Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
CiteertitelVerordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015art. 8

17-03-2015

De Wiekslag, 07-04-2015

20a
01-04-2015Nieuwe regeling

16-03-2006

De Wiekslag, 14-12-2010

Onbekend
17-03-200601-05-2015Nieuwe regeling

16-03-2006

De Wiekslag, 14-12-2010

Onbekend
17-03-200601-05-2015nieuwe regeling

16-03-2006

De Wiekslag, 14-12-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

 

Agendanummer: 3

Vergadering: 16 maart 2006

De Raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en de griffier;

gezien het bepaalde in de gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende :

verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1
 • 1.

  Een raadslid richt zich tot een ambtenaar met een verzoek om toelichtende technische informatie van geringe omvang.

 • 2.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang voor zover te maken hebbende met de agendastukken, die vervolgens zonodig zullen worden voorgelegd aan de verantwoordelijke beleids/beheermedewerker;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die relevant zijn voor een volledige en goede beoordeling en voorzover niet vertrouwelijk;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 3.

  De informatie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffie, door een ambtenaar gegeven.

 • 4.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid of tweede lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 5.

  De bijstand, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2
 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier,na overleg met de secretaris, ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   het bijstand, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c, betreft en het raadslid reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem (of de fractie) op grond van artikel 5, eerste lid, beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3.

  Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4
 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5
 • 1.

  Elk raadslid heeft per jaar recht op 30 uren uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c. Daar waar de fractie besluit om de uren samen te voegen heeft de fractie recht op ondersteuning van 30 x n (het aantal fractieleden)

 • 2.

  De secretaris richt een register in, dat wordt beheerd zowel door de assistent griffier als vanuit de ambtelijke organisatie voor de registratie van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel c, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen:

  • a.

   welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

  • b.

   over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

  • c.

   welke ambtenaar de bijstand heeft verleend;

  • d.

   hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

  • e.

   de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Artikel 6
 • 1.

  De secretaris verstrekt de desbetreffende portefeuillehouder in het college desgewenst een afschrift van het verzoek uit het register.

 • 2.

  De secretaris zal in de periodieke rapportages een overzicht bieden van het aantal gestelde vragen en de daartoe benodigde tijd.

Artikel 7
 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van een gegeven advies geheim wordt gehouden voor zover het gaat om bijstand voor het opstellen van een motie, amendement of indien er sprake is van privacy gevoelige informatie.

 • 2.

  Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 8
 • 1.

  De fracties zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde, ontvangen jaarlijks € 500 als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt verhoogd met een bedrag van maximaal € 624 per jaar (€ 52 per maand) ingeval door de fractie een fractie-assistent is aangesteld overeenkomstig het bepaalde in de Verordening Fractie-assistenten gemeente Winsum 2015.

 • 3.

  De extra bijdrage als bedoeld in lid 2 mag uitsluitend worden ingezet ten behoeve van betaling van een fractie-assistent. Verantwoording over de besteding van de extra middelen vindt plaats met toepassing van het bepaalde in artikel 11 van deze verordening.

 • 4.

  De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan de de fractie - als bedoeld in lid 1 - ter besteding door die fractie voor de komende jaren.

 • 5.

  De totale reserve - gerelateerd aan de bijdrage als bedoeld in lid 1 - voor één fractie is niet groter dan € 500.

 • 6.

  Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve als bedoeld in lid 5, komt tot uitdrukking in de afrekening zoals bedoeld in artikel 11 lid 1.

Artikel 9
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen waaronder uitgaven die betaald dienen te worden uit de vergoedingen die de leden ingevolge de gemeentewet ontvangen;

  • b.

   giften;

  • c.

   betalingen aan politieke partijen, aan politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten en/of goederen) geleverd ten behoeve van de groepering op basis van een gespecificeerde, reële declaratie

  • d.

   opleidingen voor individuele raads- en commissieleden

  • e.

   kosten ter bevordering van de (her)verkiezing van raadsleden

Artikel 10
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, voor 1 maart van een kalender-jaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt, mits de betreffende fractie heeft voldaan aan het gestelde in artikel 11 lid 1;

 • 2.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden.

 • 3.

  In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 4.

