Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Mandaat, volmacht en machtiging ISD Noordoost van de gemeente Winsum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat, volmacht en machtiging ISD Noordoost van de gemeente Winsum
CiteertitelMandaat, volmacht en machtiging ISD Noordoost van de gemeente Winsum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-08-201101-09-200901-07-2012Nieuwe regeling

09-08-2011

De Wiekslag, 16-08-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat, volmacht en machtiging ISD Noordoost van de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Winsum, elk handelende voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

overwegende dat aan de gemeenschappelijke regeling ISD Noordoost de ontwikkeling en uitvoering van het ‘Actieplan jeugdwerkloosheid – Werk in Zicht’ en ‘Crisis de Baas’ is opgedragen;

dat ten behoeve van het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en snelle uitvoering het gewenst is om zo veel mogelijk bevoegdheden en de uitvoeringsaspecten daarvan op te dragen aan de directeur van ISD Noordoost;

dat zij daarom zoveel mogelijk de aan hen – uit welke hoofde dan ook- toekomende uitvoeringsbevoegdheden door middel van een algemeen mandaat wensen op te dragen aan de directeur van ISD Noordoost;

dat genoemde directeur met behoud en inachtneming van zijn integrale verantwoordelijkheid, ondermandaat kan verlenen aan de aan hem ondergeschikte medewerkers, die naar zijn oordeel blijk geven van een zodanige mate van taakvolwassenheid, dat zij dat ondermandaat op een kwalitatief goede wijze kunnen uitvoeren;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het navolgende:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging ISD Noordoost van de gemeente Winsum

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester besluiten te nemen;

 • b.

  volmacht: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders feitelijke handelingen te verrichten.

Artikel 2 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 3 Mandaat directeur van ISD Noordoost en plaatsvervanger

Aan de directeur van ISD Noordoost en diens plaatsvervanger bij zijn afwezigheid, verhindering of ontstentenis, wordt mandaat verleend voor de uitvoering van de op grond van de door de wethouders SZW van Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum vastgesteld projectplan Actieplan jeugdwerkloosheid ‘Werk in Zicht’ en projectplan ‘Crisis de baas’ met bijbehorende begrotingen.

Artikel 4 Uitvoering ‘Actieplan jeugdwerkloosheid – Werk in Zicht’ en ‘Crisis de baas’

 • 1.

  Onder uitvoering van het ‘Actieplan jeugdwerkloosheid – Werk in Zicht’ en ‘Crisis de baas’ wordt verstaan:

 • a.

  het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (ook besluiten van negatieve aard);

 • b.

  het nemen van beslissingen omtrent de inzet van activiteiten en middelen ten behoeve van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid voor de 7 gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum, passend binnen de kaders van de projectplannen.

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1.

  De directeur van ISD Noordoost is bevoegd aan de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat te verlenen. Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Het verlenen van ondermandaat en het aanwijzen van een of meer plaatsvervangers geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Uitzonderingen van het mandaat

 • Het mandaat is niet van toepassing voor zover sprake is van:

 • a.

  strijdigheid met een richtlijn of een wettelijk voorschrift;

 • b.

  ingrijpende financiële gevolgen, zoals het overschrijden van het beschikbare budget of het ontstaan van meerjarige financiële verplichtingen.

Artikel 7 Intrekking mandaat

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zijn bevoegd het aan de directeur van ISD Noordoost verleende mandaat geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk in te trekken.

Artikel 8 Ondertekening

 • 1.

  De bevoegdheid om in mandaat beslissingen te nemen impliceert de bevoegdheid tot ondertekening namens het bestuursorgaan.

 • 2.

  Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op (datum dag na gemeentelijke publicatie ) en werkt terug tot en met 1 september 2009.

 • 2.

  Dit besluit eindigt op 1 juli 2012.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Winsum op

burgemeester secretaris

De heer R. Michels De heer R. Bolt

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Winsum op

burgemeester

De heer R. Michels