Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019 gemeente Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019 gemeente Wijchen
CiteertitelUitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019 gemeente Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 overzicht capaciteitsramingen Bijlage 2 overzicht prioriteiten Bijlage 3 Werkplan 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-201928-05-201931-03-2020Nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-209262

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019 gemeente Wijchen

Datum: 15 mei 2019

Versie: 1.0

Opsteller: E. van Zanten

Team: Fysieke Leefomgeving -Juridische advisering

 

1. Inleiding

1.1 Ambtelijke samenvoeging werkorganisatie Druten — Wijchen (WDW)

Op 30 juni 2016 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Wijchen en Druten besloten om te komen tot een ambtelijke fusie. De fusie is in de praktijk per 1 mei 2018 gestart.

Beide gemeenten zijn bestuurlijk / politiek zelfstandig gebleven en blijven zelf hun eigen beleid bepalen.

Lokale dienstverlening aan de inwoners staat centraal.

De werkorganisatie zet zich in voor het bereiken van de ambities zoals gesteld in het bedrijfsplan:

 • -

  het versterken van de bestuurskracht van de twee gemeenten in en met de regio;

 • -

  een eersteklas dienstverlening aan inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) instellingen en de gemeentebesturen;

 • -

  meer samen doen, waardoor we slimmer kunnen werken en tegelijkertijd ook oog kunnen houden voor lokale verschillen;

 • -

  een prettige werkomgeving voor medewerkers.

Doordat de ambtelijke samenvoeging op handen was, is voor 2018 geen Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)-Uitvoeringsprogramma opgesteld.

 

1.2 Organisatorische indeling WDW in relatie tot Uitvoeringsprogramma 2019

Dit uitvoeringsprogramma ziet op de uitvoering van VTH-taken. Deze taken zijn binnen de uitvoeringsorganisatie belegd in twee domeinen: Publiekszaken en Fysieke Leefomgeving en daarbinnen bij de teams "Fysiek" en "Juridische advisering FL” (JA-FL). Het programma is tot stand gekomen volgens de principes van programmatisch en cyclisch werken en sluit daarmee aan op de kwaliteitseisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Figuur 1: teams Fysiek en JA-FL binnen organisatiestructuur

 

1.3 Collegeprogramma's Druten en Wijchen

In de collegeprogramma's 2018 — 2022 staat het volgende met betrekking tot de onderwerpen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving of onderwerpen die daar een directe samenhang mee hebben:

 

1.3.1 Druten:

Duurzaamheid: asbest — de gemeente geeft particulieren antwoord op hun vragen over de sanering van asbestdaken door daartoe een coördinator aan te stellen;

Veiligheid: ondermijning — om criminaliteit die de samenleving ondermijnt een halt toe te roepen, investeren wij met onze buurgemeenten in acties gericht op het ontmantelen van hennepkwekerijen, drugslaboratoria en illegale ondernemingen.

 

1.3.2 Wijchen:

Overlast en veiligheid: om Wijchen een relatief veilige gemeente te houden en verder te verbeteren werkt de gemeente met inwoners aan preventie en veiligheid. Om overlast terug te dringen zet de gemeente in op meer en zichtbare handhaving op bedrijventerreinen en in de wijken. Wijchen maakt geld vrij voor toezichthouders en heeft ook oog voor o.a. ondermijning.

Met het oog op revitalisering van het bedrijventerrein Wijchen-Oost zet de gemeente onder meer in op extra handhaving op dit bedrijventerrein.

De pilot voor extra handhaving wordt omgezet in structurele inzet door toevoeging van 1 extra Fte (Full time equivalent = 1.425 uur).

 

1.4 Uitvoeringsprogramma in relatie tot het Integraal VT&H beleid

Op 15 december 2015 is door het college van Druten het Integraal Vergunningen, Toezicht & Handhavingsbeleid 2016 — 2018 (VTH-beleid) vastgesteld. Voor de gemeente Wijchen is dit op 16 februari 2016 gebeurd voor de periode 2016 — 2019.

Het VTH-beleid en de capaciteitsramingen zijn de basis voor de vergunningverlening en de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken. De ramingen sluiten aan op de gestelde kwaliteitseisen in de Wabo.

 

1.5 Wettelijk kader

Het opstellen van een uitvoeringsprogramma is een wettelijke verplichting op grond van artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht. In het uitvoeringsprogramma staan de voorgenomen activiteiten die het bestuursorgaan het komende jaar zal uitvoeren. Bepalend is daarbij ook het in § 1.4 genoemde VTH-beleid. Het bestuursorgaan moet bij de uitvoering van de VTH taken namelijk rekening te houden met de doelen en uitgangspunten die in het beleid opgenomen zijn.

 

1.6 Doelstellingen

De doelstellingen die zijn vastgelegd in het VTH-beleid zijn:

 • 1.

  een prettige, veilige samenleving zonder overlast en zonder verrommeling;

 • 2.

  tevreden burgers;

 • 3.

  een gedragsverandering van burgers ten gunste van de samenleving.

1.7 Kwaliteitsdoelen

Aanvullend kunnen de volgende kwaliteitsdoelstellingen worden onderscheiden:

Het geven van vertrouwen en het versterken van eigen verantwoordelijkheid — We willen aanspraak maken op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Goed naleefgedrag willen we mee laten tellen in de prioriteiten. We willen alternatieve manieren van toezicht, zoals geprivatiseerd toezicht, versterken. Dit kan gemeten worden door het aantal versoepelde of verzwaarde controles, door een vermindering van het aantal controles op lage risico's en een toename van het aantal controles op hoge risico's.

 

Het uitvoeren van wettelijke taken —We willen voldoen aan wettelijke kwaliteitsverplichtingen, zoals vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht ( Mor) en we willen een minimaal benodigd, adequaat niveau van toezicht leveren. Dit kan gemeten worden door het niveau van het uitgevoerde toezicht te vergelijken met het minimale toereikende niveau.

 

Het in de hand houden van kosten en vergroten van efficiency

Het kwaliteitsniveau waar we naar streven moet liggen binnen de bestaande formatieruimte. Preventie en vertrouwen moeten leiden tot minder controles. Nieuwe werkwijzen zoals mobiel digitaal toezicht worden ingevoerd als dit efficiënt is. Uit de jaarlijkse begrotingen moet blijken dat de kosten voor handhaving niet toenemen. Efficiency kan gemeten worden indien meer zaken in dezelfde tijd kunnen worden behandeld.