  Indien een fractie na de verkiezingen geen vertegenwoordigers meer heeft in de raad, is de opgebouwde reserve, alsmede het reeds uitgekeerde, maar niet gebruikte gedeelte van het voorschot voor het betreffende jaar, terstond opeisbaar.

 • 5.

  Bij splitsing van een fractie wordt de bijdrage voor het betreffende kalender-jaar verdeeld over de nieuwe fracties

 • 6.

  In het volgende kalenderjaar hebben beide fracties recht op de bijdrage zoals bedoeld in artikel 8

Artikel 11
 • 1.

  Elke fractie legt, binnen één maand na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een financieel verslag;

 • 2.

  Controle van het verslag vindt plaats door de griffier, eventueel bijgestaan door de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening;

 • 3.

  De controle bestaat uit het toesten van de uitgaven aan de bepalingen in deze verordening en de gemeentewet en aanverwante regelingen;

 • 4.

  De raad stelt op voorstel van de griffier de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar binnen de daarvoor geldende regels uit de bijdrage bekostigd zijn

  • b.

   de wijziging van de reserve

  • c.

   de resterende reserve

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

Toelichting bij de artikelen

 

 • Artikel 8

  In dit artikel is geregeld dat iedere fractie in de gemeenteraad van Winsum een bijdrage van de gemeente ontvangt van € 500.- per jaar. Deze bijdrage is een invulling van artikel 33 lid 1 Gemeentewet waarin staat dat de in raad vertegen-woordigde groeperingen recht hebben op ondersteuning. Als een fractie in jaar 1 niets uitgeeft, dan beschikt de fractie in jaar 2 over 500+ 500 euro = 1000 euro. Als de fractie in jaar 2 ook niets uitgeeft, dan wordt er geen voorschot meer verstrekt voor jaar 3.

  Artikel 9

  In artikel 9 wordt aangegeven aan welk doel de fractie het geld mag besteden. In lid 2 worden er een aantal specifieke uitzonderingen genoemd, een opsomming die niet limitatief is. Bij wettelijke bepalingen en overige regelingen dient met name te worden gedacht aan de bepalingen in de gemeentewet (artikelen 95 tot en met 99) en het daarop gebaseerde rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden.

  Kosten die wel uit de vergoeding mogen worden betaald zijn - ondermeer -:

  · kosten website

  · kosten organiseren bijeenkomsten (niet ten behoeve van verkiezingen)

  · kosten zaalhuur/organisatiekosten\

  · telefoonkosten/ e-mail kosten (mits hiervoor geen vaste vergoeding wordt

  verstrekt

  · kosten computers / kantoorinrichting/ thuiswerken

  · inhuren externe adviseurs (geen controle)

  · kosten fractieassistent/secretaris

  · opleiding gericht op de fractie als geheel

  · advertentiekosten ten behoeve van vergadering

  Artikel 10 en 11

  In deze artikelen worden een aantal praktische zaken geregeld: Uitgangspunt is dat een nieuwe bijdrage pas wordt uitbetaald als over eerder verstrekte bijdrage verantwoording is afgelegd. De fracties leveren in januari hun financieel overzicht in, zodat in de raadsvergadering van februari decharge kan worden verleend. Meteen daarna wordt tot uitbetaling van nieuwe voorschotten overgegaan. Daarnaast zijn enige bepalingen opgenomen in verband met verkiezingen en de mogelijkheid van splitsing van partijen.

Paragraaf 3 verstrekking van exemplaren raadsstukken aan steunfractieleden
Artikel 12
  • 1.

   De fracties in de raad kunnen zich bij hun werkzaamheden laten bijstaan door één of meer steunfractieleden;

  • 2.

   de fractievoorzitter draagt één of meerdere personen voor bij de griffier voor de functie van steunfractielid;

  • 3.

   Aan steunfractieleden wordt een exemplaar van de raadsstukken toegezonden;

  • 4.

   Het maximaal aantal te verstrekken exemplaren van raadsstukken aan steunfractieleden bedraagt 5.

Paragraaf 4 Slotbepaling
Artikel 13
 • Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag nadat ze is vastgesteld op welk moment de op 14 maart 2006 vastgestelde regeling inzake het verstrekken van ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeenteraad komt te vervallen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 16 maart 2006.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,