Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Verordening Vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure gemeente Wijchen
CiteertitelVerordening Vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure gemeente Wijchen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2018Nieuwe regeling

26-04-2018

gmb-2018-95410

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure gemeente Wijchen

Vastgesteld op 26 april 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de circulaire: de circulaire benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 oktober 2017;

 • c.

  de commissaris: de commissaris van de Koning in Gelderland;

 • d.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • e.

  de secretaris: de secretaris van de commissie.

Artikel 2 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling door de raad voor te bereiden in het kader van de herbenoemingsprocedure van de burgemeester.

 • 2.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van o.a. de profielschets en de daaraan gerelateerde klankbordgesprekken;

 • 3.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden, bespreekt de commissie het concept met de burgemeester;

 • 4.

  De commissie brengt over haar bevindingen schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan respectievelijk de raad, de burgemeester en de commissaris. De burgemeester kan, voorafgaand aan de bespreking in de raad, zijn zienswijze over het verslag geven. Het verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.

 • 5.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire in acht.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit één raadslid per raadsfractie. De 7 leden van de commissie hebben stemrecht. De commissie benoemt de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter en wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie. De plaatsvervangend voorzitter is lid van de commissie en heeft stemrecht.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de commissie is niet overdraagbaar. Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  De raadsgriffier wordt als secretaris toegevoegd aan de commissie. De secretaris is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

 • 4.

  Als adviseur wordt de gemeentesecretaris toegevoegd. De adviseur is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten en het behandelde tijdens een vergadering is geheim.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering ten minste 2 dagen tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, behoudens de situaties waarin sprake is of dient te zijn, van spoedberaad.

 • 4.

  De commissie vergadert niet als niet een meerderheid van het aantal leden aanwezig is, zijnde 4 van de 7 stemgerechtigde leden.

 • 5.

  Van de vergaderingen wordt een verslag opgesteld, dat niet openbaar wordt gemaakt.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie, met inbegrip van de voorzitter, de secretaris en de adviseur van de commissie hebben volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect als lid, voorzitter, secretaris of adviseur van de commissie aan hen mondeling of schriftelijk ter kennis is gebracht.

 • 2.

  De commissie legt in elke vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op omtrent de inhoud van stukken en omtrent het verhandelde tijdens de vergadering.

 • 3.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het eerste en tweede lid wordt voldaan. De geheimhouding geldt ook tegenover de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De leden van de commissie, met inbegrip van de voorzitter, de secretaris en de adviseur van de commissie verstrekken noch inzage in stukken, noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering, aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 2, lid 2.

 • 5.

  Noch de leden van de commissie, met inbegrip van de voorzitter, de secretaris en de adviseur van de commissie, noch de gemeenteraad zal de geheimhouding, waartoe het tweede lid oproept, opheffen.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7.

  Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar op grond van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 6 Verslag

 • 1.

  Van de beraadslagingen wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 2.

  De bevindingen, bedoeld in artikel 2, worden door de commissie vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte schriftelijke stemmen. De commissie streeft naar unanimiteit bij de besluitvorming.

 • 3.

  Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag vermeld.

 • 4.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. Deze worden ter kennis van de gemeenteraad en de commissaris gebracht.

Artikel 7 Stemming

 • 1.

  Stemming geschiedt schriftelijk en is daarmee geheim, volgens artikel 31 van de Gemeentewet.

 • 2.

  De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling. De commissie streeft naar unanimiteit.

 • 3.

  Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 4.

  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het verslag opgenomen.

Artikel 8 Ontbinding commissie

 • 1.

  De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 9 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 10, alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 10 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vanaf het privé-adres van de secretaris verzonden.

Artikel 11 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening, dan wel de circulaire, niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als verordening Vertrouwenscommissie herbenoemingsprocedure gemeente Wijchen.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 5 van kracht blijft.

 • 4.

  Deze verordening zal aan de commissaris ter kennis worden gebracht.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 26 april 2018

De voorzitter,

De griffier,