 

Communicatie als preventief handhavingsinstrument

Door goede communicatie worden vervelende en kostbare juridische handhavingstrajecten voorkomen. Deze communicatie gaat over de inhoud van wet- en regelgeving, verwachtingen naar elkaar en de noodzaak om de regelgeving na te leven. Het gebruik van de gemeentelijke website, internet, email en sociale media worden daarbij ingezet. De werking van de preventie kan gemeten worden door het aantal zaken bij te houden dat is opgelost zonder gebruikmaking van een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of boete.

 

Mediation

Beide gemeenten zien dienstverlening als belangrijkste taak. In het proces van advisering en als inwoners of ondernemers niet tevreden zijn over onze dienstverlening, willen wij met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijk gedragen advies of oplossing te komen. We richten ons op het voorkomen van - vaak lange - bezwaarprocedures en handhavingstrajecten en hechten daarom veel waarde aan de inzet van professionele mediators. Wij willen in gesprek met de belanghebbende partijen om de kwaliteit van onze besluitvorming te vergroten, om problemen te voorkomen of in een vroeg stadium op te lossen. Binnen onze organisatie maken we daarom tijd vrij om onze medewerkers te trainen in mediation/gespreksvaardigheden.

2. Beleids- en Uitvoeringscyclus

2.1 Algemeen

In het VTH-beleid is aangegeven dat het beleid en het hierop gebaseerde uitvoeringsprogramma onderdeel zijn van een beleidscyclus. Dit betekent concreet dat het de bedoeling is om het uitvoeringsprogramma jaarlijks te evalueren. Deze evaluatie kan ertoe leiden dat het beleid en/of het uitvoeringsprogramma op bepaalde aspecten (visie, prioriteiten, strategieën) moet worden bijgestuurd. Hiermee willen we komen tot een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van mensen en middelen in overeenstemming met het VTH-beleid. De evaluatie is tevens nodig om er voor te zorgen dat het beleid en de uitvoeringsprogramma's blijven aansluiten op de bestuurlijke wensen en ambities en die van onze organisatie en daarmee op de actuele situatie in de gemeenten Druten en Wijchen. Dit vloeit ook voort uit de kwaliteitseisen die hierover in de Wabo en het Bor zijn opgenomen.

We verwijzen hiervoor naar de dubbele regelkring ("Big Eight", zie figuur hieronder), waarin de verschillende stappen uit de beleids- en uitvoeringscyclus zijn vastgelegd

 

Bovenste heft: strategisch beleid. Opdrachtverlening (tactisch beleid) en evaluatie.

Onderste helft: uitvoering. Uitvoeringsbeleid, uitvoering / productie en monitoring

Beiden doorlopen de 'plan-do-check-act' cyclus

Genoemde artikelen: Besluit omgevingsrecht.

 

2.2 Uitwerking beleids- en uitvoeringcyclus

Binnen de beleids- en uitvoeringscyclus waarin het VTH-beleid en het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, worden de volgende fasen onderscheiden:

 • 1.

  Beleidsvorming

  Aan het begin van de beleidscyclus wordt een integraal vergunningen- en handhavingsbeleidsplan opgesteld waarin in ieder geval de volgende onderwerpen worden vastgelegd en uitgewerkt op hoofdlijnen:

  • -

   uitgangspunten, achtergronden en visie;

  • -

   invulling van begrippen Integrale handhaving, toezicht;

  • -

   taken en prioriteiten;

  • -

   nalevingstrategie (toezicht-, handhaving-, gedoogstrategie en preventiestrategie).

 • 2.

  Uitvoering

  In deze fase wordt het beleidsplan uitgewerkt in een jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma waarin concreet wordt vastgelegd en uitgewerkt hoe de beschikbare capaciteit aan de hand van de in het beleid vastgestelde prioriteiten en strategieën wordt ingezet op de verschillende VTH-taken. Met dit Uitvoeringsprogramma VT&H 2019 wordt ook aan de tweede fase door de WDW invulling gegeven.

   

 • 3.

  Evaluatie / Monitoring

  In fase drie worden de resultaten uit de eerste twee fasen geëvalueerd en op uitvoeringsniveau gemonitord. In deze fase wordt ook een evaluatierapport opgesteld, waarin onder andere wordt vastgelegd of en in hoeverre de mensen en middelen op efficiënte en effectieve wijze zijn ingezet volgens de prioriteiten en strategieën zoals deze in het beleid en het uitvoeringsprogramma zijn bepaald. Ook wordt in de evaluatie ingegaan op eventuele ontwikkelingen die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan en die van invloed zijn geweest op het al dan niet waarmaken van het Uitvoeringsprogramma. Uiteindelijk kunnen op basis van voorgaande conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan over de mogelijke bijsturing (fase 4) die plaats dient te vinden. Indien bijsturing noodzakelijk is, wordt dit zo concreet mogelijk uitgewerkt in het evaluatierapport (zie ook hoofdstuk 6).

   

 • 4.

  Bijsturing

  In de laatste fase worden aan de hand van de uitkomsten van het evaluatierapport uit fase 3 de in het beleid en uitvoeringsprogramma genoemde aspecten uit fase 1 en 2 waar nodig bijgestuurd. leder jaar kan de evaluatie leiden tot aanpassing van het VTH-beleid en/of het Uitvoeringsprogramma. Dit betekent concreet dat er bijsturing plaats kan vinden op beleidsaspecten als visie, uitgangspunten, handhavingsthema's en —taken, prioriteiten en strategieën, maar ook op uitvoeringsaspecten als capaciteit, middelen en organisatie.

2.3 Risico's en uitdagingen

2019 zal een uitdagend jaar worden voor zover het gaat om de uitvoering, voortgang, monitoring en bijsturing van de VTH taken. Weliswaar is er formeel nu sprake van één werkorganisatie; in de praktijk is er een aantal zaken die een risico kunnen vormen bij de uitvoering van de VTH taken.

 

 • 1.

  Organisatorisch

  • -

   Hoewel het werk door één werkorganisatie uitgevoerd wordt, is er nog steeds sprake van twee bevoegde gezagen met twee colleges, twee gemeenteraden, twee burgemeesters, twee begrotingen enz. Wij hebben dit vertaald door te werken met twee capaciteitsramingen.

