Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 20112
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is samen met de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Winsum 2011 en het uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen deel van de nota begraven en begraafplaatsen in de gemeente Winsum.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

21-06-2011

De Wiekslag, 19-07-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten

 

De gemeenteraad van Winsum;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING

VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN

 

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   Begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Winsum:

  • b.

   Graf: een grafruimte, keldergraf daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren het uitsluitend recht tot het doen begraven van één lijk is verleend, welk recht na het verstrijken van deze termijn door het college van burgemeester en wethouders telkens voor een termijn van10 achtereenvolgende jaren kan worden verlengd;

  • c.

   Urnengraf: een grafruimte, keldergraf en urnennis daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor een periode van 20 achtereenvolgende jaren het uitsluitend recht tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urn is verleend, welk recht na het verstrijken van deze termijn door het college van burgemeester en wethouders telkens voor een termijn van10 achtereenvolgende jaren kan worden verlengd;

  • d.

   Asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

  • e.

   Urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • 2.

  Het bijzetten van een asbus wordt voor de toepassing van deze verordening gelijk gesteld met het begraven van een lijk.

Artikel 2

Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats en het onderhoud daarvan.

Artikel 3

Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4

Vrijstellingen

Deze verordening kent geen vrijstellingen.

Artikel 5

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6

Belastingjaar

1.Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7

Wijze van heffing

1.Rechten bedoeld als in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8

Ontstaan van de belastingschuld

Alle rechten zoals bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het gevestigde recht of de dienstverlening.

Artikel 9

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten zoals bedoeld in de tarieventabel, worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Gemeentelijke Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10

Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11

Restitutie

 • 1.

  De rechthebbende welke schriftelijk afstand doet ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf ontvangt daartoe restitutie. De grondslag van de vergoeding is de som van het oorspronkelijk betaalde recht. Er vindt alleen restitutie plaats over de nog resterende gehele jaren. Dit is alleen mogelijk wanneer er nog geen bijzetting heeft plaats gevonden.

 • 2.

  Wanneer er op grond van artikel 8 lid 3 of artikel 14 lid 3, van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Winsum 2011, voor het eindigen van het recht op een particulier graf een verlenging van het recht plaats vindt, ontvangt de rechthebbende over de resterende gehele jaren van de oorspronkelijke termijn restitutie. De grondslag van de vergoeding is de som van het oorspronkelijk betaalde recht.

Artikel 12

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 13

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Een eerder vastgestelde Verordening lijkbezorgingsrechten, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2012’.

 

Winsum, 21 juni 2011.

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

 

Tarieventabel

Samenstelling tarieven

Rechten

Graf 20 jaar

Huidig tarief grafrecht omgerekend naar termijnen van 20 jaar en opgehoogd met de werkelijke kosten voor onderhoud;

 

Verlenging graf met 10 j

50% van grafrecht 20 jaar;

 

Kindergraf 20 jaar

60 % van grafrecht volwassene;

 

Verlenging kindergraf met 10 jaar

50% van grafrecht kindergraf;

 

Urngraf / urnnennis 20 jaar

Huidig tarief grafrecht omgerekend naar termijnen van 20 jaar en opgehoogd met de werkelijke kosten voor onderhoud;

 

Verlenging Urngraf/urnnennis 10 jaar

50% van Urngraf / urnnennis 20 jaar;

 

Overschrijven rechten

Huidig tarief;

 

 

 

Begraven

Volwassene in graf

Gemiddeld tarief begraven in regio;

 

Kind in graf

60% van begraven volwassene;

 

Bijzetten urn / asbus in graf / urngraf

1/3 van begraven volwassene;

 

Bijzetten urn / asbus in urnenmuur

1/3 van begraven volwassene;

 

 

 

Grafbedekking

Grafkelder

Huidig tarief;

 

Grafbedekking

Huidig tarief;

 

 

 

Lijkschouwing

Schouwen

Conform nota’s;

 

 

 

