Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Algemeen mandaatbesluit Winsum 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit Winsum 2014
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit Winsum 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Awb, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Ondermandaatbesluit Winsum 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-06-2014nieuwe regeling

03-06-2014

De Wiekslag, 10-06-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Winsum, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

overwegende, dat de gemeente Winsum een open mandaatstelsel kent, waarbij een open mandaat is verleend aan de gemeentesecretaris;

voorts overwegende, dat het wenselijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de huidige mandaten, omdat deze verouderd zijn en tevens in verband met organisatorische veranderingen;

verder overwegende, dat in verband met de nieuwe functie van ‘directeur bedrijfsvoering’ het wenselijk is een aantal bevoegdheden uit te sluiten van het open mandaat aan de gemeentesecretaris en deze bevoegdheden in een gesloten mandaatbesluit aan de directeur bedrijfsvoering te mandateren;

Gelet op de Gemeentewet en de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:

Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010

 

§ 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Winsum;

 • b.

  de burgemeester: de burgemeester van Winsum als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • c.

  de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris van Winsum;

 • d.

  directeur bedrijfsvoering: de directeur bedrijfsvoering van Winsum;

 • e.

  bedrijfsvoering: dat deel van de werkprocessen dat ondersteunend is aan de voorbereiding en uitvoering van de overige werkprocessen;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het college of de burgemeester besluiten te nemen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is niet van toepassing op besluiten waarop het mandaatbesluit ‘’Mandaatstatuut Sociale Zaken’’ betrekking heeft.

§ 2 Open mandaat gemeentesecretaris

Artikel 3 Open mandaat gemeentesecretaris

 • 1.

  Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college en de burgemeester behorende aangelegenheden.

 • 2.

  De gemeentesecretaris is bevoegd om ondermandaat te verlenen.

 • 3.

  De gemeentesecretaris is bevoegd om ondermandaten die bij het ondermandaatbesluit zijn verleend, te wijzigen, dan wel in te trekken.

Artikel 4 Uitgezonderd van mandaat aan gemeentesecretaris

Van mandaat bedoeld in artikel 3 zijn uitgezonderd:

 • 1.

  Publiekrecht:

  • a.

   het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, tenzij bij de verlening van die bevoegdheid in mandaatverlening is voorzien;

  • b.

   het nemen van een besluit ten aanzien waarvan is bepaald dat het met versterkte meerderheid moet worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;

  • c.

   het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een besluit van een ander bestuursorgaan;

  • d.

   beslissing op bezwaar wanneer de hoor en adviescommissie adviseert het bezwaar gegrond te verklaren;

  • e.

   het afwijzen van een omgevingsvergunning voor de activiteit ´afwijken van het bestemmingsplan´ voor zover de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht daarop van toepassing is;

  • f.

   het besluit om een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen voor de activiteit ´afwijken van het bestemmingsplan´ als de uitgebreide procedure zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is en het beslissen over de vergunning als er zienswijzen zijn ingediend;

  • g.

   vervallen

  • h.

   besluiten in het kader van de Kieswet;

  • i.

   besluit tot het weigeren van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de verandering van een inrichting of mijnbouwwerk binnen de toegestane milieubelasting op basis van een geldende omgevingsvergunning, artikel 3.10 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • j.

   verkeersbesluiten, uitgezonderd het aanwijzen van invalide parkeerplaatsen en het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen;

  • k.

   subsidiebesluiten waarvoor geen vastgestelde plannen of beleid geldt;

  • l.

   stukken die bestemd zijn voor de raad;

  • m.

   het instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen ;

  • n.

   het nemen van besluiten over aanvragen om planschade en nadeelcompensatie;

  • o.

   bevoegdheden van de burgemeester zoals genoemd in de Gemeentewet; tenzij uitdrukkelijk gemandateerd;

  • p.

   bevoegdheden van de burgemeester in het kader van handhaving van de openbare orde en veiligheid.

 • 2.

  Privaatrecht:

  • a.

   het besluit tot oprichting van of deelneming in rechtspersonen;

  • b.

   besluiten tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen, bestuursovereenkomsten;

  • c.

   de aan- en verkoop van onroerend goed of grond wanneer daar geen kaders voor zijn vastgesteld;

  • d.

   besluitvorming over de voorbereiding, de procedure en het contracteren van inkoop en aanbestedingen voor zover er wordt afgeweken van wet, beleid en regelgeving en/of er nationaal of Europees aanbesteedt moet worden en/of er sprake is van een opdracht voor:

   - diensten waarbij het raambedrag van de opdracht meer bedraagt dan € 200.000,--;

   - leveringen waarbij het raambedrag van de opdracht meer bedraagt dan € 200.000,-

   - werken waarbij het raambedrag van de opdracht meer bedraagt dan € 250.000,--¨.