  • -

   Door de organisatieontwikkeling is de administratieve ondersteuning bij de uitvoering van de VTH taken weggehaald. Onduidelijk is wat de effecten daarvan op de voortgang van de werkzaamheden zullen zijn.

  • -

   De werkorganisatie werkt volgens het principe van zelforganiserende teams. Er is geen sprake meer van, coördinatoren of teamleiders waardoor de teams zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van werkafspraken, planningen en de monitoring en bijsturing van de verrichte werkzaamheden. De werkprocessen worden steeds meer op elkaar afgestemd. Dit vraagt veel van de teams omdat de uitvoering van VTH taken ondertussen gewoon doorgaan.

 • 2.

  Systemen

  De twee gemeenten kennen verschillende systemen waarmee de omgevingsvergunningen afgehandeld worden. Ten tijde van het schrijven van dit programma is nog niet duidelijk welk systeem op termijn gehanteerd zal worden. Totdat dat wel duidelijk is, blijft er gewerkt worden met twee systemen waardoor het lastig blijft om tot één integraal werkproces en daarmee onderlinge inzetbaarheid van collega's te komen.

   

 • 3.

  Ontwikkelingen in de maatschappij

  De bouwmarkt is al een aantal jaren aan het aantrekken wat grote gevolgen heeft voor de aanvragen van omgevingsvergunningen en daarmee samenhangend, het toezicht daarop. Het team is door personeelswijzigingen en ziekteverzuim in 2018 onderbezet geweest. Het aantrekken van kundig gekwalificeerd personeel in de huidige arbeidsmarkt, vormt een grote uitdaging.

   

 • 4.

  Veranderingen in wetgeving

  • -

   Omgevingswet: zie voor meer informatie onder § 7.2.

  • -

   Vergunningsvrij bouwen

   Door veranderingen in de Wabo zijn er meer bouwactiviteiten te ondernemen zonder dat daar een omgevingsvergunning voor nodig is. Dit wil echter niet zeggen dat alles wat gebouwd wordt, past binnen de wettelijke voorschriften. Vergunningsvrij bouwen legt een grotere druk op de toezichtscapaciteit omdat veelal blijkt dat de huidige regelgeving voor vergunningvrij bouwen niet bij iedereen duidelijk is. Tevens moeten de werkzaamheden wel blijven voldoen aan het bouwbesluit.

3. Beschikbare capaciteit WDW

Binnen de WDW is de volgende capaciteit beschikbaar voor de uitvoering van de VTH-taken:

Functienaam

Fte ingevuld VTH takenL

In uren:

Tekort o.b.v. urenramenvoor

Vergunningverlening

 

 

 

Vergunningverlener A (bouw)

7,67

10.930

1,66 Fte

Vergunningverlener B (Apv, bijzondere wetten)

2,28

3.249

1,17 Fte

Ondersteunend medewerker APV, bijz wetg.

1,00

1.425

-

Toezicht

 

 

 

Handhaver bouwzaken

3,00

4.275

1 Fte

Handhaver Drank- en Horecawet

0,89

1.268

 

Toezichthouder / BOA (1)

7,00

9.975

-

Handhaving (2)

 

 

 

Juridisch Adviseur A, team JA-FL

2,28

3.246

0,6 Fte

Juridisch Adviseur B, team JA-FL

1,55

2.216

0,41 Fte

 

(1) Voor toezichthouders / BOA's is in totaal 7,83 in de begroting beschikbaar. 0,83 Fte is voor de BOA Sociaal domein. Deze functie maakt verder geen onderdeel uit van dit uitvoeringsprogramma.

(2) De juridisch adviseurs A en B werken zowel voor team Fysiek als voor het domein Fysieke Leefomgeving. Zij adviseren op de juridische aspecten van vergunningverlening maar hebben ook een rol in het toezichtsproces en handhavingsprocedures. Dit specifieke overzicht laat hun inzet zien m.b.t. VTH-taken en geeft dus geen overzicht van de totale capaciteit en inzet van team JA-FL.

4. Programma vergunningverlening

In dit hoofdstuk staat een toelichting op het werk van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening.

4.1 Vakgebieden

 • 1.

  Bouwen

  Bouwwerken moeten passen in hun omgeving en mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van bewoners en gebruikers. Het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen is daarom aan regels geboden. Alle bouwwerken moeten aan die regels voldoen. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen kan echter gebouwd worden zonder vergunning omdat deze vergunningsvrij zijn.

 • 2.

  Milieu

  De gemeenten Druten en Wijchen hebben alle milieu gerelateerde taken overgedragen aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Beide gemeenten hebben de ODRN hierbij een ruimhartig mandaat toegekend. De ODRN stelt zelf een uitvoerings- / werkprogramma op, waarbij ze de opdrachtgevende gemeenten consulteert. Tevens voert zij in opdracht van de opdrachtgevende gemeenten een programma uit van reguliere controles en toezichtstaken. Binnen de ODRN bestaat er daarnaast ruimte voor het oppakken van projecten. Het werkprogramma van de ODRN zal, na gereedkomen, als bijlage bij dit stuk gevoegd zal worden.

 • 3.

  Overige Wabo-vergunningen

  naast de omgevingsvergunningen voor de activiteit 'Bouwen' verlenen wij omgevingsvergunningen / behandelen wij meldingen voor de activiteiten reclame, inritten en uitwegen, kappen, slopen en het afwijken van bestemmingsplannen.

 • 4.

  APV en bijzondere wetgeving

  Het vakgebied APV en bijzondere wetgeving betreft grotendeels de vergunningverlening en verwerking van meldingen voor evenementen en activiteiten en vergunningverlening Drank en Horecawet.

5. Programma Toezicht

In dit hoofdstuk staat een toelichting op het werk van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van toezicht. Wij onderscheiden in dit document de programma's 'toezicht' en 'handhaving'. In het bestuursrecht wordt gesproken over 'Handhaving' maar dit omvat zowel toezicht, bestuursrechtelijke handhaving als opsporing. Deze begrippen moeten niet met elkaar verward worden, want ze hebben allemaal een andere betekenis.

Onder 'toezicht'( ook wel 'handhavingstoezicht') verstaan we dat door het bestuur bij particulieren, bedrijven, inrichtingen (door tussenkomst van toezichthouders) wordt nagegaan of zij de bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn, daadwerkelijk naleven.

