Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening winkeltijden gemeente Winsum 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Winsum 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening inzake de winkeltijden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2013Nieuwe regeling

01-10-2013

De Wiekslag, 08-10-2013

12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Winsum 2013

Agendanummer: 12

Vergadering: 1 oktober 2013

De raad van de gemeente Winsum;

Overwegende, dat met ingang van 1 juli 2013 de Winkeltijdenwet is gewijzigd;

dat de wettelijke verboden om winkels op zon-, feest- en werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te hebben, ook onder de nieuwe wet blijven bestaan;

dat de wet echter een ruimere grondslag aan de gemeenten biedt gemeentelijke regels (vrijstellingen en/of ontheffingen, al dan niet met beperkingen) vast te stellen;

dat dat een bezinning vraagt hoe om te gaan met winkeltijden binnen de gemeente Winsum;

dat de uitkomst van deze bezinning is neergelegd in onderstaande nieuwe verordening;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Winkeltijdenwet:

b e s l u i t :

vast te stellen de

 

“ VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE WINSUM 2013”

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling voor alle categorieën van winkels.

Artikel 3. Individuele ontheffingen (vervallen)

 

Artikel 4. Beslistermijn (vervallen)

 

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing (vervallen)

 

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De ‘verordening inzake de winkeltijden‘ wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de ‘verordening inzake de winkeltijden’ verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ‘verordening inzake de winkeltijden ‘maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 1 oktober 2013

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,