Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregel terrassen centrum Wijchen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel terrassen centrum Wijchen
CiteertitelBeleidsregel terrassen centrum Wijchen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening, art. 2.1.5.1 
 2. Algemene plaatselijke verordening, art. 2.3.1.2 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-200523-01-2014nieuwe regeling

04-10-2005

Wegwijs, onbekend

1.754.251

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel terrassen centrum Wijchen

 

 

Beleidsregel terrassen centrum Wijchen

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Wijchen

Overwegende dat het op grond van het bepaalde in artikel 2.1.5.1 en 2.3.1.2, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden is zonder vergunning van burgemeester en wethouders en de burgemeester de weg te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan, dat voor het hebben en exploiteren van een terras op de weg een vergunning vereist is;

Dat met ‘weg’ wordt bedoeld ‘weg’ in de zin van artikel 1.1 van de APV:

 • de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen;

 • de – al dan niet met enige beperking – voor het publiek toegankelijke pleinen en open plaatsen, parken, plantsoenen, speelweiden, bossen en andere natuurterreinen, ijsvlakten en aanlegplaatsen voor vaartuigen

Dat in het vijfde lid van het genoemde artikel 2.1.5.1 en het zesde lid van artikel 2.3.1.2 APV de gronden zijn vermeld waarop een vergunning kan worden geweigerd;

Overwegende dat, gelet op artikel 4:81 Awb een bestuursorgaan (i.c. het college en de burgemeester) bevoegd is beleidsregels vast te stellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende bevoegdheid;

Dat terzake het verlenen en weigeren van een vergunning een strikt en consequent beleid vergt, welk beleid niet eerder is vastgelegd.

Dat de uitgangspunten en nadere toelichting zijn uitgewerkt in de notitie terrassenbeleid Wijchen centrum;

Overwegende dat overleg is gepleegd met de betreffende partners waaronder de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Wijchen en de Ondernemingsvereniging Wijchen centrum (OVWC). Dat een drietal zienswijze zijn ingediend die niet hebben geleid tot het aanpassen van de beleidsregel;

Het wenselijk is het terrassenbeleid voor het centrum van Wijchen vast te leggen in een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:81 e.v van de Algemene wet Bestuursrecht;

Besluiten

Vast te stellen de volgende beleidsregel terrassen Wijchen centrum:

 • 1.

  Algemeen

 • Terrasseizoenen:

  • a)

   Zomerterras: 1 maart tot en met 31 oktober

  • b)

   Winterterras: 1 november tot 1 maart . Een winterterras heeft een beperkte omvang, niet omsloten door (glas)wanden o.i.d. en incidenteel (niet dagelijks!) bij mooi weer één rijtje stoelen met daar tussen enkele tafeltjes, direct tegen de voorgevel;

 • 2.

  Locaties

 • Terrassen mogen alleen worden geplaatst op die locaties die door de gemeente zijn goedgekeurd.

  • a)

   Een ongehinderde doorgang moet gegarandeerd zijn voor hulpverleningsdiensten. Deze ongehinderde doorgang dient minimaal 3,5 meter te bedragen;

  • b)

   Een ongehinderde doorgang op het trottoir van minimaal 1.50 meter dient te worden gewaarborgd voor voetgangers;

 • 3.

  Inrichting van terrassen

  • 3.1

   Het meubilair moet stijlvol zijn en bestaan uit riet of kunstriet; Een combinatie met aluminium / roest vrijstaal is ook toegestaan;

  • 3.2

   Parasols mogen geen felle hoofdkleur hebben en moeten worden aangepast aan de omgeving. Er mag geen reclame op de parasols worden toegepast.

  • 3.3

   Terrasafscheidingen/-schotten moeten wegneembaar en verplaatsbaar zijn. Een terras mag niet in zijn geheel worden omringd met terrasschoten/afscheidingen.

  • 3.4

   De hoogte van terrasschotten mag maximaal 1.00 meter bedragen. In afwijking hiervan mogen terrasschotten 1.60 meter hoog zijn onder de voorwaarde dat deze vanaf 1.00 meter tot 1.60 m volledig transparant zijn.

  • 3.5

   De schotten mogen geen felle hoofdkleur hebben en moeten worden aangepast aan de omgeving. Bloembakken (mits wegneembaar en verplaatsbaar) als terrasafscheiding zijn ook toegestaan.

  • 3.6

   Op terrasafscheidingen mag slechts beperkt reclame worden gemaakt voor de naam van het bedrijf en niet voor een product dat in de inrichting verkocht wordt.

  • 3.7

   De totale oppervlakte van de reclame-uitingen mag niet meer dan 20 % van het terrasschot bedragen.

 • 4

  Openingstijden

  • 4.1

   Tijdens het terrasseizoen mag het terras worden opengesteld op de volgende tijden:

   • -

    op zondag tot en met donderdag tussen 09.00 en 23.00 uur

   • -

    op vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 24.00 uur;

  • 4.2

   Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan voor een concrete situatie een afwijkende openstellingtijd worden bepaald.