Toezichthouders voeren regelmatig controles uit, waar een preventief effect van uitgaat. Het uitvoeren van goed toezicht kan ertoe bijdragen dat de wettelijke voorschriften zonder inzet van andere sancties worden nageleefd.

Binnen team Fysiek kennen we drie soorten toezichthouders:

 • a.

  de handhaver bouwzaken, voorheen vaak beter bekend als 'bouwinspecteurs';

 • b.

  de handhaver Drank- en Horecawet en de;

 • c.

  bevoegd opsporingsambtenaar (BOA).

De BOA's zijn, anders dan de bouwinspecteurs, ook bevoegd tot het opleggen van sancties in de strafvorderlijke zin, door het opmaken van een proces verbaal.

6. Programma Handhaving

In dit hoofdstuk staat een toelichting op het werk van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de handhaving.

Bestuursrechtelijke handhaving in de 'enge' zin van het woord ziet toe op het opleggen van bestuursrechtelijke sancties (zoals een last onder bestuursdwang / dwangsom of het intrekken van vergunningen) door een bestuursorgaan, zonder tussenkomst van een rechter. Het opleggen van zulke sancties wordt gezien als het nemen van een besluit. Besluiten zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. De juridisch adviseurs van team Juridische Advisering — Fysieke Leefomgeving (JA-FL) zijn voor een deel van de formatie belast met de handhaving en ondersteuning van team Fysiek. Team JA-FL ondersteunt echter ook het gehele domein Fysieke Leefomgeving op juridische vlak. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel tijd de juridisch adviseurs van team JA-FL in 2019 werkzaam zullen zijn voor dit VTH-programma.

De kengetallen van de jaren 2016 en 2017 zullen leidend zijn.

7. Overige werkzaamheden, projecten en onvoorziene taken

7.1 Inleiding

De hiervoor genoemde medewerkers zijn naast hun reguliere, uitvoerende taken tevens verantwoordelijk voor andere taken zoals bestuursondersteuning, collegiale advisering, ondersteuning van andere teams, samenwerkingsverbanden met stakeholders, het aanleveren van gegevens t.b.v. team Financieel beheer — (Financiën: begroting, voorjaars- en najaarsnota, leges) en andere taken die weliswaar voornamelijk uitvoerend van aard zijn, doch niet vallen onder de 3 categorieën: Vergunningverlening, Toezicht of Handhaving.

In de rekenmodellen staan de uren die hiervoor begroot zijn.

 

7.2 Omgevingswet

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De wet treedt in 2021 in werking. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan. De implementatie van de Wet wordt binnen de WDW in gezamenlijkheid opgepakt. Vanuit de teams Fysiek en JA-FL zullen op termijn medewerkers in het project participeren.

 

7.3 Ondermijning

Criminelen maken gebruik van diensten van de 'bovenwereld'. Boven- en onderwereld raken zo met elkaar verweven. Door de invloed en druk die criminelen zo op onze samenleving kunnen uitoefenen, raken normen vervaagd en neemt het gevoel van leefbaarheid en veiligheid af. Dit is ondermijning. Ondermijning heeft ongewenste effecten, bijvoorbeeld:

 • -

  Boven- en onderwereld raken met elkaar verweven;

 • -

  Het tast de integriteit van openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven aan;

 • -

  Bedreiging / afpersing van bestuurders, ambtenaren, burgers en ondernemers.

Het publieke vertrouwen in de overheid wordt hierdoor ondermijnd. Bovendien kan ondermijning tot normvervaging leiden ("iedereen pikt een graantje mee, waarom ik niet").

De aanpak van ondermijning binnen de gemeenten Wijchen en Druten wordt gecoördineerd door medewerkers (00V) van team Strategische projecten en advies. Zij hebben echter aangegeven gebruik te willen maken van de oog- en oorfunctie van de toezichthouders, terwijl ook de juridisch adviseurs een rol kunnen krijgen in de aanpak van ondermijning. Zo zullen bezwaren en voorlopige voorzieningen bij hennepsluitingen door de juridisch adviseurs van JA-FL behandeld worden.

 

De toezichthouders van de WDW zullen binnen het intergemeentelijk project (IGP) ondermijning onder meer samenwerken met hun collega's van de ODRN en de politie Gelderland-Zuid.

 

7.4 Juridische kwaliteitszorg

De vacatureruimte van team JA-FL is volledig ingevuld. Omdat het team op sterkte is zal het komend jaar begonnen worden met het actief vergroten van de juridische kwaliteitszorg binnen team Fysiek en het domein Fysieke Leefomgeving. Zo zal team JA-FL aandacht geven aan de (juridische) kwaliteit van besluiten, besluitvorming, uitgaande correspondentie, bezwaar- en beroepsprocedures, vergunningverlening etc.

 

7.5 Projecten Wijchen

Voor de uitvoering van VTH taken is belangrijk te vermelden dat er diverse projecten lopen of gaan lopen die effect hebben op de ambtelijke inzet vanuit de teams Fysiek en JA-FL:

 • -

  Toezien op nakomen van realisatieovereenkomsten en handhaving ervan;

 • -

  Mantelzorg handhaving;

 • -

  Project brandveiligheid woongebouwen;

 • -

  Project intrekken 'oude bouwvergunningen';

 • -

  Wrakingen;

 • -

  Recreatiepark Wighenerhorst;

 • -

  Terrassen in het centrum van Wijchen;

 • -

  Handhaving van het laden en lossen in Wijchen;

 • -

  Uitvoeren toezicht m.b.t. oude APV zaken.

8. Communicatie VT&H 2019

8.1 Inleiding

De colleges van B&W van Druten en Wijchen hechten veel waarde aan het voorkomen van overtredingen. In het VTH-beleid is daarom een preventiestrategie beschreven. Hiermee hopen beide gemeentes ervoor te zorgen dat het burgers, bedrijven en overige instellingen duidelijk is hoe wordt omgegaan met vergunningen, toezicht- en handhaving binnen de gemeentes Druten en Wijchen. Transparantie en duidelijkheid over de invulling en uitvoering van de handhavingstaken leiden uiteindelijk tot een verbetering van de effecten van de geleverde inspanningen, dus een beter naleefgedrag. Zolang beide gemeentes actief met de burgers en bedrijven communiceren over hun visie en het uit te voeren beleid, zal dit duidelijkheid scheppen bij deze doelgroepen en zal dit voorkomen dat overtreders zeggen dat ze niet op de hoogte waren of hadden kunnen zijn.

