Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; art. 96, art. 100
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelement Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201006-01-2014Nieuwe regeling

08-12-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

De raad van de gemeente Winsum;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2009;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

besluit vast te stellen de volgende :

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA, Stb. 1994, nr. 494, zoals nadien gewijzigd);

 • -

  basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • -

  beheerder: degene die is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie en als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet, te weten: een bestuursorgaan;

 • -

  binnengemeentelijke afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet, te weten: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente (bedoeld wordt: gemeenteambtenaar) waarvan het college van burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de desbetreffende basisadministratie;

 • -

  derde: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de wet, te weten: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin met inachtneming van de artikelen 3b en 96 van de wet wordt geregeld:

  • a.

   welke functionarissen in het kader van het beheer toegang tot de basisadministratie hebben;

  • b.

   aan welke binnengemeentelijke afnemers systematisch gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens aan deze afnemers kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden;

  • c.

   welke binnengemeentelijke afnemers toegang tot de basisadministratie hebben, tot welke gegevens zij toegang hebben en onder welke voorwaarden;

  • d.

   aan welke binnengemeentelijk afnemers, met het oog op het met elkaar in verband brengen van de basisadministratie met andere gegevensverzamelingen, gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens op deze wijze kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De in het eerste lid, aanhef en onder b, c en d, bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   het doel waarvoor de gegevens worden vertrekt;

  • b.

   een limitatieve opsomming van de te verstrekken gegevens;

  • c.

   het gebruik van de te verstrekken gegevens;

  • d.

   geheimhouding van de gegevens;

  • e.

   de terugmeldverplichting.

Artikel 3
 • 1.

  In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt voorts, met in achtneming van artikel 100 van de wet, geregeld aan welke derden in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

  • a.

   de gevallen waarin verstrekking achterwege dient te blijven;

  • b.

   het doel waarvoor de gegevens worden vertrekt;

  • c.

   geheimhouding van de gegevens;

  • d.

   de terugmeldverplichting.

Artikel 4

In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden waaraan verzoeken om gegevensverstrekking moeten voldoen en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 5
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin zij is bekendgemaakt;

 • 3.

  De ‘Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegeven’, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 april 2004 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

De verordening ligt ter inzage bij de beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 december 2009.

De voorzitter, De griffier,

M.A.P. Michels J. van der Meer