 • 3.

  Procesrecht:

  • a.

   het besluit tot het voeren van juridische procedures.

 • 4.

  Interne bedrijfsvoering

  • a.

   de taken welke in dit besluit door het college zijn gemandateerd aan de directeur bedrijfsvoering.

Artikel 5 Personeelsaangelegenheden (p-mandaat gemeentesecretaris)

Alle medewerkers worden benoemd en ontslagen door de gemeentesecretaris, met uitzondering van de directeur bedrijfsvoering en leidinggevenden.

§ 3 Gesloten mandaat directeur bedrijfsvoering

Artikel 6 Gesloten mandaat directeur bedrijfsvoering

 • 1.

  Aan de directeur bedrijfsvoering wordt een gesloten mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden welke zien op de interne bedrijfsvoering.

 • 2.

  De directeur bedrijfsvoering is bevoegd om ondermandaat te verlenen.

 • 3.

  De directeur bedrijfsvoering is bevoegd om ondermandaten die bij het ondermandaatbesluit zijn verleend, te wijzigen, dan wel in te trekken.

Artikel 7 Bedrijfsvoering

 • 1.

  Aan de directeur bedrijfsvoering wordt mandaat verleend ten aanzien van de tot het college behorende aangelegenheden welke zien op de interne bedrijfsvoering.

 • 2.

  De volgende taken/bevoegdheden vallen onder de interne bedrijfsvoering, in de zin van dit besluit:

  • -

   personeel;

  • -

   financieel;

  • -

   inkoop;

  • -

   juridisch;

  • -

   automatisering;

  • -

   archief;

  • -

   huisvesting;

  • -

   organisatie.

 • 2.

  Onder bovengenoemde taken valt ook de uitvoering van het beleid op deze terreinen, het middelenbeleid.

Artikel 8 Uitzonderingen mandaat directeur bedrijfsvoering

Van het mandaat als bedoeld in artikel 7 van dit besluit is uitgezonderd:

 • 1.

  Personeel:

  • a.

   het aanstellen van personeel, zowel medewerkers als leidinggevenden;

  • b.

   besluiten over de formele arbeidsduur en de aanpassingen daarvan boven de formele formatie en boven budget;

  • c.

   het jaarlijks aanwijzen van verplichte brugdagen;

  • d.

   het verlenen van strafontslag;

  • e.

   het verlenen van ontslag op andere gronden dan genoemd in de CAR/UWO (inclusief het verlenen van een ontslagvergoeding);

  • f.

   het verlenen van ontslag wegens een reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten;

  • g.

   het nemen van besluiten betreffende de procedure om over te gaan tot ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;

  • h.

   het besluiten tot buitendienststelling van een ambtenaar in verband met lichamelijke of geestelijke toestand;

  • i.

   het kopen/verkopen van verlofuren.

   2. Inkoop:

   De besluitvorming over de voorbereiding, de procedure en het contracteren van inkoop en aanbestedingen voor zover er wordt afgeweken van wet, beleid en regelgeving en/of er nationaal of Europees aanbesteedt moet worden en/of er sprake is van een opdracht voor:

   - diensten waarbij het raambedrag van de opdracht meer bedraagt dan € 200.000,--;

   - leveringen waarbij het raambedrag van de opdracht meer bedraagt dan € 200.000,-

   - werken waarbij het raambedrag van de opdracht meer bedraagt dan € 250.000,--.

 • 3.

  Juridisch:

  Het besluit tot het voeren van juridische procedures

§ 3 Overige

Artikel 9 Onduidelijkheid in bevoegdheden

In die gevallen waarin het onduidelijk is of het gaat om een bevoegdheid van de directeur bedrijfsvoering of om een bevoegdheid van de gemeentesecretaris, beslist de gemeentesecretaris.

Artikel 10 Ondertekening besluit

De functionaris die bevoegd is om in mandaat te beslissen is tevens bevoegd om dat besluit te ondertekenen.

Artikel 11 Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen worden met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht om in naam van het college of de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • b.

  machtiging om in naam van het college of de burgemeester handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

§ 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Intrekken Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010

Het Algemeen mandaatbesluit Winsum 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Algemeen mandaatbesluit Winsum 2014’.

Winsum, 03 juni 2014

Burgemeester en wethouders gemeente Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

Drs. R.J. Bolt, secretaris