9. Evaluatie / Monitoring

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat dit uitvoeringsprogramma onderdeel uitmaakt van een beleids- en uitvoeringscyclus. Bij de evaluatie van het beleid en het uitvoeringsprogramma kan op basis van de ontwikkelingen gedurende het jaar en mogelijke ontwikkelingen in het komende jaar bijsturing op visie, prioriteiten en strategieën plaatsvinden.

 

9.2 Evaluatie / Monitoring

Gedurende het lopende jaar is het van belang structureel te evalueren/monitoren. Om goed te kunnen evalueren is er een aantal voorwaarden waaraan de uitvoeringsorganisatie dient te voldoen. Zo is het van belang dat een ieder die met VT&H-taken belast is, zijn werkzaamheden uitvoert op basis van het beleid en het uitvoeringprogramma. Kennis van (de uitgangspunten van) het beleid en het uitvoeringsprogramma is daarom noodzakelijk. Sturing op taken, prioriteiten, strategieën en inzet van capaciteit is ook noodzakelijk. Dit vraagt daarom de nodige aandacht van de teamleden. Het is van belang goed zicht te houden op de werkzaamheden en uit te voeren taken om te kunnen beoordelen of en in hoeverre deze in lijn met het beleid worden uitgevoerd.

Een andere belangrijke voorwaarde is het registreren van uitgevoerde taken. Ten behoeve van de evaluatie, als ook het evaluatierapport/jaarverslag, is het van belang te kunnen beschikken over zoveel mogelijk managementinformatie (kengetallen). Niet alleen ten aanzien van de uitgevoerde taken, maar ook ten aanzien van de tijd die aan deze taken besteedt wordt. Deze zullen dan ook moeten worden bijgehouden en verzameld door teamleden en teamontwikkelaar. Hoe beter dit gebeurt, hoe realistischer het beeld en het programma en hoe beter de bijsturing kan plaatsvinden.

De resultaten van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma worden neergelegd in een korte rapportage, zodat op grond daarvan conclusies kunnen worden getrokken die als basis kunnen dienen voor het gemotiveerd bijsturen van het beleid en/of het uitvoeringsprogramma.

 

9.3 Jaarlijkse planning evaluatie/monitoring en bijsturing

In onderstaand overzicht staat aangegeven hoe de evaluatie- en bijsturingmomenten jaarlijks ingepland worden.

Fase

Periode

Actie(s)

Resultaat

Evaluatie

januari t/m september

Verzamelen kengetallen, voortgangsgesprekken, eventueel terugkoppelen aan college

Inzicht in behaalde doelen, nagekomen afspraken en voortgang

Evaluatie

oktober t/m december

Verzamelen kengetallen, voortgangsgesprekken, terugkoppelen aan college

Evaluatierapportage /Jaarverslag

Bijsturing

januari t/m december

Bijsturing op uitvoeringsprogramma

Behalen doelstelling, nagekomen afspraken.

Bijsturing

jaarlijks

Bijsturing op basis van conclusies evaluatierapportage

Uitvoeringsprogramma voor komende jaar en eventueel aanpassen beleid indien van toepassing

 

Bijlage 1 Capaciteitsramingen uitvoeringsprogramma 2019

 

De bijlage is voor de leesbaarheid ook als externe bijlage toegevoegd.

 

Bijlage 2 Prioriteringslijsten 2019

 

De bijlage is voor de leesbaarheid ook als externe bijlage toegevoegd.

 

Bijlage 3 Werkplan ODRN 2019

 

De bijlage is als externe bijlage toegevoegd.

 

Bijlage 4 Handreiking hoogte dwangsommen en begunstigingstermijnen

1. Inleiding

Deze handreiking geeft de hoogte weer van de dwangsombedragen die de gemeenten Wijchen en Druten opnemen als er handhavend opgetreden wordt. Daarnaast staan in deze handreiking de termijnen die beide gemeenten stellen voor het ongedaan maken van overtredingen. Wij sluiten hiertoe aan bij de afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierin staat dat het dwangsombedrag in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom moet staan.

Deze handreiking heeft als doel uniformiteit, transparantie en efficiëntie te realiseren door het stellen van standaardtermijnen en standaardsancties voor veel voorkomende overtredingen. In deze handreiking staat een opsomming van de standaardsancties voor zulke overtredingen.

2. Hoogte van de dwangsom

In onderstaande tabellen zijn de bedragen opgenomen die wij toepassen bij het bepalen van de hoogte van een dwangsom. Wij stemmen de hoogte van de dwangsom doelgericht af op de ernst van de overtreding (evenredigheid). De dwangsommen hebben tot doel de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit). Hoe de hoogte van een dwangsom zich exact laat berekenen, kan niet worden vastgelegd.

Duidelijk is dat de volgende elementen de hoogte van een dwangsom bepalen:

 • 1.

  de (geschatte) kosten die de overtreder moet maken om de overtreding op te heffen. Met andere woorden: de dwangsom moet hoger zijn dan het (geschatte) financiële voordeel;

 • 2.

  de dwangsom moet voldoende dwang tot gevolg hebben om de overtreding op te heffen c.q. te beëindigen;

 • 3.

  voorkoming van herhaling, beperking van schade en herstel in de oorspronkelijke toestand;

 • 4.

  het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel dat de overtreder heeft genoten;

 • 5.

  de bevestiging van normen gesteld in het belang van het milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap of de volksgezondheid; de geloofwaardigheid van de (normerende) overheid; de mogelijkheid tot overheidscontrole (meetvoorschriften c.a.); eerlijke concurrentieverhoudingen en rechtsgelijkheid;

 • 6.

  de financiële draagkracht van de overtreder.

Na het opleggen van een dwangsom dient, bijvoorbeeld wekelijks, een hercontrole te worden uitgevoerd, totdat de dwangsom is volgelopen. Als de dwangsom niet effectief blijkt te zijn, dan kan een nieuwe dwangsombeschikking worden opgelegd met hogere dwangsombedragen of kan gekozen worden voor de toepassing van bestuursdwang.

3. Diversiteit dwangsom

De dwangsommen kunnen op drie manier worden vastgelegd:

Bedrag ineens

Een bedrag ineens komt in aanmerking als de overtreder een keer voor een bepaalde datum een bepaalde handeling moet verrichten. Voor het bedrag ineens wordt het bedrag gebruikt dat in onderstaande tabellen als maximum bedrag is genoemd.

