Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Lief en leed Regeling 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLief en leed Regeling 2015
CiteertitelRegeling Lief en leed 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de laatst geldende regeling met betrekking tot lief en leed.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

11-11-2014

De Wiekslag, 23-12-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Lief en leed Regeling 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum;

- na advies van de Ondernemingsraad;

 

besluit:

 

tot vaststelling van de navolgende

Lief en leed Regeling 2015.

In deze regeling wordt aangegeven in welke gevallen het college attenties verstrekt.

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Medewerker: de ambtenaar, als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • c)

  Overheidsdienst: het aantal jaren dat de medewerker een vast of tijdelijk dienstverband bij een overheidsorgaan heeft gehad;

 • d)

  Gemeentedienst: het aantal jaren dat de medewerker een vast of tijdelijk dienstverband bij de gemeente Winsum, of diens rechtsvoorganger heeft gehad.

Artikel 2 Ambts- en dienstjubilea

 • 1.

  25, 40 of 50 jaar Overheidsdienst of gemeentedienst

  • ·

   Een schriftelijke gelukswens;

  • ·

   Boeket bloemen t.w.v. € 15,- ;

  • ·

   Cadeaubonnen:

   • o

    Overheidsdienst: 25 jaar: € 100,-, 40 jaar: € 200,- en bij 50 jaar: € 200,-

   • o

    Gemeentedienst: 25 jaar: € 200,-, 40 jaar: € 300,- en bij 50 jaar: € 300,-

  • ·

   De kosten van een receptie (maximaal € 500,-) in de kantine van het gemeentehuis/buitendienst of De Beurs. De receptie is voor de eigen gezinsleden, collega’s en/of genodigden.

  • ·

   Of een etentje buiten werktijd, buiten de organisatie voor de medewerker, de eigen gezinsleden, de tot zijn afdeling behorende directe collega’s. De kosten hiervan mogen maximaal € 35,- per deelnemer bedragen.

  • ·

   Alleen bij overheidsdienst geldt op grond van artikel 3:5 en 3:5:1 CAR-UWO dat de medewerker recht heeft op een ambtsjubileumgratificatie;

 • 2.

  Indien het ambtsjubileum en dienstjubileum gelijktijdig vallen, dan wordt het bedrag van de cadeaubonnen samengevoegd.

Artikel 3 Vertrek uit gemeentedienst

 • 1.

  < 5jaar in dienst:

  • o

   Boeket bloemen t.w.v. € 15,-;

  • o

   Cadeaubonnen t.w.v. € 25,-;

 • 2.

  => 5 jaar in dienst:

  • a.

   Boeket bloemen t.w.v. € 15,-;

  • b.

   Lokaal presentje;

  • c.

   Cadeaubonnen met een waarde van € 10,- per dienstjaar;

  • d.

   De kosten van een receptie in de kantine van het gemeentehuis/buitendienst of De Beurs. De receptie is voor de eigen gezinsleden, collega’s en/of genodigden;

  • e.

   Het bedrag van de receptie is:

   • i.

    Maximaal € 500,- bij een reguliere uitdiensttreding;

   • ii.

    Maximaal € 1000,- bij uitdiensttreding i.v.m. pensionering.

  • f.

   Of een etentje buiten werktijd, buiten de organisatie voor de medewerker, de eigen gezinsleden, de tot zijn afdeling behorende directe collega’s. De kosten hiervan mogen maximaal € 35,- per deelnemer bedragen.

Artikel 4 Huwelijk/geregistreerd partnerschap en huwelijksjubilea (25 of 40 jaar)

 • 1.

  Schriftelijke gelukswens;

 • 2.

  Boeket bloemen t.w.v. € 15,-;

 • 3.

  Cadeaubon t.w.v. € 50,-.

Er kan alleen aanspraak op bovengenoemde worden gemaakt, wanneer het college tijdig bericht heeft ontvangen over het huwelijk/geregistreerd partnerschap of jubileum.

Artikel 5 Geboorte

 • 1.

  Zo snel mogelijk nadat de geboorte van een kind van de medewerker, bij de werkgever bekend is, wordt een boeket bloemen thuis bezorgd t.w.v. € 15,-;

 • 2.

  Cadeaubon t.w.v. € 25,-. Bij een tweeling/meerling wordt het bedrag vermenigvuldigd overeenkomstig het aantal kinderen.

Artikel 6 Afronden opleiding/behalen diploma

·Boeket bloemen t.w.v. € 15,-.

Het boeket bloemen wordt aangeboden bij het met goed gevolg afsluiten van een opleiding waarvoor studiefaciliteiten zijn verleend. Het moet gaan om een opleiding van één jaar of langer.

Artikel 7 Langdurige ziekte, ongeval of ziekenhuisopname

·Bloemen of een andere blijk van belangstelling t.w.v. € 15,-

Artikel 8 Overlijden

 • 1.

  Voor in dienst zijnde personeelsleden/bestuurders:

  • a.

   Condoleancebrief;

  • b.

   Advertentie namens het gemeentebestuur en personeel;

  • c.

   Bloemstuk t.w.v. € 50,-.

 • 2.

  Oud personeelsleden/bestuurders

 • a.

  Condoleancebrief

 • b.

  Advertentie namens het gemeentebestuur en personeel

In alle gevallen geldt dat het college een rouwkaart moet hebben ontvangen. Het plaatsen van de advertentie gebeurt in overleg met de familie.

Artikel 9 Afscheid tijdelijke medewerkers (tijdelijke dienst, stagiaires, uitzendkrachten, gedetacheerden enz)

 • a.

  Boeket bloemen t.w.v. € 15,-

 • b.

  Cadeaubon t.w.v. € 25,-

Artikel 10 Bezoeken recepties van derden

·Cadeaubonnen t.w.v. € 25,-

Artikel 11 Uitvoering

 • 1.

  De uitvoering van de richtlijnen vindt plaats in nauw overleg met Personeel & Organisatie.

 • 2.

  Personeel & Organisatie draagt zorg voor de organisatie van bijeenkomsten en het beschikbaar stellen van de cadeaubonnen en bloemen.

 • 3.

  De medewerker heeft recht om af te zien van de viering van het jubileum of afscheid. Hierbij vindt enige verrekening niet plaats.

 • 4.

  De bekendmaking van de bijeenkomst richting collega´s vindt plaats door middel van interne publicaties en richting relaties door middel van een uitnodiging.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de gemeentesecretaris een bijzondere voorziening treffen. In die gevallen waar het de gemeentesecretaris betreft, beslist het College.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De regeling kan worden aangehaald als “Regeling Lief en leed 2015”.

 • 2.

  De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 

Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de laatst geldende regeling met betrekking tot lief en leed.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, van 11 november 2014.

Burgemeester.

Secretaris.