Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wijchen

Beleidsregel vergoeding van kosten aan leden van het gemeentebestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWijchen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vergoeding van kosten aan leden van het gemeentebestuur
CiteertitelBeleidsregel vergoeding van kosten aan leden van het gemeentebestuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en bron bekendmaking onbekend

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Rechtspositiebesluit wethouders , art. 25 
 2. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art. 2 
 3. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, art. 4 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2003nieuwe regeling

25-03-2003

-

03/2639

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vergoeding van kosten aan leden van het gemeentebestuur

 

 

BELEIDSREGEL VERGOEDING VAN KOSTEN AAN LEDEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR,

betreffende kosten die niet geacht moeten worden begrepen te zijn onder de vaste onkostenvergoedingen.

Met ingang van 1 januari 2002 zijn de onkostenvergoedingen voor gemeentebestuurders gewijzigd.

 • -

  De vergoedingen zijn verlaagd

 • -

  De kosten van fax, pc, cursussen en congressen komen sindsdien ten laste van de gemeente

 • -

  De verlaagde vergoeding kan worden gebruteerd

Het college stelt de volgende beleidsregel vast:

 • 1.

  Aan elk lid van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad wordt een persoonlijk te besteden budget toegekend, tot welk bedrag ten laste van de gemeente uitgaven kunnen worden gedaan in verband met kosten van aanschaf van een pc, fax, het volgen van cursussen of het bijwonen van congressen, excursies, studiereizen en dergelijke.

 • 2.

  Het budget bedraagt:

  • -

   voor raadsleden bedraagt het budget € 4.500 per raadsperiode (prijspeil 2003)

  • -

   voor collegeleden bedraagt het budget € 10.500 per raadsperiode (prijspeil 2003)

 • 3.

  Bij de aanvang van een zittingsperiode wordt voor de gehele periode een budget toegekend, waardoor het mogelijk wordt per jaar bedragen te reserveren, dan wel grotere uitgaven te doen.

 • 4.

  Bij het begin van elke zittingsperiode stelt de gemeente een pc-configuratie vast voor de college- en raadsleden tot maximaal het bedrag dat beschikbaar is per periode voor raadsleden.

 • 5.

  De aan bestuurders ter beschikking gestelde pc-configuratie blijft eigendom van de gemeente. Na afloop van de raadsperiode kan het raadslid of collegelid de apparatuur "om niet" overnemen. Bij tussentijds aftreden kan de apparatuur tegen boekwaarde worden overgenomen. Als de betrokkene dit niet wenst komt alles terug naar de gemeente en zetten wij het weer in voor het opvolgend raadslid. Bij tussentijds aftreden kan eventueel op jaarbasis berekend teveel besteed budget worden teruggevorderd.

 • 6.

  De budgetten worden jaarlijks aangepast aan de in de begroting doorgevoerde prijs- en loonstijgingspercentages.

 • 7.

  Het budget is in feitelijk beheer van de gemeente. Vergoedingen anders dan de beschikbaar gestelde pc-configuratie worden verstrekt op basis van overgelegde nota’s met betrekking tot de door de gemeente te vergoeden kosten.

 • 8.

  De uitgaven moeten blijven binnen de algemeen geaccepteerde fiscale grenzen.

Wijze van betaalbaarstelling

 • 1.

  Het bestuurslid dient een declaratie in onder overlegging van nota’s bij de gemeentesecretaris.

 • 2.

  De gemeentesecretaris toetst of de gedane uitgaven zijn gedaan voor het doel waarvoor het budget beschikbaar is gesteld.

 • 3.

  De gemeentesecretaris stelt de nota betaalbaar aan het bestuurslid, voorzover het persoonlijk budget van het bestuurslid daartoe ruimte laat.

 • 4.

  De kosten van de pc-configuratie worden gedekt uit het budget voor I&A, de manager facilitaire zaken is hier budgethouder over. Voor raads- en collegeleden die geen gebruik maken van het aanbod van de gemeente voor een pc-configuratie vindt er overheveling plaats van het I&A-budget naar het onderhavige budget.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en wethouders van 25 maart 2003.

secretaris burgemeester