Dwangsom per overtreding

Als er regelmatig voorschriften worden overtreden dan ligt het voor de hand om de dwangsom te bepalen per overtreding. Worden er diverse voorschriften overtreden dan kan per overtreden voorschrift een dwangsom worden opgelegd. Als het gaat om overtredingen die een continu karakter hebben en dus niet op zichzelf staande overtredingen, dan kan uit het oogpunt van rechtszekerheid geen dwangsom worden opgelegd per overtreding.

Dwangsom per tijdseenheid

Een dwangsom per tijdseenheid komt aan de orde als er sprake is van een continue overtreding van voorschriften. Deze vorm is aan te bevelen als het gaat om overtredingen die niet afzonderlijk zijn te constateren, omdat de overtreder constant in overtreding is. In dit soort situaties kan geen dwangsom per overtreding worden opgelegd.

Vaststelling maximum bedrag

Als een dwangsom wordt opgelegd dan moet het bestuursorgaan een bedrag te noemen waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Dit geldt uiteraard alleen voor de dwangsom per overtreding en de dwangsom per tijdseenheid. Als de dwangsom op één bedrag ineens wordt bepaald, dan is daarmee impliciet het maximum vastgesteld. In onderstaand tabellen is het maximum bedrag de hoogte van de dwangsom vermenigvuldigd met 5.

4. Termijn voor beëindiging

De toepassing en het verbeuren van een last onder dwangsom kan alleen plaatsvinden nadat de overtreder de gelegenheid heeft gehad om zelf de juiste maatregelen te treffen om de overtreding ongedaan te maken. De enige uitzondering hierop is de spoedeisende bestuursdwang.

De termijn moet zo worden gekozen dat de overtreder voldoende tijd heeft om de overtreding ongedaan te maken of ongedaan te laten maken. In de geest van de wetgeving dient de begunstigingstermijn zo kort mogelijk te zijn. Dit betekent dat de begunstigingstermijn overeen dient te komen met de termijn waarbinnen het voor de overtreder mogelijk is de strijdigheid ongedaan te maken. Een begunstigingstermijn is niet noodzakelijk als de overtreder onmiddellijk tot naleving van de voor hem geldende verplichtingen in staat is of als het gaat om het voorkomen van herhaling.

In onderstaande tabellen zijn de termijnen opgenomen die toegepast moeten worden bij een bestuursrechtelijk handhavingstraject.

5. Afwijken handreiking

Deze handreiking dient als uitgangspunt gebruikt te worden. Indien hiervan afgeweken wordt, dan geldt er een hardheidsclausule. Dit houdt in dat we overeenkomstig deze handreiking moeten handelen, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met het beleid te dienen doelen. Bij afwijking van deze handreiking dient de hoogte van het bedrag en de termijn gemotiveerd worden vastgesteld.

Tabel indicatieve dwangsomhoogten

In onderstaande tabellen zijn niet alle taken genoemd. Zo is handhaving van het illegaal kappen van bomen, handhaving van de Wet op de kansspelen en op de Wet wapens en munitie niet genoemd. Deze zijn niet genoemd omdat wij hier de afgelopen jaren nooit op hebben gehandhaafd. Ook is de handhaving van de Opiumwet niet opgenomen, omdat we hiervoor afzonderlijk beleid hebben opgesteld. Indien een overtreding niet in onderstaande tabel is opgenomen, zullen wij de hoogte van de dwangsom(of een andere sanctie) en de begunstigingstermijn in het besluit motiveren. Als het mogelijk is zal aansluiting worden gezocht bij een gelijksoortige overtreding.

De tabel 'Sanctiemiddelen Milieu' is opgesteld door de ODRN, aangezien zij deze taken voor ons uitvoeren. Het is de bedoeling dat ze deze tabel voor alle deelnemende partijen van de ODRN gaan toepassen.

Sanctiemiddelen bouwen en ruimtelijke ordening

Omschrijving

Hoogte dwangsom

Maximum

Beg. termijn

Bouwen van een gebouw zonder of in afwijking van de vergunningen

Max 10 m2 = € 1.500,-

Max 30 m2 = €3.000,-

Max 50 m2 = € 5.000,-

> 50 m2 = € 10.000,-

 

Let wel: bij een gemeentelijk monument of beschermd stads- en dorpsgezicht verdubbelen deze bedragen

€ 7.500,-

€ 15.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000,-

Minimaal 4 weken

Gebruik i.s.m. het bestemmingsplan

€ 1.500,- per week

€ 7.500,-

Minimaal 2 weken

Plaatsen reclameobject zonder vergunning

€ 500,- tot € 2.000,-

Afhankelijk van de omvang en winstmodel

€ 2.500,-

€ 10.000,-

Minimaal 1 tot 2 weken

Bouwen van een ander bouwwerk (geen gebouw zijnde)

€ 700,-

€ 3.500,-

Minimaal 1 tot 2 weken

Overtreden van een bouwstop / stillegging

Max 10 m2 = € 1.500,-

Max 30 m2 = €3.000,-

Max 50 m2 = €5.000,-

> 50 m2 = € 10.000,-

€ 7.500,-

€ 15.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000

geen

Ernstige mate van strijd met redelijke eisen van welstand / exces

€ 5.000,-

€ 25.000,-

Minimaal 4 weken

Aanlegactiviteiten zonder of in afwijking van de vergunning

€ 1.500,-

€ 7.500,-

Minimaal 4 weken

Overtreding van het bouwbesluit of de bouwverordening (m.u.v. brandveiligheid)

Licht € 500,-

Matig € 1.000,-

Ernstig € 5.000,-

Buitencategorie € 10.000,-

€ 2.500,-

€ 5.000,-

€ 25.000,-

€ 50.000,

Minimaal 3 weken

Bij ernstige tekortkomingen of gevaar kan termijn korter

Slopen zonder of in afwijking van melding / vergunning

Zonder asbest: €500,

Met asbest: ODRN

€ 2.500,-

geen

Sanctiemiddelen Apv, bijzondere wetgeving en brandveiligheid

Thema

Overtreding

Hoogte dwangsom

Maximum

Beg. termijn

Apv

Artikel 2:28 exploitatievergunning: in werking zonder vergunning of in werking in strijd met voorschriften

Bij voortdurende overtreding: € 500,- per constatering en anders:

1. tot 100 m2: € 1.000,- p.wk.