  • 4.3

   Indien het terras is gesitueerd op een locatie waar de warenmarkt plaatsvindt moet het geplaatste meubilair op woensdag uiterlijk om 21.00 uur worden verwijderd en op zodanige wijze op uw eigen terrein worden opgeslagen dat men er zowel tijdens het opbouwen, afbreken als tijdens de warenmarkt geen hinder van ondervindt;

  • 4.4

   wanneer er warenmarkt wordt gehouden, kan er geen (winter)terras worden uitgezet, tenzij er wel voldoende ruimte is. Dit is ter beoordeling aan de marktmeester;

  • 4.5

   bij de Nijmeegse Vierdaagse (Wijchensedag), de taptoe en de kermis kan alleen na toestemming van de markt-/kermismeester dan wel diens plaatsvervanger en uitsluitend bij voldoende ruimte na beoordeling van de markt-/kermismeester dan wel diens plaatsvervanger een terras worden uitgezet. Dit zal in overleg met de afdeling Openbare Werken, politie en brandweer moeten gebeuren;

 • 5.

  Opruimen terras buiten openingstijden

  • 5.1

   Terrasmeubilair moet gedurende het seizoen buiten de openingstijden op afdoende wij- ze worden beveiligd door het borgen van het meubilair met kettingen e.d;

  • 5.2

   Zaken die niet afdoende kunnen worden geborgd, moeten buiten de openingstijden van het horecabedrijf binnen de inrichting worden opgeslagen;

  • 5.3

   Na het seizoen moeten het terrasmeubilair, -schotten etc geheel worden opgeruimd en verwijderd;

  • 5.4

   de gebruikte bestrating moet in ordelijke staat worden gehouden en dagelijks na sluiting van het terras van eventueel afval worden ontdaan;

 • 6.

  Beperkingen

  • 6.1

   Ter voorkoming van overlast mag er geen muziek ten gehore worden gebracht op het terras, tenzij hiervoor afzonderlijk toestemming is gegeven in verband met evenementen en/of ander incidentele activiteiten;

  • 6.2

   De terrasvergunning is niet overdraagbaar/te verpachten/mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die voor het eigen (horeca)bedrijf gelden;

  • 6.3

   De houder van de terrasvergunning is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gemeente-eigendommen als gevolg van het gebruik van de vergunning. Het buiten opslaan van het terrasmeubilair, tijdens het seizoen, met instemming van het college komt volledig voor risico van de vergunninghouder.

 • 7.

  Geldigheid vergunning

  • 7.1.

   Een terrasvergunning wordt in beginsel verleend voor onbepaalde tijd. Indien door wijzigingen de feitelijke situatie niet meer overeenkomt met de situatie waarvoor vergunning is verleend dient een nieuwe (gewijzigde) vergunning te worden aangevraagd;

  • 7.2.

   In geval van wijziging van omstandigheden, welke van invloed zijn op het gebruik van de weg zal een vergunning opnieuw moeten worden beoordeeld. Bijvoorbeeld herinirichting, bestemmingsplanwijziging) Indien noodzakelijk kan dit leiden tot intrekking van de vergunning;

  • 7.3.

   Indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, kan vergunning worden verleend voor een bepaalde tijd, doch niet voor een periode korter dan één jaar;

 • 8.

  Vergunning procedure

  • 8.1

   Een vergunningaanvraag geschiedt door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier.

  • 8.2

   Een aanvraag gaat minimaal vergezeld van de volgende bescheiden:

   • -

    foto’s van de te gebruiken parasols en terrasafscheidingen

   • -

    een plattegrond van het gewenste terras.

  • 8.3

   Vergunningverlening geschiedt altijd aan een natuurlijk persoon, zijnde de houder van de betreffende inrichting;

 • 9.

  Controle en handhaving

  • 9.1

   De medewerkers van Bureau Toezicht hebben de primaire signaleringsfunctie;

  • 9.2

   Indien er overtredingen worden geconstateerd (exploitatie terras zonder vergunning, het niet naleven van de vergunningsvoorwaarden, verstoring van de openbare orde etc.) zullen bestuursrechtelijke maatregelen worden genomen: het opleggen van een last onder dwangsom dan wel het toepassen van bestuursdwang;

  • 9.3

   De medewerkers van Bureau Toezicht en de politie hebben gelet op de strafbepalingen in de APV te allen tijde de bevoegdheid proces verbaal op te maken;

  • 9.4

   Bij herhaaldelijke overtreding kan gelet op artikel 31 van de Drank- en horecawet de onderhavige drank- en horecavergunning worden ingetrokken.

 • 10.

  Overgangsbepaling

  • 10.1

   Aanvragen voor een terrasvergunning voor het jaar 2006 e.v. worden getoetst aan deze beleidsregels;

  • 10.2

   Bij wijze van overgangsmaatregel wordt een uitzondering gemaakt voor alle ondernemers die in het jaar 2004 een terrasvergunning hebben ontvangen en die niet per direct kunnen voldoen aan de vastgestelde beleidsregels. Aanvragen van deze personen zullen pas in 2007 worden getoetst aan de geldende beleidsregels, opdat ze ruim in de gelegenheid worden gesteld hun terras conform de beleidsregel in te richten;

 • 11.

  Inwerkingtreding

  • 11.1

   Deze beleidsregel word gepubliceerd op de gemeentepagina in een plaatselijke krant en treed in werking één dag na publicatie.

Aldus besloten door burgmeester en wethouders op 4 oktober 2005

drs. J.W.M. van der Knaap G.H.W. Noordewier

secretaris burgemeester