterhuizen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/CVDR88186/CVDR88186_8.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2017Nieuwe regeling

11-04-2017

gmb-2017-70426

16.1152

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen 4:15 Apv

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

 

gelet op het bepaalde in artikel 4:15, eerste lid, onderdeel a van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Wijchen;

 

overwegende dat:

 • artikel 4:15 van de Apv de omgevingsvergunning voor handelsreclame regelt;

 • artikel 4:15, eerste lid, onderdeel a van de Apv bepaalt dat het college onder andere het centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen aanwijst als locatie waarvoor het bepaalde in artikel 4:15 Apv geldt;

 • met het enkel benoemen van het centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen onvoldoende duidelijk is waar de grenzen van deze twee gebieden liggen;

 • met dit aanwijsbesluit centrum Wijchen en Bedrijventerrein Bijsterhuizen zoals bedoeld in artikel 4:15 van Apv afgebakend wordt;

Besluit:

 

 • 1.

  het centrumgebied Wijchen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘bijlage 1 kaart centrum Wijchen’, aan te wijzen als locatie waarvoor het bepaalde in artikel 4:15 Apv geldt;

 • 2.

  het gebied Bedrijventerrein Bijsterhuizen Wijchen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘bijlage 2 kaart Bedrijventerrein Bijsterhuizen’, aan te wijzen als locatie waarvoor het bepaalde in artikel 4:15 Apv geldt;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt door ons ontvangen moet zijn.

 

In uw brief moet het volgende staan:

 • uw naam en adres;

 • uw e-mailadres en telefoonnummer;

 • de datum van uw brief;

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de redenen waarom u bezwaar maakt;

 • uw handtekening.

Het adres is:

College van burgemeester en wethouders gemeente Wijchen

Afdeling BMO

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

Wilt u dat het besluit niet meteen wordt uitgevoerd?

Ook al maakt u bezwaar, dan kan het besluit toch meteen uitgevoerd worden. Wilt u dat gewacht wordt met het uitvoeren van het besluit totdat er over uw bezwaarschrift is beslist? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen. Dit heet een voorlopige voorziening. Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u ook een bezwaarschrift heeft opgestuurd naar de gemeente Wijchen. Ook moet er sprake zijn van spoed wanneer u dit wilt vragen aan de rechter.

Hoe vraagt u dit aan de rechter?

U kunt op twee manieren aan de rechter vragen om een voorlopige uitspraak te doen:

 • U stuurt een brief aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hierin vraagt u om een voorlopige voorziening. Stuur een kopie mee van uw bezwaarschrift.

 • U stuurt digitaal een verzoek naar de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht -> digitaal procederen -> rechtbanken sector bestuursrecht.

U betaalt griffierecht als u vraagt om een voorlopige voorziening. U kunt aan de rechtbank vragen hoe hoog dit bedrag is.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 april 2017.

Dr. G.W. Goedmakers

Secretaris a.i.

mr. J.Th.C.M. Verheijen

burgemeester