2. 100 tot 500 m2: € 3.000,- p.wk.

3. > 500 m2: € 5.000,- p.wk.

5x de hoogte van de opgelegde dwangsom

Min. 1 tot 4 weken

Artikel 2:29 overtreding sluitingstijden

1. tot 100 m2: € 1.000,- p.wk.

2. 100 tot 500 m2: € 3.000,- p.wk.

5x de hoogte van de opgelegde dwangsom

Geen of 1 week

Artikel 2.10A: het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan (o.a. uitstallingen en terrassen)

€ 250,-

€ 1.250,-

1 week

Artikel 2:12 het maken, veranderen van een uitweg zonder of in afwijking van een vergunning

€ 1.000,-

€ 5.000,-

4 weken

Artikel 2:25 houden van een evenement zonder vergunning

Afhankelijk van de grootte van het evenement: van € 1.000,- tot € 10.000,-

Bedrag ineens

Geen

Overige overtredingen van hoofdstuk 2: openbare orde

€ 500,-

€ 2.500,-

1 tot 4 weken

Overtredingen van hoofdstuk 3: seksinrichtingen, - winkels en straatprostitutie e.d.

€ 1.500,-

€ 7.500,-

1 tot 4 weken

Overtredingen van hoofdstuk 4: bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

€ 1.500,-

€7.500,-

1 maand

Overtredingen van hoofdstuk 5: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

€ 1.500,-

€7.500,-

1 tot 4 maanden

Drank- en Horecawet

Van toepassing is het geldende preventie en handhavingsplan Drank- en horecawet

 

 

 

Brand- veiligheid

Spoedeisend of acuut gevaar

Sluiting voor de duur van het aanbrengen van primaire voorzieningen

1. € 500,- per week

2. € 100,- tot € 1.000,- per week en per voorziening of maatregel

Nvt

Zeer kort (minimaal 1 dag)

Overtreding van cat. 1:

1. Geen gebruiksvergunning/ melding

2. Niet naleven van brandveiligheidsvoorschriften van de vergunning of het bouwbesluit

 

 

1. € 500,- per week

2. € 100,- tot € 1.000,- per week en per voorziening of maatregel

 

 

1. € 2.500,-

2. € 500,- tot € 5.000,- per voorziening of maatregel

In beide gevallen is de termijn afhankelijk van ernst situatie en de duur van aanbrengen voorzieningen. Advies: 1 tot 2 maanden

Overtreding van cat. 2 (gemiddeld tot laag brandveiligheidsrisico)

Waarschuwing, daarna sancties volgens categorie 1

1. € 2.500,-

2. € 500,- tot € 5.000,- per voorziening of maatregel

Idem, zie cat. 1.

Sanctiemiddelen Milieu (bodem, lucht, water, afval, externe veiligheid, energie en overige overtredingen)

Overtreding

Kwalificatie

Sanctiesoort

Dwangsomhoogte

Dwangsomtermijn

Bodem

Keuring ondergrondse tank niet (op tijd) uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1-3 maanden

Keuring bovengrondse tank niet (op tijd) uitgevoerd

Licht

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Ontbreken voorzieningen (vulbeveiligingen, anti hevelklep etc)

Licht

Dwangsom

€ 500,- tot € 1.500,-

1-3 maanden

Onvoldoende of geen controle van lekdetectie (pot) systeem

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

Geen vloeistofdichte vloer of (lek)bak aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

Vloer of (lek)bak niet bestand niet bestand tegen chemische inwerking van stof

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Vloer niet gekeurd op vloeistofdichtheid door erkende instelling

Matig

Dwangsom

€ 1.750,-

1-3 maanden

Stoffen in bodem brengen, vervuilend en spoed vereist

Ernstig

PV + bestuursdwang

N.v.t.

1 week

Geen hemelwaterbescherming of gecontroleerde afvoer aanwezig

Matig

Dwangsom

€1.000,-

1-3 maanden

Lekbak onvoldoende gedimensioneerd in relatie tot opslag

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Stoffen in bodem brengen, niet of nauwelijks vervuilend, niet spoedeisend

Licht

Zelf laten verwijd. + Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

Lekke leidingen veroorzaken bodemvervuiling, spoedeisend

Ernstig

PV + bestuursdwang

N.v.t.

1 week

Geen vloeistofdichte vloer rondom afleverzuil

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1-3 maanden

Vaatwerk/ accu's niet in lekbakken

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Tank niet tegen aanrijden beschermd

Licht

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Ondergrondse tank niet gesaneerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

3 maanden

Tank niet boven lekbak

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Opslag vaste mest niet op mestdichte plaat

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

Water / sludgecontrole niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€1.000,-

1 maand

Overtreden PGS 30

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

1-3 maanden

Geen grondwatermonitoring

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

1 maand

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Verkennend bodemonderzoek niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1-3 maanden

Nul- en eindsituatie niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1-3 maanden

Onvoldoende toezicht en instructies

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-4 weken

Niet of onvoldoende uitvoeren van beheermaatregelen in bedrijfsvoering

Matig/ernstig

PV+Dwangsom (evt bestuursdwang)

€ 1.500,-

1-4 weken

Financiële zekerheid

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Nieuw geval bodemverontreiniging i.k.v. zorgplicht Wbb niet gemeld

Matig

Dwangsom / PV

€ 2.500,-

1 maand

Lucht

Overschrijding emissie eisen

Zwaar

Dwangsom

€ 2.500,-

2 weken

Metingen niet of niet correct uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Gasafvoer niet conform voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Schoorsteen niet op hoogte

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1-3 maanden

Keuring! inspectie stookinstallatie niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,- per installatie

1-3 maanden

Keuring! inspectie brandstoftoevoerleiding niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€1.500,-

1-3 maanden

Niet voldoen aan onderhoud / controle stookinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Keuring! inspectie koelinstallatie niet uitgevoerd (ook afkeur)

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Niet voldoen aan onderhoud! controle koelinstallaties

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

1-3 maanden

Voorschriften stankhinder niet naleven . geuroverlast veroorzaken

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Stofoverlast veroorzaken (o.a. door ontbreken stoffilter)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

Ontbreken filterinstallatie

Matig

Dwangsom

€1.500,-

1-3 maanden

Ontbreken! niet tijdig herstellen / niet tijdig uitvoeren van controles en keuringen dampretour stage II

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden

Ontbreken / niet tijdig herstellen! niet tijdig uitvoeren van controles en keuringen hittegevoelige elementen

Matig

Dwangsom

€ 2.000,-

2 maanden_

Ontbreken ontgeuringsinstallatie

Matig

Dwangsom

€ 5.000,-

3 maanden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Ontbreken CFK logboek

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overschrijding vergunde ammoniakemissie / max. emissiewaarden Besluit huisvesting

Ernstig

Dwangsom

€ 25,- per kg overschrijding

1-3 maanden

Water

Lozen afvalwater zonder of i.s.m. vergunning

Ernstig

PV/ bestuursdwang

N.v.t.

