Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregel CZM gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel CZM gemeente Wijchen
CiteertitelBeleidsregel CZM gemeente Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregel collectieve zorgverzekering minima

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 35, derde lid, van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201701-01-2017Nieuwe regeling

21-11-2017

gmb-2017-213429

17.11580

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel CZM gemeente Wijchen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen,

 

gelet op de artikelen 1:3, vierde lid, 3:42, titel 4.3 en titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

gelet op artikel 35 lid 3 van de Participatiewet

besluit vast te stellen de:

 

Beleidsregel CZM gemeente Wijchen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.
  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

  • c.

   CZM: Collectieve Zorgverzekering Minima van de gemeente Wijchen;

  • d.

   inwoner: de persoon die volgens de BRP staat ingeschreven op een adres in de gemeente Wijchen;

  • e.

   uitkeringsgerechtigden: de persoon die een uitkering of inkomensvoorziening ontvangt van de gemeente Wijchen op grond van de wet;

  • f.

   Deelnemer: persoon die is toegelaten om deel te nemen aan de CZM;

  • g.

   BRP: Basis Registratie Personen;

  • h.

   Kalenderjaar: het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar;

  • i.

   Zorgverzekeraars: de zorgverzekeraars CZ en VGZ waarmee de gemeente Wijchen een contract heeft gesloten voor een collectieve zorgverzekering voor minima;

  • j.

   Laag inkomen: een inkomen tot 120% van het sociaal minimum;

  • k.

   Sociaal minimum: is gelijk aan de netto bijstandsnorm voor een gezin of een alleenstaande met dien verstande dat de kostendelersnorm niet wordt toegepast en de bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag wordt gehanteerd;

  • l.

   In aanmerking te nemen vermogen: Het bij aanvraag op bankrekeningen of contant aanwezige vermogen, voor zover dit meer bedraagt dan de van toepassing zijnde vermogensgrens, genoemd in artikel 34, derde lid van de wet.

Artikel 2 CZM

 • 1.

  Het college biedt inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan de CZM.

 • 2.

  De CZM is een collectieve zorgverzekering bestaande uit de basisverzekering en een aanvullende verzekering waarvoor het college een overeenkomst heeft gesloten met de zorgverzekeraars.

Artikel 3 Voorwaarden voor deelname aan de CZM

 • 1.

  De inwoner kan deelnemen aan de CZM onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   staat volgens de BRP ingeschreven op een adres in de gemeente Wijchen

  • b.

   is 18 jaar of ouder;

  • c.

   heeft aantoonbaar een inkomen dat op 1 oktober van het aanvraagjaar niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum;

  • d.

   heeft op 1 oktober van het aanvraagjaar aantoonbaar geen in aanmerking te nemen vermogen.

 • 2.

  De uitkeringsgerechtigde wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in lid 1.

Artikel 4 Aanvraag en uitvoering CZM

 • 1.

  Het college beoordeelt op aanvraag of een inwoner deel mag nemen aan de CZM.

 • 2.

  De aanvraag voor deelname aan de CZM wordt ingediend via www.gezondverzekerd.nl.

 • 3.
  • a.

   Het college kan via bestandskoppelingen controleren of de deelnemer(nog steeds) voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de CZM.

  • b.

   De deelnemer maakt aan het college kenbaar als de deelnemer geen toestemming geeft voor automatische controle via bestandskoppeling en verstrekt dan op het eerste verzoek van het college bewijsstukken waarmee het college de controle kan uitvoeren.

 • 4.

  Wijzigingen in de situatie van de deelnemer na de peildatum hebben geen invloed op het recht op de bijdrage.

Artikel 5 Start deelname

Deelname aan de CZM gaat alleen in op 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Artikel 6 Einde deelname

 • 1.

  Bij vertrek uit de gemeente en bij overlijden eindigt de deelname aan de CZM per de eerstvolgende mogelijke datum.

 • 2.

  Indien de deelnemer tijdens het lopende kalenderjaar niet meer voldoet aan de voorwaarde van een laag inkomen, eindigt de deelname aan de CZM per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Artikel 7 Periode van toekenning

De bijzondere bijstand wordt voor onbepaalde tijd toegekend.

Artikel 8 Betaling

 • 1.

  De bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in de premie van de CZM en wordt maandelijks overgemaakt op de door de deelnemer opgegeven bankrekening.

 • 2.

  Het college verstrekt € 15,00 bijzondere bijstand per deelnemer per maand als tegemoetkoming in de premie van de collectieve aanvullende zorgverzekering.

 • 3.

  Het college € 37,50 bijzondere bijstand per deelnemer per maand als tegemoetkoming in de premie van de collectieve aanvullende zorgverzekering waarbij ook het wettelijk eigen risico is (mee)verzekerd, of opgenomen is.

 • 4.

  De deelnemer aan de CZM is zelf verantwoordelijk voor de premiebetaling aan de zorgverzekeraar.

 • 5.

  Bij een achterstand in de premiebetaling aan de zorgverzekeraar wordt de betaling van de gemeentelijke bijdrage voor de aanvullende verzekering beëindigd.

Artikel 9 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Als de bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend, kan het college het besluit tot toekenning herzien en de ten onrechte verleende bijstand van de belanghebbende terugvorderen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen kan ten gunste van de inwoner worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien onverkorte toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

Artikel 11 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel CZM gemeente Wijchen”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2017, onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregels collectieve zorgverzekering minima gemeente Wijchen”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2017.

drs. R.Boer

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

burgemeester