Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Weigeringsgronden aanvraag kapvergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWeigeringsgronden aanvraag kapvergunning
CiteertitelWeigeringsgronden aanvraag kapvergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, Artikel 4.3.2 lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-2009nieuwe regeling

28-04-2009

Wegwijs, 20-05-2009

08/9821

Tekst van de regeling

Intitulé

Weigeringsgronden aanvraag kapvergunning

Versie: augustus 2008

In deze beleidsregel is te lezen wat de weigeringsgronden zijn voor kapvergunningen, zoals ze zijn opgenomen in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). In de tabel zijn de weigeringsgronden nader gedefinieerd. Deze beleidsregel dient mede als toetsingskader voor de beoordeling van een aanvraag voor een kapvergunning.

Bij het toetsen op de weigeringsgronden wordt per weigeringsgrond een waarde aan de houtopstand toegekend. Dit kan oplopen van 0 (geen) tot ++ (hoog). De aanwezige waarden worden gewogen tegen de reden voor het benodigde kappen de houtopstand. Wegen deze waarden niet op tegen de reden voor het kappen van de houtopstand, dan kan een kapvergunning verleend worden. Wegen de waarden wel op tegen de reden voor het kappen van de houtopstand, dan wordt de kapvergunning geweigerd.

Voorbeeld verlenen: boom is dood of gevaarlijk voor de omgeving, waarden boom wegen niet op tegen het gevaar.

Voorbeeld weigeren: reden om te kappen is niet onderbouwd met argumenten en/of feiten, waardoor het niet opweegt tegen de aanwezige waarden.

2.1 Weigeringsgronden

De weigeringsgronden zoals die in artikel 4.3.2 van de APV Wijchen (26 juni 2008) zijn opgesomd, zijn de volgende:

De vergunning kan worden geweigerd op grond van:

 • a.

  natuur- en ecologische waarde;

 • b.

  landschappelijke waarde;

 • c.

  cultuurhistorische waarde;

 • d.

  waarde voor de recreatie;

 • e.

  belevingswaarde;

 • f.

  dendrologische waarde*.

De volgende paragraaf bevat de toelichting op de weigeringsgronden.

(* dendrologische waarde: dit wordt toegelicht in onderstaande tabel)

2.2 Definities

Weigerings-grond

++

+

0

a. Natuur- en ecologische waarde

De houtopstand huisvest bijzondere flora of fauna zoals maretak, korstmossen, vleermuizen, marterachtigen of broedvogels of andere dieren die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet. Houtopstand huisvest bijzonder flora of fauna

De houtopstand maakt onderdeel uit van een ecologische eenheid en voegt als habitat voor flora en fauna een duidelijke schakel toe in het geheel. Daarnaast is de houtopstand van inheemse soort en maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) of een ecologische verbindingszone (EVZ) zoals deze zijn vastgesteld door de provincie. Houtopstand is schakel of stapsteen voor EHS of EVZ

De houtopstand voegt niets extra’s toe aan het ecosysteem en maakt geen onderdeel uit van een groter ecologisch geheel. Houtopstand heeft geen natuurwaarde

b. Landschappelijke waarde

 

1. De houtopstand maakt onderdeel uit van de landschappelijke beplanting die het oorspronkelijke landschapstype karakteriseert (zie Landschapsontwikkelingsplan). 2. De houtopstand maakt onderdeel uit van een straat- of laanstructuur. Indien de houtopstand wordt verwijderd ontstaat een ongewenste doorbreking van de structuur. Houtopstand is landschappelijk element Houtopstand maakt onderdeel uit van straat-/laanbeeld

1. De beplanting heeft geen waarde voor de landschappelijk samenhang. 2. De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een beplantingsstructuur. Houtopstand is geen landschappelijk element Houtopstand maakt geen onderdeel uit van een beplantingsstructuur.

Weigerings-grond

++

+

0

c. Cultuurhistorische waarde

1. Maakt onderdeel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht (zie bestemmingsplan). 2. De houtopstand heeft een directe relatie met een bouwkundig, gemeentelijk of rijksmonument (bijvoorbeeld leibomen bij boerderij) Houtopstand maakt onderdeel uit van beschermd stads-/dorpsgezicht Houtopstand heeft directe relatie met een bouwkundig monument

1. De houtopstand speelt een rol van betekenis in de geschiedenis van de omgeving. Bijvoorbeeld markeert de houtopstand een bepaalde grens, grens- of bakenboom, is als herdenkingsteken aangeplant, kruis-/kapelboom, heeft een bijzondere snoeivorm of groeivorm. 2. De houtopstand stamt van de periode van vóór de aanleg van de wijk. Houtopstand is kenmerkend voor omgeving, geschiedenis

De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een beschermd dorps- of stadsgezicht, is niet waardevol of monumentaal en is niet kenmerkend voor de historie van de wijk of omgeving. Houtopstand heeft geen cultuurhistorische waarde

d. Waarde voor de recreatie

1. De houtopstand maakt onderdeel uit van (Recreatie)bossen 2. De houtopstand staat langs (fiets-/wandel)paden buiten de kernen. 3. De houtopstand maakt onderdeel uit van natuurgebieden. De houtopstand behoort tot de natuur en groenstructuur

1. De houtopstand staat langs (fiets-/wandel)paden binnen de kernen. 2. De houtopstand maakt onderdeel uit van de (hoofd)groenstructuur, parken en speelplekken. De houtopstand maakt onderdeel uit van de (hoofd)groenstructuur of heeft een functie daarbinnen

De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een structuur of functionele recreatieve locatie. De houtopstand maakt geen onderdeel uit van een beplantingsstructuur

Weigerings-grond

++

+

0

e. Belevingwaarde

In principe elke houtopstand heeft waarde voor de leefbaarheid. Deze houtopstand heeft extra waarde voor de leefbaarheid omdat het de recreatieve waarde van het landschap of het woongenot van mensen uit de hele wijk vergroot. Belevingswaarde op wijk- of dorpsniveau

De houtopstand heeft waarde voor de leefbaarheid omdat het woongenot op buurt- of straatniveau vergroot. Een voorbeeld daarvan is een speelboom of een boom die beschutting geeft aan een zitplek. Belevingswaarde op straatniveau

De houtopstand heeft geen meerwaarde voor de recreatie of beleving van een omgeving, wijk of buurt. Belevingswaarde voor een enkel individu

f. Dendrologische waarde

1. De houtopstand is dendrologisch waardevol wanneer het een soort betreft die in Nederland zeldzaam of zeer zeldzaam is. in het boek van Dr. B.K. Boom wordt dit per variëteit aangegeven. 2. Of wanneer het een houtopstand betreft die genetisch waardevol is en als zaadgaard dient. Houtopstand is dendrologisch waardevol Houtopstand is genetisch waardevol

Het betreft een houtopstand van een soort die voor Wijchen zeldzaam is. Houtopstand is zeldzaam voor Wijchen

Het betreft een algemeen voorkomende soort. Houtopstand is algemeen voorkomend