1 dag

Olie / water / vetafscheider niet (tijdig) legen

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

Situationeel

Olie / water! vetafscheider niet controleren op doelmatig functioneren (5jaarlijkse inspectie)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Olie / water! vetafscheider die niet voldoet aan en / of wordt gebruikt conform van toepassing zijnde NEN-norm

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

2-4 weken

Niet meten of niet aanleveren van de analyses

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Monstervoorziening niet aanwezig

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Overschrijding eisen emissie (parameter afhankelijk)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

2 weken

Overschrijding administratief voorschrift

Matig

Dwangsom

€ 500,-

2 weken

Niet melden calamiteiten/ ongewone voorvallen

Matig

PV/ bestuursdwang

€ 2.500,-

1 dag na calamiteit / ongeval

Geen melding Bbk en lozingenbesluit vaste objecten

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 dag na start werkzaamheden

Overtreding maatwerkvoorschriften _

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Illegale grondwateronttrekking (Gww) vergunbaar

Matig

PV

N v.t

1 dag

Besluit lozen buiten inrichtingen (art 3.4 en/of 3.26) (gewasbeschermingsmiddelen)

Ernstig

PV/ bestuursdwang

€ 1.000,-

1 dag

Geluid en trillingen

Overschrijding geluidsniveau (incidenteel)

Matig

Dwangsom

€ 500,-

1 week

Overschrijding geluidsniveau (structureel)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 week

Overlast, in werking buiten vergunde uren

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 dag

Niet meten

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 maand

Voorzieningen niet aangebracht

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Voorschriften m.b.t. gedrag niet naleven

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 dag

Niet voldoen aan voorschriften m.b.t. trilling

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1-3 maanden

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,- tot 1.500,-

Situationeel

Afval

Opslag niet overeenkomstig voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

BA niet regelmatig afvoeren

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1-3 maanden

GA afval niet correct afvoeren

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Niet registreren verwijdering GA

Licht /matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Niet vergunde opslag BA

Matig

Dwangsom

€ 1.500,-

1 maand

Niet vergunde opslag GA

Matig

Dwangsom

€ 5.000,-

2 weken

Verbranden afval

Matig

Dwangsom / PV

€ 500,- tot 2.500,-

2 weken

Niet scheiden

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

(Externe) veiligheid

Geen blusmiddelen of onjuist / niet aangesloten

Ernstig

Dwangsom

€ 1.000,-

2 weken

Keuring blusmiddelen niet juist

Matig

Dwangsom

€ 500,-

2 weken

Opslag gevaarlijke stoffen niet volgens voorschriften

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Bordjes (roken en vuur verboden) ontbreken

Licht

Dwangsom

€ 500,-

2 weken

Constructie onvoldoende brandwerend

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1 maand

Ontbreken / niet tijdig herstellen / niet tijdig uitvoeren van controles en keuring van opslagen van consumentenvuurwerk (waaronder inspetie van de sprinkler installatie, onderhoud van de brandmeldinstallatie, uitgangspuntendocument)

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

Situationeel

Overtreden van het vuurwerkbesluit

Matig

Dwangsom / PV

€ 500,- tot 2.500,-

Situationeel

Overtreding maatwerkvoorschriften

Matig

Dwangsom

€ 500,-tot 1.500,-

Situationeel

Energie

 

 

 

 

Energiebesparende maatregel niet realiseren

Matig

Dwangsom

€ 500,- per maatrgl.

3-6 maanden

Energiebesparende maatregel uit bijlage 10 niet realiseren

Matig! ernstig

Dwangsom

C 1.000,- per maatrgl.

3-6 maanden

Doelmatig beheer en onderhoud niet uitvoeren

Matig

Dwangsom

€ 500,- per maatrgl.

1-3 maanden

Algemeen

 

 

 

 

Onveilige opstelling gasflessen

Matig

Dwangsom

€ 1.000,- tot 2.500,-

1 week

Keuringstermijn gasflessen verlopen

Matig

Dwangsom

€ 500,-

1 week

Niet melden van calamiteiten / meldingen ongewone voorvallen (Hfdst. 17 Wm)

Matig

Dwangsom / PV

€ 2.500,-

1 dag na calamiteit / ongeval

Parkeervoorschriften niet naleven

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 dag

Niet of niet tijdig indienen van rapporten (geluid / MJV e.d.)

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 week

Niet melden van wijzigingen t.a.v. vergunningen

Matig

Dwangsom

€ 1.000,-

1 maand

Inrichting niet schoon

Licht

Dwangsom

€ 1.000,-

1 week-1 maand

Losplaats onvoldoende gemarkeerd

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 maand

Verbranden van afval binnen de inrichting

Matig

Dwangsom / PV

€ 500,- tot 2.500,-

1 dag

Geen doeltreffende maatregelen tegen ongedierte

Licht

Dwangsom

€ 500,-

1 week

Afleveren vuurwerk aan personen jonger dan 16 jr.

Matig

Dwangsom / PV

€ 1.000,-

1 dag

In werking hebben zonder vergunning. Er is geen aanvraag maar ook geen opzet

Matig

Dwangsom, aangeven dat aanvraag gedaan moet worden

€ 1.000,-

2 maanden

In werking hebben zonder vergunning. Er is geen aanvraag en ook geen wil om aanvraag te doen

Ernstig

Dwangsom, PV of sluiting

€ 5.000,- tot 15.000,-

Situationeel

In werking hebben zonder vergunning. Met aanvraag nog niet van kracht

Matig

Dwangsom

€ 5.000,- tot 15.000,-

Situationeel

Mestbassin niet overeenkomstig bouwtechnische richtlijnen

Matig

Dwangsom

€ 2.500,-

1-3 maanden