Opgraven en ruimen

Opgraven lijk

Conform nota’s;

 

Opgraven lijk+begraven in zelfde graf

Conform nota’s+volw.in graf;

 

Opgraven lijk+begraven in nw. graf

Conform nota’s opgraven+volw.in graf;

 

Opgraven asbus/urn

Als bijzetten urn;

 

Opgraven asbus/urn+begraven in zelfde graf

Als bijzetten urn;

 

Opgraven asbus/urn+begraven in nw. graf

2x bijzetten urn;

 

Verwijderen asbus+begraven in graf

Als bijzetten urn;

Tarieventabel 2012

Hoofdstuk

Omschrijving

Tarief in €

1

Verlenen van rechten.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een begraafplaats in de gemeente Winsum wordt geheven:

 

1.1

 

Voor een graf gedurende een periode van 20 jaar;

2.050

1.2

 

Voor een urnengraf gedurende een periode van 20 jaar;

1.648

1.3

 

voor een kindergraf gedurende een periode van 20 jaar;

1.230

1.4

 

voor een urnennis gedurende een periode van 20 jaar;

1.648

1.5

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar;

1.024

1.6

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaar;

823

1.7

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar;

615

1.8

 

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.4 met 10 jaar;

823

1.9

 

Bij een tussentijdse verlenging zoals bedoeld in artikel 8.3 en 14.3 van de Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 juni 2011, wordt de resterende looptijd, van het geldende grafrecht verrekent met het nieuwe grafrecht:

Oorspronkelijk betaald bedrag gedeeld door aantal jaren grafrecht (20, of na verlenging 10) x aantal resterende gehele jaren.

 

1.10

 

De rechthebbende welke schriftelijk afstand doet ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf ontvangt daartoe restitutie voor de resterende gehele jaren. Als er reeds is begraven is dit niet mogelijk:

Oorspronkelijk betaald bedrag gedeeld door aantal jaren grafrecht (20, of na verlenging 10) x aantal resterende gehele jaren.

 

1.11

 

Voor het overschrijven van verleende rechten

12

2

Begraven

Voor het begraven van een lijk wordt geheven:

 

2.1

 

Voor het begraven van een lijk t/m 12 jaar wordt geheven;

412

2.2

 

Voor het begraven van een lijk ouder dan 12 jaar wordt geheven;

687

2.3

 

Voor het begraven op zaterdag wordt het recht, bedoeld in 2.1 en 2.2, verhoogd met;

50%

3

Bijzetten van urnen en asbussen

Voor het begraven of plaatsen van asbussen en urnen wordt geheven:

 

3.1

 

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf of urngraf wordt geheven;

229

3.2

 

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven;

229

4

Grafbedekking

Voor het afgeven van een vergunning voor het aanbrengen of vernieuwen van grafbedekking, zoals bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 juni 2011.

 

4.1

 

Voor de aanleg van één grafkelder;

292

4.2

 

Voor het plaatsen van grafbedekking op een graf, urngraf of kindergraf;

209

5

Lijkschouwing

Voor het schouwen van een lijk wordt geheven;

 

5.1

 

Voor het schouwen van een lijk worden de concrete kosten (inclusief bijkomende kosten) conform de facturen in rekening gebracht;

 

6

Opgraven, ruimen

Voor het op aanvraag opgraven, ruimen en de bezorging van overblijfselen en as wordt geheven, zoals bedoeld in artikel 24.4 en 24.5 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 juni 2011:

 

6.1

 

Voor het opgraven van een lijk worden de concrete kosten in rekening gebracht;

 

6.2

 

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven;

Als hst.6.1+ 687

6.3

 

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven;

Als hst.6.1+ 687

6.4

 

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt geheven;

229

6.5

 

Voor het na opgraven weer terugplaatsen van de asbus in hetzelfde graf wordt geheven;

229

6.6

 

Voor het na opgraven plaatsen van de asbus in een ander graf wordt geheven;

458